Hvad sker der, når en bygning ændrer anvendelse eller frasælges?

Hvad sker der, når en bygning ændrer anvendelse eller frasælges?

Hvad sker der, når en bygning ændrer anvendelse eller frasælges?

Hvad sker der, når en bygning ændrer anvendelse eller frasælges?

Hvad sker der, når en bygning ændrer anvendelse eller frasælges?

I løbet af et ESCO-projekt vil der næsten altid opstå situationer, hvor bygningerne skal anvendes på en anden måde, eller bygningsejeren sælger bygninger fra. Det kan give anledning til diskussioner mellem bygningsejeren og ESCO-leverandøren. Det er derfor vigtigt, at man allerede i opstartsfasen aftaler, hvordan disse situationer håndteres.

Hvis en hel bygning sælges

Hvis f.eks. en kommune sælger en hel bygning i garantifasen, er der tale om en ændring i baseline, og ESCO-leverandøren garanterer ikke længere en besparelse på denne bygning. Kommunen skal stadig betale af på lånet til de energiforbedrende tiltag, men de sparer til gengæld udgiften til energi.

Hvis en bygning ombygges

På f.eks. mange hospitaler er der løbende ombygninger, og i løbet af et helt ESCO-forløb kan en stor del af hospitalet være blevet bygget om. Det giver udfordringer, fordi enhver ombygning medfører ændringer i baseline. I den situation er det særlig vigtigt at have aftalt med ESCO-leverandøren, hvordan ombygninger håndteres i forhold til de garanterede besparelser, og hvor omfattende ombygningerne skal være, for at baseline skal ændres.

Hvis en bygning ændrer anvendelse

Hvis bygningen løbende bruges til aktiviteter, som ikke indgik i det oprindelige energigrundlag, er en dialog med ESCO-leverandøren omkring baseline og de garanterede energibesparelser nødvendig.

Omvendt ønsker brugerne af f.eks. en skole, at der er stor fleksibilitet i forhold til at anvende lokaler og faciliteter. Det er derfor nødvendigt at aftale tidligt i samarbejdet, hvordan brugen af bygningerne registreres, og hvordan justering af baseline foregår. ESCO-leverandøren kan ikke bestemme, hvordan bygningen anvendes, men har krav på at vide, når der sker ændringer.

Det kan være en god idé at oprette en digital logbog, hvor alle forhold med betydning for energiforbruget noteres. Det giver mulighed for at finde årsagen til, at en forventet energibesparelse ikke bliver opnået. Det kan også være nødvendigt at installere bimålere til registrering af vand-, el- og varmeforbrug specifikke steder i bygningerne.   

Eksempel: Et skolebibliotek bliver lavet om til offentligt bibliotek

Ændringen betyder, at åbningstiden forøges, og dermed overskygges den oprindelige energibesparelser af det øgede energiforbrug. I dette tilfælde skal bygningsejeren i samarbejde med ESCO-leverandøren justere baseline, så det afspejler den ændrede anvendelse af bygningen.

Energibesparelsen vil dermed blive vurderet i forhold til det højere energiforbrug i den nye baseline. Ændret anvendelse kan også være, hvis en skole i garantiperioden monterer smartboards i alle klasselokaler. Her er det relativt nemt at udregne det øgede energiforbrug og dermed justere baseline.

Eksempel: En skole beslutter at bruge en række lokaler 2 aftener om ugen i en periode

Skolen har altid mulighed for at anvende bygninger og lokaler på nye måder og på andre tidspunkter. Når lokalerne anvendes mere, end det oprindeligt var planlagt, kan skolen dog ikke forvente, at energibesparelsen kommer ned på det niveau, som ESCO-leverandøren har garanteret. Skolen må sørge for at justere baseline, så den udvidede brug af bygningerne regnes med i energigrundlaget.

 

Døde og levende tiltag

Døde og levende tiltag

En måde at gøre diskussionerne om baseline mindre og dermed mindske administrationstid og pres på samarbejdsrelationen er at inddele energiforbedringer i døde og levende tiltag.

Døde tiltag

Eksempelvis udskiftning af vinduer til andre med en lavere U-værdi. Dette burde medføre en bestemt teoretisk besparelse, og hvis udskiftningen af vinduerne er den eneste forbedring i bygningen, kan man aftale, at der ikke skal måles på energiforbruget.

Opnår man ikke den beregnede besparelse, skyldes det sandsynligvis andre forhold, som ESCO-leverandøren ikke er ansvarlig for. 

Levende tiltag

Eksempelvis styring af ventilationsanlæg og varmeanlæg. Her er besparelserne langt mere afhængige af menneskelige faktorer og anvendelsestid af bygningerne, og det kan være nødvendigt at måle med bimålere på komponentniveau.     

Hvad sker der, når en bygning ændrer anvendelse eller frasælges?