Partnerskaber om energieffektive bygninger

Partnerskaber om energieffektive bygninger

Partnerskaber om energieffektive bygninger

Partnerskaber om energieffektive bygninger

Partnerskaber om energieffektive bygninger

Regeringen har etableret en pulje, som yder støtte til lokale partnerskabsprojekter, der udvikler og afprøver forskellige metoder og værktøjer til energieffektivisering af bygninger.

Status for puljen

Den samlede pulje var i alt på ca. 8,5 mio. kr. Ved ansøgningsfristens udløb den 30. oktober 2016 var der modtaget 19 ansøgninger, der i alt søgte om 18,2 mio. kr. 

I december 2016 blev der givet tilsagn til 9 projekter, svarende til i alt 8,6 mio. kr. 

Den maksimale støtte til et partnerskabsprojekt har været 200.000 euro, hvilket svarer til ca. 1,5 mio. kr. Der har kunnet søges om støtte på 60 % af de samlede støtteberettigede omkostninger.

Der er gennemført workshops for partnerskaberne februar 2018, og offentliggjort en midtvejsstatus for projekterne herefter. Se rapport

Projekterne vil være afsluttede ved udgangen af 2018, og inden udgangen af januar 2019 skal der være søgt om udbetaling af tilskuddet. 

På baggrund af erfaringer fra projekterne vil der blive produceret et inspirationskatalog til brug for kommuner og andre interesserede, der ønsker at danne partnerskaber til at fremme energieffektiviseringen af bygninger. 

I begyndelsen af 2019 forventes afholdt en konference , hvor erfaringerne fra projekterne vil blive præsenteret, og hvor der vil vil blive drøftet, hvordan indsatsen med energibesparelser i bygninger kan fremmes via partnerskaber. 

Tidsplan

Tidsplan

Partnerskaber om energieffektive bygninger

Uddeling af puljemidler

Uddeling af puljemidler

Energistyrelsen har i alt modtaget 19 ansøgninger til puljen. I alt blev der ansøgt om 19,8 mio. kr. Der var afsat ca. 8,5 mio. kr., og der kunne derfor ikke ydes tilskud til alle projekter. I tabellen ses de projekter, der har fået tilskud. Hvis man gerne vil søge oplysning om de enkelte projekter, kan man henvende sig til kontaktpersonerne for projekterne.
Etageboliger

Smart energi i almene boliger

Boligselskabet Sjælland

Tilskud: 643.000 kr.
Partnere: Et boligselskab, en kommune, et forsyningsselskab og et erhvervsforum
Bygningstyper: Etageboliger samt evt. et-plansboliger
Målgruppe: Beboer i almene boliger

Tilskudsansøger: Boligselskabet Sjælland, Sjællandsvænget 1, 4000 Roskilde
Kontaktperson: Ulrik Eggert Knuth-Winterfeldt, uek@bosj.dk

Projektet

Der er analyser, der viser at mellem 30 og 60 % af den beregnede energigevinst ved energibesparende foranstaltninger i boliger omsættes til øget forbrug gennem øget komfort. Projektet har til formål at afdække, hvordan det øgede forbrug kan minimeres i almene boliger ved påvirkning af beboernes adfærd via kommunikationsindsatser.

Projektet indeholder 2 dele. Dels etableres et datagrundlag for energiforbrug og beboere i almene boliger, som bl.a. omfatter graddage, korrigeret forbrug for varme og el, familietyper, bofasthed m.v. Derudover gennemføres forsøg med kommunikationsindsatser over for grupper af beboere med henblik på at afdække reaktionen i forhold til energiadfærd og energiforbruget. Reaktionen på kommunikationsindsatser vurderes ved at sammenligne med kontrolgrupper, der ikke udsættes for disse indsatser.

2 forskellige indsatser afprøves, nemlig:

 • Rådgivning om energiadfærd
 • Løbende kommunikation om energiforbrug i forhold aconto-betaling.

I tillæg til dette afprøves betydningen af en række andre omstændigheder vedrørende tilrettelæggelsen af kommunikationsindsatsen, nemlig:

 • Betydningen af, afsender af kommunikationen er forsyningsselskabet eller boligselskabet
 • Betydningen af, om ydelse af kommunikationen sker i forlængelse af en renovering eller ej
 • Betydningen af, at der ydes en mere målrettet rådgivning til de beboere, der har givet eksplicit samtykke til, at boligselskabet får adgang til detaljerede energiforbrugsdata, familiedata m.v. med henblik på at modtage en mere målrettet rådgivning.

