Opnå en energieffektiv drift

Opnå en energieffektiv drift

Opnå en energieffektiv drift

10-40 % af bygningens elforbrug går til ventilation. En effektiv drift er derfor nøglen til at undgå unødigt elforbrug og ekstraomkostninger.

Indgå en serviceaftale

Det er en god idé at indgå en serviceaftale på ventilationsanlægget, da I hurtigt tjener udgiften til service ind på den energi, I typisk vil spare.

I kan også forbedre bygningens energimærke ved at give data og måleresultater fra serviceeftersynet til din energimærkningskonsulent.

Vælg et ventilationsfirma fra Foreningen af ventilationsfirmaer (FAV). 

Gennemfør anbefalede besparelser

Bygningens energimærkningsrapport indeholder anbefalinger til at spare energi i jeres ventilations- og klimaanlæg.

Start med at gennemføre rapportens anbefalinger med kort tilbagebetalingstid. Så kan du gemme de mere omfattende anbefalinger til de langsigtede projekter som f.eks. ombygning og renovering. Nogle serviceaftaler indeholder også anbefalinger til, hvordan I kan spare mere energi.

Overvej også her, om I kan gennemføre nogle af anbefalingerne med det samme.

Renovering af ventilationsanlæg

Det kan være rentabelt at renovere ventilationsanlægget. Ofte er det en god idé at udskifte ventilatorer med lav virkningsgrad, tilpasse ventilationen til det reelle behov, og etablere varmegenvinding på ventilationsanlægget.

Brug tjeklisten herunder til at gennemgå jeres anlæg.


Tjekliste for ventilation - erhverv


Tjekliste for ventilation - erhverv

Billede ventilation_tjekliste.png

Tjekliste for ventilation - erhverv

27.12.2017
4.82 MB
4 SIDER
Brug tjeklisten eller få en specialist til at lave et eftersyn af jeres ventilation.

Rengør ventilationsanlægget

Vær sikker på, at anlægget ikke er snavset, og rens ved behov. Øget tryktab som følge af snavs øger elforbruget, hvis man vil opnå samme ventilation.

Husk at rense insektnettet foran indsugningen jævnligt. Her samler sig nemlig ofte blade, støv og affald, som kan reducere anlæggets ydelse meget.

Tjek ventilationsanlæggets enkeltdele

Remtræk

Hold øje med, at evt. remtræk mellem motor og ventilator er i orden. Opspændingen skal være i plan, så rem-hjulene står over for hinanden, og tilpas stramt optrukket.

Ventilator

Kontroller, at ventilatorens løbehjul er rent og kører den rigtige vej. Ventilatoren leverer luften den rigtige vej, også selvom hjulet kører den forkerte vej. Men det kan øge energiforbrug meget og reducere luftmængden.

Filtre

Inspicer filtrene og evt. trykvagt hvert halve år. Skift dem, hvis tryktabet er for stort. Vælg F7-lavtryksfiltre, når I køber nyt. Sæt trykvagt på 20 % mere end startrykket ved rent filter.

Spjæld

Vær sikker på, at spjældene mod indtag og afkast er lukkede, når anlægget er slukket. Ellers er der risiko for træk- og kuldenedfald. Hvis I har natte-recirkulering for at varme op, skal der være lukkede spjæld mod det fri.

Kondensafløb

Tjek hver 3.-6. måned, at kondensafløb på evt. varmegenvinding og køleflade ikke er stoppet, og rens ved behov. Hvis det er stoppet eller tømt for vand, kan det begynde at lugte. Det kan betyde, at urenheder bliver overført til den rene indblæsningsluft.

Væskekoblede batterier

Har I væskekoblede vekslere, bør I kontrollere, at begge batterier (flader) kører i modstrøm, dvs. ud fra princippet om at den varmeste luft hele tiden møder det varmeste vand.

Varme- og køleflader

Kontroller, at fladerne kører i modstrøm. Vandtilførslen til f.eks. varmefladen skal være i modsat side af luftens tilgang til fladen, dvs. ud fra princippet om at den varmeste luft hele tiden møder det varmeste vand. Køle­ og varmeflader må desuden ikke være aktive samtidige, med mindre man bruger køle-affugtning.

