Energiledelse

Energiledelse

Energiledelse

Energiledelse

Energiledelse

I byggeriet BLOX på Københavns Havn har bygherren fundet en metode til både at holde styr på energiforbruget i det store byggeprojekt og indsamle viden, der kan gøre fremtidige byggerier mere bæredygtige og energieffektive
Hanna Rauoe

Hanna Rauø er assisterende projektleder på BLOX-projektet.

Hun har stor erfaring med energiledelse, og hvordan man opnår kvalitetssikring og ordentlig dokumentation af resultater.

I byggeriet BLOX på Københavns Havn, som Realdania By & Byg er bygherre på, er der sat mål for energiforbruget og miljøpåvirkninger fra materialer og transport. Rundt omkring på den store byggeplads er der målere, som registrerer elforbruget fra byggeprocesserne og skurbyen.

Målingerne suppleres med tal for opvarmning, forbrug af fjernvarme samt dieselforbruget til køretøjer. Realdania By & Byg bruger målingerne til at skabe overblik over energiforbruget. Samtidig genererer målingerne viden, der kan gøre fremtidige byggerier mere bæredygtige og energieffektive.

Overvågning og læring

”Vi arbejder med et kortsigtet og et langsitet formål med dette arbejde”, forklarer Frederik Ejlers, bygherrerådgiver for Realdania By & Byg.

Det kortsigtede formål handler om at give bygherren og entreprenøren Züblin mulighed for at følge energiforbruget nøje. Det giver dem store mængder data om, hvor og hvornår energien bliver brugt i det store byggeri og til hvilke arbejdsprocesser. Forbruget bliver målt på dags- eller ugebasis, og det giver mulighed for at opdage og reagere på utilsigtet energiforbrug.

Det langsigtede formål handler om at trække en læring ud af de mange energidata og bruge den viden og erfaring til fremover at skabe byggeprojekter, der er mere bæredygtige og energibesparende i opførelsesfasen. Konkret vil det blive nemmere at lave præcise mål for energiforbruget på lignende byggerier, og man kan lave en mere brugbar benchmarking mellem byggerier.

Samarbejde mellem bygherre og entreprenør er vigtigt

Hele byggepladsen omkring BLOX – inklusive skurby og administrationsbygninger – er dækket af målere, der måler forbruget af el, vand og fjernvarme. De fleste data overføres digitalt, og resten bliver aflæst manuelt 1 gang om ugen af entreprenøren.

Målere på pladsen

Som entreprenør har Züblin det formelle ansvar for, at målingerne bliver foretaget regelmæssigt og de rigtige steder på pladsen i forhold til arbejdsprocesserne. Realdania By & Byg er dog meget involveret i arbejdet med at kvalitetssikre overvågningsarbejdet og sørge for en ordentlig dokumentation af resultaterne. Hanna Rauø er assisterende projektleder på BLOX-projektet, og hun er løbende i dialog med Züblins energiansvarlige om resultaterne af målingerne og eventuelle behov for forandringer.

”Vi vil være et byggeri, der handler fornuftigt og gør sig overvejelser om måden, vi arbejder på, og de materialer vi anvender”, siger Hanna Rauø og fortsætter: ”Et godt samarbejde med entreprenøren er afgørende for, at vi i sidste ende får gode resultater, der kan give os ny viden på området”.

Målinger afslører uregelmæssigheder og overforbrug

Et af formålene med at overvåge energiforbruget er at opdage uregelmæssigheder eller et hurtigt stigende forbrug. Som regel er der en naturlig forklaring på et stort energiforbrug, men den løbende overvågning er med til at give vigtig viden om, hvilke processer der forbruger meget energi, og hvornår de processer er i brug.

Billedet viser elmålinger fra et enkelt målersted. Det er tydeligt, at der sker noget usædvanligt i januar 2016. I loggen til målingen kan man læse, at der var stærk frost på det tidspunkt, og derfor var brugen af små varmeblæsere steget.

Denne type udsving bliver drøftet mellem Hanna Rauø og den energiansvarlige fra Züblin.

Et andet eksempel, hvor måling af energiforbruget gav anledning til overvejelser om arbejdsmetoder var i forbindelse med støbning af betonelementer i vinteren 2015. Støbningen krævede stor lokal opvarmning – ikke kun omkring selve betonelementerne, men også på det underliggende dæk. Efterfølgende viste en analyse af energiforbruget, at der havde været et usædvanligt stort elforbrug til opvarmning. Det har givet anledning til overvejelser om, at entreprenøren ved lignende opgaver i fremtiden bør etablere en midlertidig inddækning før støbearbejdet skal gennemføres og evt. lave en tidlig tilkobling af fjernvarme til at sørge for opvarmningen.

En afregningsform hvor entreprenøren har omkostningen til driften

Fordi Realdania By & Byg ønskede et detaljeret overblik over energiforbruget, blev det skrevet ind i udbuddet, at entreprenøren skulle måle sit energiforbrug. I naturlig forlængelse af dette valgte bygherren en afregningsform, hvor entreprenøren prissatte omkostningerne til driften, og der blev indgået en fastprisaftale på dette grundlag. Det betyder samtidig, at Züblin har et ekstra incitament til at optimere deres energiforbrug, fordi en energibesparelse vil give dem en økonomisk gevinst.

Årlige afrapporteringer og grønne regnskaber

Züblin laver hvert år en afrapportering på baggrund af de omfattende energimålinger. Den bruger bygherren i et grønt regnskab til at vurdere, hvor tæt de er på at opfylde de mål, der er sat.

Udover mål for energiforbruget har BLOX-byggeriet også en række andre bæredygtighedsmål, som bliver beskrevet i det grønne regnskab. Der er f.eks. sat mål for mængden af ”Embodied carbon” i byggematerialerne, hvilket er et udtryk for den CO2-udledning, der har været i forbindelse med produktion og transport af byggematerialerne.

Målinger skal give ny viden til brug i fremtidige byggerier

Frederik Ejlers forklarer, at når byggeriet er slut, skal den opsamlede viden og erfaring tolkes grundigt for at vurdere, hvordan arbejdet kan give mest værdi. Han forestiller sig, at den kan bruges i andre byggeprojekter til at lave mere præcise budgetter for energiforbruget eller til at benchmarke sit forbrug.

”Realdania By & Byg har en målsætning om at dele viden, så vi regner bestemt med, at de resultater, vi genererer, i sidste ende vil komme andre parter i byggeriet til gode”, siger Frederik Ejlers.

Helt overordnet vil tallene kunne sige noget om, hvor der bliver brugt energi i et byggeri. Ifølge Frederik Ejlers er det faktisk et område, man ikke ved specielt meget om på nuværende tidspunkt.

”Når vi er færdige med byggeriet og har det fulde overblik over energiforbruget, kan vi sige noget meget præcist om, hvad det koster at opføre et byggeri af denne type. Så vil vi også bedre kunne vurdere, hvad det kan betale sig at gøre anderledes, og på den måde får vi et mere vidensbaseret grundlag for fremtidige byggerier”, siger Frederik Ejlers.

Energiledelse