Resultatet af projektet vil således være en afrapportering af erfaringer med indsatserne og en eller flere modeller for, hvordan relevante data kan stilles til rådighed for de enkelte boligselskaber med henblik på at skabe baggrund for kommunikationsindsatser over for beboerne.

Partnerskabet

 • Boligselskabet Sjælland (tilskudsansøger)
 • Roskilde Kommune, By-, Kultur- og Miljøsekretariatet
 • Fors A/S
 • ErhvervsForum Roskilde
Etageboliger

Revitalisering af BedreBolig Bornholm

Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø

Tilskud: 450.000 kr.
Partnere: En regionskommune og et forsyningsselskab
Bygningstyper: Alle bygningstyper på Bornholm
Målgruppe: Ejere af bygninger det er relevant at energirenovere

Tilskudsansøger: Bornholms Regionskommune, Center for Teknik og Miljø, Skovløkken 4, 3770 Allinge
Kontaktperson: Rocio Jensen, rocio.jensen@brk.dk

Projektet

Kommunalbestyrelsen på Bornholm vedtog i 2008 en energistrategi, der har som langsigtet mål, at Bornholm i 2025 skal være CO2-neutralt baseret på udnyttelse af bæredygtig og vedvarende energi. Som led i dette planlægges gennemført energieffektiviseringer i boliger. Der har i perioden 2011-2015 været gennemført energirådgivning til bygningsejere. I 2015 blev rådgivningen gennemført efter det landsdækkende BedreBolig-koncept.

Formålet med projektet er at videreføre denne aktivitet med henblik på at øge antallet af energirenoveringer. Som led i projektet vil der blive udviklet en økonomisk bæredygtig model for tilbud om energirådgivning via et samarbejde mellem de involverede virksomheder.

Projektet er opdelt i 2 dele. Den første del omfatter identificering af de boligsegmenter, der har det største potentiale for energibesparelser. Desuden indgår afdækning af markedet, valg af værktøj for indberetning og salg af energibesparelser til energiselskaber og herefter gennemførelse af målrettede energivejledninger pr. telefon og husbesøg. Vejledningen gennemføres som totrinsraket med telefonscreening efterfulgt af husstandsbesøg i de boliger, hvor dette vurderes at være relevant.

Den anden del omfatter kontakt og videndeling med og faglig udvikling af de involverede virksomheder inden for området. Hensigten er at fastholde og styrke virksomhedernes engagement for at deltage i aktiviteterne og samtidigt øge incitamentet til et kompetenceløft. På dette grundlag iværksættes udviklingen af et koncept til videreførelse af aktiviteterne med deltagelse af virksomhederne i området samt en bredere kreds af interessenter som f.eks. forsikringsselskaberne, finansieringsinstitutter, ejendomsmæglere, boligforeninger, fagorganisationer m.v.

Målsætning for det samlede projekt er, at 90 % af energivejledningerne fører til energirenoveringer, at antallet af indberettede energibesparelser øges med 25 %, og at der udvikles en forretningsmodel for videreførelsen af aktiviteterne, der kan iværksættes i 2018.

Partnerskabet

 • Center for Teknik og Miljø
 • Bornholms Regionskommune (tilskudsansøger Bornholms Energi og Forsyning A/S
Etageboliger

Energieffektiviseringer gennem frivillige ambassadører

Favrskov Kommune

Tilskud: 1.203.000 kr.
Partnere: En kommune, Vedvarende energi, Energitjenesten og Aura Energi
Bygningstyper: Bygninger fra 1970´erne
Målgruppe: Lokale ildsjæle i foreninger (grundejerforeninger, landsbyforeninger) & Bygningsejere/lejere fra byggeri fra 1970´erne

Tilskudsansøger: Favrskov Kommune, Skovvej 20, 8382 Hinnerup
Kontaktperson: Mette Thorndal, meth@favrskov.dk

Projektet

Projektet har til formål at motivere og støtte lokale ildsjæle i foreningsmiljøerne til at gennemføre aktiviteter om energibesparelser. I tillæg til dette vil projektet aktivere erhvervslivets foreninger med henblik på at tilskynde deres medlemmer til at energioptimere deres drift og bygninger.

