Hvidovre Hospital

Hvidovre Hospital

Hvidovre Hospital

Hvidovre Hospital

Hvidovre Hospital

ESCO er et middel til at modernisere hospitaler

Region Hovedstaden står bag største ESCO-aftale til dato

Hvidovre Hospital, der hører under Region Hovedstaden, indgik i 2014 Danmarks største ESCO-aftale. Med en investeringssum på 170 mio. kr. forventer hospitalet at gennemføre over 100 besparelsestiltag hen over de næste 10 år. Ledelsen ser ESCO som en god måde at få gennemført moderniseringer på hospitaler i regionen.

Aftalen er den første ESCO-aftale, som Region Hovedstaden gennemfører. Hvidovre Hospitals erfaringer med ESCO danner præcedens for Region Hovedstadens videre arbejde med ESCO på de øvrige hospitaler, og allerede nu er der afsat midler til at gennemføre udbud af flere ESCO-projekter på andre hospitaler. 

Indeklimaet reguleres individuelt

ESCO-projektet på Hvidovre Hospital har også givet plads til et projekt, der gør det muligt at retænke indeklimaet på den enkelte sengestue. Patient Impowerment er betegnelsen for et nyt projekt, der gennemføres sideløbende med energirenoveringen af hospitalet. Via en tablet eller en skærm kan den enkelte patient selv regulere indeklimaet på stuen.

”Nogen vil gerne have det varmt – andre trives bedst med lidt mere kølige omgivelser. Det forsøger vi nu at efterkomme og har i dag 30 stuer, hvor indeklimaet reguleres af den indlagte patient. Det betyder større komfort for vores patienter og en central styring af energiforbrug, der tilpasses den enkeltes behov. Vi sikrer, at energiforbruget ikke ”stikker af” ved, at stuerne falder tilbage på en standardregulering efter et par timer, eller hvis stuen forlades”, fortæller Finn Bloch, der er projektdirektør på Hvidovre Hospital og en af hovedkræfterne bag hospitalets arbejde med ESCO.

Finn Bloch

Finn Bloch er projektdirektør på Hvidovre Hospital og en af hovedkræfterne bag hospitalets arbejde med ESCO.

Motivation for energirenovering

På Hvidovre Hospital er energirenovering og energieffektivisering gennem tiden oftest blevet foretaget i bidder og mange gange vha. rådgivningsbistand, hvor der også har været en beregning af den forventede energibesparelse. Mange af beregningerne og vurderingerne af energibesparelser er dog i realiteten ikke kommet i mål.

Årsagerne er mange og forskelligartede. F.eks. kan et nyt ventilationsanlæg, der ikke er blevet indstillet og indkørt korrekt, være en årsag. Det kan også skyldes, at anlægget ikke er blevet drevet tilstrækkeligt til, at energibesparelsen er blevet realiseret.

Men med ESCO-modellen stilles der garanti for energibesparelsen i en periode (10 år i dette tilfælde), og på den måde får hospitalet en større sikkerhed for den faktiske miljømæssige og økonomiske gevinst via energibesparelsen. Det har været en væsentlig motivation for at bruge ESCO og har udgjort et vigtigt argument over for politikerne.

Potentialer i bygningsmassen

Hvidovre Hospital er med sine 245.000 m2 et af de største hospitaler i Danmark. Hospitalet er bygget tilbage i 1976-79. Bygningsmassen er kendetegnet ved, at der er tale om en stor og homogen bygningsmasse med nogenlunde ens principper og løsninger – selvom det samlede hospital er bygget af flere forskellige entreprenører.

Der er også nogenlunde samme vedligeholdelsesmæssige efterslæb, og et kendetegn er, at designet og udformningen gør, at der kan ændres på rigtig meget, uden at hele huset skal omtænkes.

