Fakta om ventilation

Fakta om ventilation

Fakta om ventilation

Her kan I få gode råd om ventilation og blive klogere på de forskellige rumventilationstyper og anden fakta om ventilation.

Gode råd om ventilation

Husk lovgivningen

Når I skal installere nye rumventilationsanlæg eller renovere de eksisterende, er det en god idé at undersøge de gældende arbejdsmiljøkrav og kravene i Bygningsreglementet.

Ventilationstyper

Naturlig ventilation

Naturlig ventilation fungerer ved termisk opdrift og vindpåvirkning af bygningen. Indeluft fjernes gennem aftrækskanaler, ventilationsskorstene eller højtsiddende åbninger i f.eks. et atrium, mens udeluft tilføres gennem åbninger i facaden, f.eks. ventiler eller ventilationsvinduer.

Naturlig ventilation kan være opbygget som:

 • Ensidet ventilationGennem et vindue.
 • TværventilationGennemtræk ind ad et vindue og ud af et andet.
 • OpdriftsventilationInd ad sprækker, ud af aftrækskanaler eller sprækker oppe under loftet.

Naturlig ventilation er kun oplagt som supplement til mekanisk ventilation.

Mekanisk ventilation

Mekanisk ventilation virker ved brug af elektrisk drevne ventilatorer. Ventilationen kan bestå af rene udsugningsanlæg eller af anlæg, der både blæser ind og suger ud.

 • UdsugningsanlægEn separat ventilator suger luft ud af bygningens rum, og frisk luft kommer ind gennem friskluftsventiler i klimaskærmen. Det er ikke længere lovligt at etablere denne type anlæg til komfortventilation.
 • Separat indblæsnings- og udsugningsanlægIndblæsningsanlægget blæser frisk luft ind via et filter, som leverer frisk luft til opholdsrum. Udsugningsanlægget suger luften ud fra fugtige og lugtbelastede zoner. I nogle tilfælde blæses og udsuges der i samme rum. De 2 anlæg står hver for sig. Det er ikke længere lovligt at etablere denne type anlæg til komfortventilation.
 • BalanceretIndblæsning og udsugning sker via det samme anlæg, som desuden har indbygget varmegenvinding. Typisk er der indblæsning og udsugning i alle opholdsrum – dog kun med udsugning på toiletter. I nye, tætte bygninger er det kun muligt at bruge balanceret ventilation. Desuden er der lovkrav om varmegenvinding på mindst 67 % for nye varmegenvindingsanlæg. Anlæg, der forsyner flere rum, kan være opbygget som både centrale for hele eller dele af bygningen eller som decentrale anlæg med individuelle indstillinger.
 • To-kanal-systemer ("Dual-Duct")En kold og en varm luftstrøm bliver ført frem til brugsstedet, hvor de blandes til den ønskede temperatur. Denne type anlæg bliver ikke længere brugt.
 • LuftvarmeLuftvarme virker som balanceret ventilation, men bruger også recirkulering. Luften varmes op ved hjælp af en kedel eller varmepumpe. Denne type anlæg blev brugt i 1960- og 1970’erne i f.eks. sportshaller og autoværksteder. I dag bruges de i passivhuse.

Hybrid ventilation

Hybrid ventilation kombinerer naturlig og mekanisk ventilation. Nogle typer af hybrid ventilation fungerer i nogle perioder vha. naturlige drivkræfter, dvs. termisk opdrift og vindpåvirkning af bygningen, og mekaniske i andre perioder. Ved andre typer reguleres ydelsen op eller ned af mekaniske ventilatorer i takt med, at den naturlige ventilation svækkes eller øges.

Ordforklaringer

 • LuftskifteAntal gange i timen al luften i rummet skiftes. For lille luftskifte kan give dårligt indeklima, og for stort luftskifte kan give træk og forhøjet el- og varmeforbrug. Bemærk, at store luftskifter godt kan forekomme uden tilsvarende store friskluftmængder, når man benytter sig af recirkulation.
 • DriftstidHvor mange timer anlægget kører om året, og hvor meget anlægget kører dag, aften og nat.
 • Nøgletal for elforbrug pr. m2Hvor stort det årlige elforbrug er pr. m2 ud fra målinger.
 • Nøgletal for eleffektNøgletallet angiver eleffekten for motorerne i forhold til det ventilerede areal (W/m2: watt pr. m2) og fortæller om anlæggets kapacitet. Dvs. hvor stor effekt der kan bruges på at ventilere et givet areal.
 • Nøgletallet for årligt elforbrugNøgletallet angiver det årlige elforbrug i forhold til det ventilerede areal (kWh/m2/år: kWh pr. m2 pr. år). Nøgletallet gør det nemt at sammenligne elforbrug for bygninger af forskellig størrelse.
 • SPF-faktoren (SEL)Faktoren angiver, hvor meget eleffekt motorerne skal tilføres for at transportere en given luftvolumenstrøm. Jo mindre tallet er, jo mere effektivt er anlægget. Et nyt, effektivt ventilationsanlæg kan i dag komme ned på 1.000-1.500 W/(m3/s) (watt pr. m3 udeluft pr. sekund). SEL-faktoren fortæller ikke, om anlægget kører i længere tid end nødvendigt.
 • TemperaturvirkningsgradenHvis der er varmegenvinding på ventilationsanlægget, angiver temperaturvirkningsgraden, hvor effektiv varmegenvindingsenheden er. Ifølge BR10 skal der være varmegenvinding på ventilationsanlæg. Temperaturvirkningsgraden skal være mindst 67 %. Jo tættere temperaturvirkningsgraden er på 100 %, jo bedre.

Ventilationsprincipper

Fortrængning

Luften tilføres med undertemperatur ved gulv og suges ud under loftet. Dette princip bruges ofte i konferencelokaler og industri med højt til loftet. Det giver dog ofte træk tæt ved armaturet og dårligt indeklima længere inde i lokalet, fordi luften ledes for hurtigt opad og ikke når ind i midten af lokalet.

Opblanding

Ved opblanding blæses den friske luft ind i lokalet gennem armaturer, der oftest er placeret i loftet. Den indblæste luft blandes med luften i lokalet og suges ud igen – ofte også i loftet.

Ventilationssystemer

CAV-anlæg (Constant Air Volume = konstant luftmængde)

Den indblæste og udsugede luftmængde holdes konstant uanset belastningen.

VAV-anlæg (Variable Air Volume = variabel luftmængde)

Den indblæste og udsugede luftmængde tilpasses løbende det aktuelle behov. Det følger varme- eller personbelastningen, så energiforbruget kan reduceres. Systemet er mere effektivt end CAV, hvis ventilationsbehovet varierer meget.

Det kan ofte betale sig at få lavet en simpel VAV-løsning, hvor bygningen opdeles i zoner med ensartede behov. I zonerne skal der indsættes motorspjæld og følere. Endvidere skal motorer forsynes med frekvensomformer med trykstyring.

Vælg et ventilationsfirma fra Foreningen af ventilationsfirmaer (FAV) til at udføre løsningen.

 

Fakta om ventilation

Siden er opdateret 22.12.2017 Kommentér denne side Til top