Projektet tager udgangspunkt i de lokale foreninger – herunder godkendte folkeoplysende foreninger, grundejerforeninger, landsbyforeninger m.v. Der tages i projektet kontakt til disse med henblik på at inddrage dem i aktiviteter om energieffektivisering. En central motivationsfaktor er en konkurrence, hvor foreningerne kan vinde præmier for at formidle kontakt til borgere og mindre virksomheder om projektet, og ved at stå som arrangører af lokale energiarrangementer.

I projektet udvikles værktøjer, cases, aktivitetskataloger m.v. vedrørende energieffektivisering. Materialerne kan anvendes af de lokale foreninger som grundlag for planlægning og gennemførelse af deres egne energiaktiviteter.

Som eksempler på aktiviteter, der kan indgå heri, kan nævnes inspirationsmøder om energibesparelser og indvirkningen på indeklima og komfort, åbent hus-arrangementer i boliger og virksomheder, der er blevet energioptimeret, udarbejdelsen af BedreBolig-planer, termografering m.v. Favrskov Kommunes erfaringer med udarbejdelsen af BedreBolig-planer indgår som et vigtigt element i formidling og gennemførelse af projektet.

Projektets målgruppe er bygningsejere/lejere – i særligt i byggerier fra 1970’erne eller bygninger, som er opvarmet af el, olie eller naturgas. Målgruppen er desuden små og mellemstore virksomheder i Favrskov Kommune inden for landbrug, detailhandel og kontorer.

Partnerskabet vil følge og støtte de lokale foreninger til udvikling og gennemførelse af de lokale aktiviteter. 

Projektet sigter bl.a. efter, at 10-15 lokale foreninger/fællesskaber får igangsat aktiviteter om energieffektivisering. Endvidere sigtes efter å en stigning på 50 % i investeringerne til energieffektiviseringer efter udarbejdelsen af BedreBolig-planer. Målet er sat i forhold til tidligere projekter i kommunen.

Partnerskabet

 • Favrskov Kommune (tilskudsansøger)
 • Vedvarende Energi
 • Energitjenesten Midtjylland
 • Aura Energi
Etageboliger

Det helhedsorienterede partnerskab

Gladsaxe Kommune

Tilskud: 1.100.000 kr.
Partnere: 5 kommuner
Bygningstyper: Etageboliger
Målgruppe: Entreprenører, håndværkere, kommuner, energiselskaber

Tilskudsansøger: Gladsaxe Kommune, Rådhus Allé 7, 2860 Søborg
Kontaktperson: Anne Stougaard, annest@gladsaxe.dk

Projektet

Projektet har til formål at sikre, at der gennemføres flere energibesparelser – især i etageejendomme. Ideen er at udvikle en platform, der kan samle mange energieffektiviseringstiltag i flere ejendomme i større puljer, der gør det mere attraktivt for håndværksvirksomheder og entreprenører at byde på opgaverne og dermed også reducere omkostningerne.

Derudover skal platformen gøre det nemmere for bygningsejerne at omsætte energispareforslag til handling. Endelig skal platformen gøre det nemmere at sælge energibesparelserne til energiselskaber med henblik på at opnå tilskud.

Projektet gennemføres i flere faser. Der gennemføres først en konceptudvikling, hvor partnerskabet designer det samlede koncept og sætter rammerne for platformen, som skal understøtte det. Derudover udvikles en forretningsmodel for platformen, der skal sikre, at den kan eksistere på markedsmæssige vilkår efter projektets afslutning. Dette forudsætter, at der sikres et markedsgrundlag i form af boligforeninger og bygningsejere samt håndværksvirksomheder og entreprenører, der benytter platformen, og der udarbejdes derfor også en plan for kommunikationen.

I den næste fase udvikles en simpel dummy-platform til afprøvning af platformen og konceptet. Dette følges op af en testfase, hvor dummy-platformen afprøves på et antal boliger og virksomheder. Efter afprøvningen og evaluering af resultatet foretages nødvendige tilretninger.

I sidste fase udrulles platformen i de kommuner, der står bag projektet, i overensstemmelse med kommunikationsstrategien.

De 5 kommuner bag projektet vil bruge platformen i deres indsatser for energibesparelser i kommunerne. Det overordnede succeskriterium er, at platformen skal sikre, at 25 % af det identificerede energisparepotentiale i bygninger realiseres. Det svarer til en forhøjelse i forhold til i dag, hvor det skønnes, at der sker en gennemførelse på mellem 5 og 10 % af de identificerede besparelser.

