Om energisparesekretariatet

Om energisparesekretariatet

Om energisparesekretariatet

Hvem er vi?

Hvem er vi?

Energisparesekretariatat har til formål at fremme realiseringen af energibesparelser i private virksomheder ved at tilvejebringe og formidle viden om mulige energibesparelsespotentialet i virksomhederne. Vores mål er at hjælpe virksomheder til at spare på energien for deres bundlinjes skyld.

Sådan arbejder vi

I Energisparesekretariatet har vi udviklet en metodisk tilgang til fremme af realiseringen af energibesparelser, som på en omkostningseffektiv måde kan bidrage til at få den relevante information og hjælp ud til de virksomheder og interessenter, der har et stort potentiale for at realisere energibesparelserne.

Som led heri har Energisparesekretariatet analyseret energiforbruget i erhvervslivet og kortlagt energisparepotentialet i erhvervslivet. Samtidig har vi undersøgt virksomhedernes holdning til og konkrete adfærd omkring energibesparelser.

Endelig har vi haft fokus på kommunikationen til virksomhederne samt de virkemidler, kommunikationen skal bestå af – her har vi ladet os inspirere af det britiske The Behavioural Insight Team (BIT), som er en af verdens førende institutioner for udviklingen af omkostningseffektive indsatser med det formål at ændre borgeres og virksomheder adfærd.

Kontakt

Synes du, vores arbejde lyder spændende, og kunne du tænke dig at vide mere om noget inden for området, er du velkommen til at kontakte os på Energisparesekretariatet@ens.dk eller du kan ringe direkte til en medarbejder:

  • Thore Stenfeldt, fuldmægtig, tlf.: 33 92 77 04

Hvem er vi?

Vores analyser

Vores analyser

Vores analyser viser, at nogle nyere og forbedrede teknologier giver store potentialer for besparelser.

Analyserne viser at det særligt er i Handel og Servicesektoren, at der er behov for opmærksomhed på besparelsesdagsordenen – industrien og landbruget er langt hen ad vejen godt i gang. Generelt har energiforbruget i erhvervslivet over en kam været faldende, ligesom det også er lykkedes at holde energiintensiteten nede. Der er dog fortsat et stort energiforbrug i detailhandel, engroshandel (herunder lagerbygninger), kontorvirksomheder, restauranter og hoteller – og det er fordelt ud på mange, oftest små enheder. Energisparesekretariatet har derfor i første omgang fokuseret de specifikke analyser og datatilvejebringelse på disse underbrancher.

Analyser Du skal læse den…
Kortlægning af energiforbruget i erhvervslivet … hvis du vil vide mere om erhvervslivets energiforbrug fordelt på brancher, energiarter og teknologier/ slutanvendelser.
Barrierer i energieffektiviseringen af erhvervslivet … hvis du vil vide, i hvilken grad energieffektivisering er på dagsordenen i danske virksomheder, og hvilke barrierer der afholder dem fra at realisere sparepotentialet, særligt i mikro, små og mellemstore virksomheder (SMV).
Segmentanalyse, Kvalificering af erhvervssegmenter og Erfaring med LED i danske virksomheder … hvis du vil sætte dig ind i, hvordan man på baggrund af spørgeskemaundersøgelser kan identificere statistisk valide segmenter. Og hvordan man ved brug af en segmenteringsnøgle kan knytte enkelte virksomheder til det rette segment baseret på 2-4 spørgsmål. 
Rapport over kommunikationskanaler i dansk detailhandel … hvis du vil vide, hvilke tendenser og grupperinger, der kendetegner detailbranchen.
Belysningsadfærd i detailhandlen … hvis du vil vide, hvordan detailhandlen forholder sig til belysning, og hvordan man bedst motiverer branchen til at foretage et energieffektivt valg ved udskiftning af lys.
Virksomheders erfaringer med energibesparelser … hvis du vil vide mere om, hvilke sidegevinster virksomheder, der har gennemført energibesparelser, har fået med oven i købet.
Kortlægning af energisparepotentialer i erhvervslivet og Model til Kortlægning af energisparepotentialer i erhvervslivet … hvis du vil vide mere om, hvilke teknologier / slutanvendelser, der har det største besparelsespotentiale og i hvilke brancher.
Afdækning af kommunernes aktiviteter i forhold til energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder … hvis du vil læse om, hvordan og om danske kommuner engagerer sig i deres lokale erhvervslivs energibesparelsesaktiviteter.
Kortlægning af energisparepotentialer i engrosbranchens lagre … hvis du vil vide, hvor det relativt store energiforbrug i engrosbranchens lagre stammer fra. og hvor det kan betale sig at sætte ind med besparelser.
Konceptudvikling kampagne LED i detail … hvis du vil se et bud på, hvordan man kan vinkle en kampagne for udskiftning af belysning i detailhandlen til LED.
Installatørerne rådgivningsadfærd …. et analytisk fundament og idégrundlag, der anviser hvordan installatørerne mest hensigtsmæssigt kan påvirkes til at fokusere mere på energieffektive løsninger i deres virke.
Evalueringsrapport – netværkskampagne i engrosbranchen lagre ...en rapport der beskriver fremgangsmåde, output og perspektiver i forbindelse Energisparesekretariatets netværkskampagne i engrosbranchens lagre.
Evauleringsrapport - LED-kampagne i detailhandlen 2016/2017 ... hvis du vil vide, hvordan LED-kampagnen motiverede næsten 1/3 af detailbutikkerne til at gå i gang med forarbejdet til at skifte til LED.

 

Vores analyser

Om energisparesekretariatet