Lugtgener

Hvis ventilationsanlægget suger luft fra et rum med gulvafløb, skal I efterfylde vandlåsen mindst hver 3. måned. Ellers vil det løbe tør, og kloaklugt vil blive suget op i rummet og rundt i bygningen.

Nøgletal

Hold øje med de vigtigste nøgletal og indstillinger: SFP-værdi, det årlige elforbrug pr. m2, samt luftmængder, tryktab, temperaturer, varmegenvinding og driftstidens instillinger.

Det kan være en god idé at montere en elmåler, der fortæller, hvordan og hvornår ventilationsanlægget kører, og hvor meget strøm det bruger. På den måde kan I justere anlægget, så det kun ventilerer efter behov.

Tilpas luftmængden

Luftmængden skal passe til jeres behov. I mange bygninger er luftmængderne større end behovet, i andre for små. Det første giver højt elforbrug, det sidste dårligt indeklima og risiko for skimmel.

Hvis jeres behov har ændret sig – f.eks. fordi I har fået færre eller flere medarbejdere – bør I få anlægget vurderet af en fagperson. Brug også altid en fagperson, når luftmængden skal ændres, da det kræver en vis ekspertise at indregulere anlægget.

Hvis I kan reducere luftmængden med 20 %, kan I få en elbesparelse på op til 45 %, fordi elmotorens arbejde for at transportere ventilationsluften bliver reduceret kraftigt.

Test med en røgpind

Problemer med ventilationen – f.eks. dårlig lugt – behøver ikke skyldes for lavt luftskifte. Måske sidder armaturerne for tæt, så luften blot blæser langs loftet og ud gennem udsugningen uden at nå ned i opholdszonen. Test med en røgpind, hvor luften reelt ryger hen.

Tilpas temperaturen

Indstil til så lav temperatur, som det er muligt, uden at der opstår klager. Der vil dog altid være 5-10 % utilfredse, da folk oplever indeklimaet forskelligt. 

Ventilationsluften skal altid være mindst 2 ° lavere end rumtemperaturen. Ellers kommer luften fra ventilationsanlægget ikke ned i opholdszonen, da varm luft bliver oppe under loftet. En vintertemperatur på 20-22 °C og en sommertemperatur på 24 °C er som regel optimal.

Hvis I får klager over træk i et enkelt rum, bør I justere armaturerne i rummet i stedet for at hæve temperaturen i hele bygningen. Træk skyldes nemlig sjældent temperaturen, men snarere, at armaturerne sidder for tæt eller blæser i en forkert retning.

Hvis anlægget har køling, så vælg en så høj temperatur om sommeren, at kølingen bruges mindst muligt. Tjek altid, at alle radiatorer er slukkede, inden I tænder kølingen.

Begræns drifttiden

Hvis I reducerer drifttiden, sparer I lige så mange % som den tid I reducerer med. F.eks. giver 10 % mindre drifttid en elbesparelse på 10 %.

Sluk uden for brugstid

Tilpas drifttiden efter behovet året igennem. Ventilationen bør først starte umiddelbart før, de første personer bruger lokalerne og slutte, når de sidste har forladt lokalerne. Der kan dog være zoner, der har behov uden for brugstiden, f.eks. serverrum, stinkskabe og kemikalierum. De rum bør have deres eget ventilationsanlæg eller reguleres separat. 

Brug styring

Brug evt. et kontaktur, eller monter en elmåler, der fortæller, hvordan og hvornår ventilationsanlægget kører, og hvor meget el det bruger. På den måde kan I justere anlægget efter behov.

Køl med friskluft

Hvis I har et stort kølebehov i en ældre bygning om sommeren, kan I ventilere med uopvarmet friskluft om natten for at køle bygningen ned. Det er en billigere måde at køle på end med køleflade. I kan også bruge solafskærmning, så I har mindre behov for at køle.

Anlæg med frekvensomformer i stedet for spjældregulering

Ved brug af nyere VAV-anlæg (Variable Air Volume = variabel luftmængde), der har regulering med frekvensomformer i stedet for med spjæld, vil et korrekt dimensioneret anlæg give mulighed for besparelser på 40% eller derover. Men brug ikke frekvensomformeren som erstatning for korrekt dimensionering. Konstant langvarig drift ved lav ydelse giver større elforbrug end et korrekt dimensioneret anlæg.

Opnå en energieffektiv drift

Siden er opdateret 22.12.2017 Kommentér denne side Til top