Derudover skal projektet bidrage til at gøre indberetningen af energibesparelser til energiselskaberne mere smidig, skabe øget vækst i det lokale erhverv og bidrage til at give bedre data om energibesparelsespotentialer til kommunerne, der kan bidrage til at målrette deres klimaindsatser.

Partnerskabet

 • Gladsaxe Kommune (tilskudsansøger)
 • Frederiksberg Kommune
 • Albertslund Kommune
 • Ballerup Kommune
 • Lyngby-Taarbæk Kommune
Etageboliger

Partnerskabet ENIG - Energieffektivitet og indeklima i etageboliger

Høje-Taastrup Kommune

Tilskud: 1.484.000 kr.
Partnere: 3 kommuner
Bygningstyper: Etageboliger
Målgruppe: Ejendomsansvarlige

Tilskudsansøger: Høje-Taastrup Kommune, Bygade 2, 2630 Taastrup
Kontaktperson: Marie- Louise Lemgart, Marie-LouiseLe@htk.dk

Projektet

Projektet har til formål at udvikle og afprøve indsatser til fremme af energirenoveringer i etageejendomme med lejligheder. Fokus for projektet er de ejendomsansvarlige, der engageres og motiveres til at være katalysatorer for gennemførelsen af energibesparelser. Vigtige elementer i projektet er fokus på NEB (Non Energy Benefits) som motivationsfaktor for energirenoveringer, information af lejere om energirigtig adfærd og hensigtsmæssig drift af energiforsyningsanlæg via undervisning af ejendomsfunktionærer.

Der etableres som led i projektet lokale netværk i alle de deltagende kommuner med deltagelse af kommunens personale og ejendomsansvarlige for etagebyggerier i kommunen. Det indgår i projektet, at der etableres et rejsehold med eksperter, der kan støtte kommunerne i etableringen af de lokale netværk.

Parallelt hermed udvikles værktøjer til brug for de lokale netværk til fremme af energibesparelser i etageejendomme i kommunerne. Dette består bl.a. af en drejebog om opstart af lokale netværk, BedreBolig-gennemgange af etageejendomme i overensstemmelse med Energistyrelsens koncept for BedreBolig i etageejendomme, som blev lanceret i 2017, et katalog over tekniske løsninger, leverandøroversigter, finansieringsløsninger og et ejendomsfunktionærkursus i styring af varmeinstallationer og energieffektiv adfærd.

De lokale netværk i kommunerne indgår herefter partnerskabsaftale med ejendomsansvarlige om at gennemføre energibesparelser i deres ejendomme med støtte fra de lokale netværk. Som led i dette afprøves udviklede metoder og værktøjer. Dette omfatter bl.a. Bedre Bolig-gennemgange af ejendommene og udarbejdelse af handleplaner for energibesparelser.

Vigtige elementer i disse indsatser er endvidere særlige initiativer i forhold til at fremme energieffektiv drift af varmeanlæggene og energirigtig adfærd. Dette gennemføres via kursus for ejendomsfunktionærer og informationsindsatser målrettet lejerne. Heri indgår bl.a. måling af energiforbrug og indeklima og formidling af disse data til lejerne.

De opnåede erfaringer evalueres og afrapporteres, og erfaringerne udbredes.

Der sigtes på, at hvert netværk i de deltagende kommuner indgår mindst 5 partnerskabsaftaler, som bl.a. omfatter BedreBolig-gennemgange, udarbejdelse af handleplaner og opgradering af ejendomsfunktionærer via det udviklede kursus. Derudover sigtes der på gennemførelse af 3 adfærdsforsøg i hver kommune.

Partnerskabet

 • Høje Taastrup Kommune, Teknik og Miljøcenter (tilskudsansøger)
 • Næstved Kommune, Center for Plan og Erhverv
 • Hørsholm Kommune, Center for Teknik
 • Lyngby-Taarbæk Kommune
Etageboliger

Energiforum Sydhavn

Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

Tilskud: 1.013.000 kr.
Partnere: En kommune, et universitet, Københavns Kommune lokaludvalg
Bygningstyper: Alle bygningstyper i Sydhavnskvateret (Ejer, lejere, erhverv, forsyningselskaber, borgere)
Målgruppe: Alle omkring bygningsejere og bygningsadministratorer i København Kommune

Tilskudsansøger: Institut for Planlægning, Aalborg Universitet København, C. Meyers Vænge 15, 2450 København SV
Kontaktperson: Ulrik Jørgensen, uljo@plan.aau.dk

Projektet

Projektet har til formål at øge energieffektivitet og fleksibilitet i Sydhavnskvarteret i København via skabelsen af en platform for samarbejder mellem bygningsejere, lejere, erhvervsorganisationer, forsyningsselskaber og borgergrupper om gennemførelse af energieffektiviseringer.