Energiscreeningerne viste et energibesparelsespotentiale på ca. 15 % af det nuværende forbrug. Efter at medarbejdere på Hvidovre Hospital gennemgik det oprindelig idekatalog, er energibesparelsesprocenten hævet til 23 %.

I projektet er medtaget alt med en tilbagebetalingstid under 10 år. Bl.a. skiftes 15.000 lysamaturer, ligesom alle toiletter erstattes af vandbesparende toiletter.

De fleste af besparelserne sker på elforbruget – nemlig 55 %. Det er især via elforbruget på køling og ventilation, at der kan hentes besparelser. Der er påvist et besparelses­potentiale svarende til 40 % på varmeforbruget og 5 % på vandforbruget.

”Nogen vil gerne have det varmt – andre trives bedst med lidt mere kølige omgivelser. Det forsøger vi nu at efterkomme...".

Finn Bloch, Hvidovre Hospital

Citat fra case

Udfordringen ved ESCO

Udfordringen på hospitalet er, at det er svært at skaffe midler til at optimere maskinerne, ligesom der er mange gamle installationer fra dengang, hospitalet blev bygget. Denne udfordring imødeses ved at bruge ESCO, da hospitalet ikke behøver at skaffe midler up-front.

Den største udfordring har ifølge Finn Bloch dog været at få regionen gjort interesseret i modellen – at få politikerne til at syntes, det var en god idé. Derfor har han brugt en del tid på at kommunikere historien ud til det politiske miljø og modne dem til at tage beslutningen.

”ESCO har krævet nogle succeshistorier. Bl.a. fordi juraen ikke helt har været rustet til ESCO. Men det er den nu. Tiden har modnet ideen om ESCO”, fortæller Finn Bloch. 

Gode råd

Et af de ESCO-redskaber, der har vist sig effektive på Hvidovre Hospital, har været at give honorar til tilbudsgivere i udbudsfasen for at sikre ejerskabet af de ideer, der kom ind med tilbuddene. Alle indkomne ideer kunne således bruges i det endelig projekt.

Det resulterede i et idékatalog med et samlet besparelsespotentiale på 110 mio. kr. Herefter valgte hospitalet at bruge knapt et år på at gennemgå, vurdere og samle alle de ideer, de ønskede at gennemføre. Det har skabt et nyt idékatalog, der samlet set er nået op på et besparelsespotentiale på 170 mio. kr., hvilket bør give hospitalet 17 mio. kr. i besparelser om året de næste 10 år.

I kataloget indgår initiativer, der bl.a. forbedrer elinstallationer, vvs, ventilation, forsyning og varmetab. Bl.a. udskiftes over 400 toiletter til vandbesparende modeller, ligesom hospitalets sidste store gamle ventilationsanlæg skiftes til et helt nyt anlæg.

Idékataloget har udgjort fundamentet for den endelige ESCO-aftale, som hospitalet har indgået med Siemens. Arbejdet med idékataloget har på flere områder været en god lærdom.

En anden vigtig lærdom har været, at ESCO egner sig bedst i en større bygningsmasse, der er forholdsvis homogen. 

”Vi kan se, at hospitalerne egner sig rigtig godt til ESCO, fordi de stort set alle er bygget tilbage i 70´erne og alle har et stort energiforbrug. De har også alle et stort behov for at få hævet komforten, hvilket også er et vigtigt parameter i de bygninger, man ønsker at indgå ESCO-aftale omkring”, slutter Finn Bloch. 

Hvidovre Hospital kåret til Europas bedste energirenoveringsprojekt 2017

Hvidovre Hospital blev 31. maj 2017 kåret til Europas bedste energirenoveringsprojekt af European Energy Service Award i Berlin. Det blev fremhævet, at projektet har givet store energibesparelser og en stor reduktion i CO2-udledningen. Det er sket ved at satse på vedvarende energiformer, installere intelligent bygningsovervågning og benytte energistyringssystemer.   

image_inline

Hvidovre Hospital