Projektet udspringer af Københavns Kommunes kvarterplan for området, der har en målsætning om, at bydelen skal være grøn og klimavenlig med lavt energiforbrug. Inden for denne ramme skal projektet bidrage med viden om modeller for at engagere borgere og andre aktører i reduktion af energiforbruget, udvikling og afprøvning af tekniske løsninger samt etablering af den nødvendige systemviden til fremme af indsatsen for at realisere målsætningerne i kvarterplanen.

Projektet opdeles i flere faser. Den første fase vil bestå af mobilisering af de relevante aktører. Aktørkredsen udgøres dels af leverandørerne af energiløsninger – dvs. virksomheder, forsyningsselskaber og andre leverandører af energitjenester – dels af modtagere af energiløsningerne – dvs. boligselskaber, lejere, borgere og lokale virksomheder. Som led i dette vil der blive udarbejdet informationsmateriale til aktørerne om projektets målsætninger og de fordele, der vil være for de enkelte aktører ved at deltage.

På dette grundlag udvikles en samarbejdsmodel mellem de forskellige aktører med et formelt aftalegrundlag. Der forventes etableret 5-10 samarbejdsaftaler om demonstration og afprøvning af energieffektive og fleksible energiløsninger. 

Der vil herefter gennemføres en demonstration og afprøvning af energiløsningerne.

På baggrund af tidligere dialoger med leverandører af energiløsninger forventes det, at bl.a. disse løsninger vil blive testet i Sydhavnskvarteret:

 1. teknologier til styring af energiforbrug i de enkelte borgeres hjem
 2. samarbejde om mindre butikkers behov for varme, el og køling med henblik på at etablere fælles løsninger, der kan bidrage til større effektivitet og fleksibilitet
 3. undersøgelse af potentiale for varmelagring i eller uden for etageejendomme.

Der vil blive fulgt op på de enkelte samarbejder og herunder blive afholdt workshops undervejs.

Afrapporteringen af projektet vil have fokus på dels demonstration og afprøvningen af teknologier og løsninger, dels de etablerede modeller for samarbejdet.

Partnerskabet

 • Institut for Planlægning, Aalborg Universitet (tilskudsansøger)
 • Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen
 • Københavns Kommune, Vesterbro og Kgs. Enghave Lokaludvalg
Etageboliger

Energispring - Udvikler fremtidens bygninger

Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen

Tilskud: 1.065.000 kr.
Bygningstyper: Lejere, bygningsejere, administratorer 
Målgruppe: Beboer i almene boliger

Tilskudsansøger: Københavns Kommune, Teknik - og Miljøforvaltningen, Klimaenheden i serviceområdet Byens Udvikling, Njalsgade 13, 2300 København S 
Kontaktperson: Annette Egetoft, aneget@tmf.kk.dk

Projektet

Projektet udgør en selvstændig delaktivitet inden for rammerne af Projekt Energispring, som er startet af Københavns Kommune sammen med en række bygningsejere og bygningsadministratorer. Energispring er et samarbejde, hvor partnerne forpligter sig til at fastsætte mål for energispareindsatsen og samarbejder om at opnå målene.

Projektet indeholder 5 delelementer. Der skal udvikles en organisationsmodel, der kan skabe rammen om et samarbejde mellem de forskellige typer lejere, bygningsejere, administratorer m.v., der er på området, og som skaber et grundlag for vidensdeling, erfaringsudveksling og indgåelse af konkrete samarbejdsaftale m.v. Som led heri inddrages erfaringer fra samarbejder i Sverige og Norge, ekspertise inden for organisationsopbygning, og der afholdes udviklingsworkshop for parterne i partnerskabet.

For at sikre den løbende erfaringsudveksling inden for partnerskabet skal der endvidere udvikles redskaber til at sikre den tværgående kommunikation mellem parterne i samarbejdet. Der vil derfor blive udviklet en blog, der kan servicere de forskellige aktører i et partnerskab. Bloggen skal således benyttes af såvel driftspersonale som ledelse til udveksling af information, der kan styrke indsatserne inden partnerskabet – herunder udveksling af erfaringer og data, forskningsresultater, debat m.v. parterne imellem.

Der vil endvidere blive udviklet et kursus og undervisningsmateriale til driftspersonalet, der omfatter effektiv drift af fjernvarmeanlæg, ventilation, indeklima og belysning. Dette vil omfatte udvikling af et kursuskoncept, herunder video-materiale.

Med henblik på inddragelse af lejere indgår også afprøvningen af, om digitale sociale platform, som f.eks. Borigo, der benyttes til kommunikation mellem bestyrelser og lejere, kan benyttes til kommunikation mellem lejere og driftspersonale om energimæssige forhold. Herunder indgår formidling af information og rådgivning om energieffektiv adfærd, kommunikation om energiforbrug og varmeregnskaber, nøgletal m.v.”

Endelig indgår en række aktiviteter til spredning af erfaringerne med Energispring og projektets resultater til andre kommuner.

Partnerskabet

 • Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen (tilskudsansøger)
 • Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation
 • Arup og Hvidt (bygningsejer og udlejer)
 • By og Havn (bygningsejere og udlejer)
 • Bygherreforeningen (interesseorganisation for bygherre)
 • Castellum (svensk ejendomsselskab)
 • Colliers International (ejendomsselskab)
 • Corpus Development (projektudvikler inden for ejendomme)
 • CPH Containers (bygningsejer)
 • Danica Pension (bygningsejer og udlejer)
 • Datea (ejendomsadministrator)
 • Aberdeen (ejendomsadministrator)
 • DEAS (ejendomsadministrator)
 • Grundejernes Investeringsfond (GI) (interesseorganisation for bygningsejere og udlejere)
 • Hofor (forsyningsselskab)
 • Karberghus A/S (ejendomsselskab)
 • KLP Ejendomme (bygningsejer og udlejer)
 • Københavns Ejendomme og Indkøb (bygningsejer)
 • PKA (bygningsejer og udlejer)
 • Steen og Strøm Danmark (bygningsejer og udlejer)
 • Bygherreforeningen (interesseorganisation)
 • Lejernes LO København (interesseorganisation)
Etageboliger

Partnerskab til energieffektivisering af folkeoplysende faciliteter

Viborg Idrætsråd - De samvirkende Idrætsklubber

Tilskud: 189.000 kr.
Partnere: Et idrætsråd, en kommune, Et fjernvarmeselskab, en forening
Bygningstyper: Foreningsbygninger (haller mv.)
Målgruppe: Foreninger i Viborg Kommune (spejdere, idræt mv.)

Tilskudsansøger: Viborg Idrætsråd - De samvirkende Idrætsklubber, Skottenborg 12-14, 8800 Viborg
Kontaktperson: Morten Erfurth, morten@viborgidraetsraad.dk

Projektet

Projektet har til formål at udvikle en model for partnerskaber, der inddrager civile aktører og offentlige myndigheder til energiefffektivisering af folkeoplysende faciliteter. Dette gøres dels ved at skabe incitamenter for frivillige med driftsansvar til at fremme energieffektivisering, dels ved inddragelse af brugerne af de folkeoplysende faciliteter i indsatsen for energieffektivisering. I projektet afprøves modellen på foreninger i Viborg Kommune, herunder idrætsforeninger, spejderklubber m.v.

Den model, der afprøves i projektet, består dels i at skabe et incitament til gennemførelse af energibesparelser i foreningerne ved at etablere en balance mellem omkostningerne og driftsbesparelsen, dels i at etablere en ramme for udnyttelsen af teknisk viden og ekspertise blandt nøglepersoner i de lokale foreninger til at identificere energibesparelser i foreningerne i samarbejde med det tilknyttede forsyningsselskab.

Der udarbejdes på dette grundlag ansøgninger til at gennemføre besparelserne til kommunen, der tager stilling til, om der skal ydes støtte. Balancen mellem omkostningerne til energibesparelser og driftsbesparelsen etableres ved, at kommunen yder støtte til omkostningerne svarende til den støtte, der ydes til driftsomkostningerne. 

Projektet er opdelt i flere faser. Først kontaktes alle klubhuse og haller af partnerskabet med oplysning om projektet, hvor de samtidigt opfordres til at deltage.

Parallelt hermed mobiliseres frivillige energikonsulenter fra de lokale foreninger, som uddannes af det tilknyttede forsyningsselskab. Der stilles krav om, at de frivillige konsulenter skal have håndværksmæssig baggrund og arbejde inden for området og have grunduddannelse, der som minimum svarer til mindstekravet for optagelse på uddannelsen som BedreBolig-rådgiver.

De frivillige rådgivere gennemgår herefter klubber- og halfaciliteter for de foreninger, der har givet tilsagn om at deltage i projektet. På dette grundlag hjælper de frivillige konsulenter de driftsansvarlige fra foreningerne med at udarbejde en rapport, der identificerer mulige tiltag.

Rapporterne gennemgås af forsyningsselskabet tilknyttet projektet, som beregner tilbagebetalingstider for de energibesparende tiltag. Rapporterne behandles herefter af partnerskabet, der udarbejder en indstilling om gennemførelse til kommunen.

Erfaringerne fra projektet afrapporteres med henblik på at opsamle erfaringer om samarbejdsformen – herunder mulighederne og forudsætningerne for at inddrage frivillige fra de lokale foreninger i aktiviteter, der understøtter foreningernes arbejde.

Partnerskabet

 • Viborg Idrætsråd – De samvirkende Idrætsklubber (tilskudsansøger)
 • Viborg Kommune
 • Viborg Fjernvarme
 • Børne- og Ungdomsforeningernes Samråd i Viborg
Etageboliger

Partnerskab om anvendelse af energimærkningsdata til brug for energieffektivisering i bygningsmassen i Aalborg Kommune

Aalborg Energicenter A/s

Tilskud: 1.448.500 kr.
Partnere: En kommune, en andelsforening, en grundejerforening, et kommunalt energicenter
Bygningstyper: Kommunens bygninger
Målgruppe: Aalborg Energicenter (kommunens eget center)

Tilskudsansøger: Aalborg Energicenter A/S, Nefovej 50, 9310 Vodskov
Kontaktperson: Søren Dam, soeren.dam@aalborg.dk

Projektet

Projektet går ud på at udvikle og afprøve metoder og værktøjer til udnyttelse af data fra energimærkningsordningen af bygninger, så kommunens energicenter kan nå længere ud til borgerne og fremme besparelser, samtidigt med at energicenterets transaktionsomkostninger ved gennemførelse af energibesparelser reduceres.

Projektet går ud på at udnytte data fra energimærkningen af bygninger til at skabe et overblik over energisparepotentialet i kommunens bygninger – herunder dets lokalisering og sammensætning. På basis af denne viden opstilles en strategi for en målrettet indsats for energibesparelser i kommunens bygninger. Indsatsen koordineres med igangværende initiativer i kommunen, herunder fjernvarmens serviceordning, udrulning af fjernaflæsningen af fjernvarmeforbrug og etableringen af varmepumper i områder uden fjernvarmenet. Hensigten hermed er bl.a. at undersøge, hvordan data fra energimærkningen kan understøtte disse indsatser.

Projektet er opdelt i flere delelementer. Der skal først udvikles en organisationsmodel for kommunens, energicenterets og fjernvarmeforsyningens samarbejde med større bygningsejere. Et hovedspørgsmål i denne forbindelse er at undersøge, hvordan samarbejdet kan tilrettelægges med henblik på at sikre, at energimærkningen og øvrige energiopgaver kan koordineres, så den viden, der genereres i forskellige sammenhænge, bruges på tværs, og opgaverne gensidigt understøtter hinanden.

Der skal udvikles en forretningsmodel for Energicenterets indsats, der sikrer, at centeret bl.a. i kraft af større viden om energibesparelsespotentialer i kommunen kan effektivisere energispareindsatsen i forhold til sine målgrupper, herunder ikke mindst enfamiliehuse. Arbejdet udføres i samarbejde mellem energicenteret og det største boligselskab og de største grundejerforeninger i kommunen.

Som grundlag for de to ovennævnte aktiviteter vil det blive undersøgt, hvordan data fra energimærkningen kan kombineres med øvrige data om energiforbrug – herunder data fra BBR og fra fjernaflæste fjernvarmemålinger – med henblik på at udarbejde forudsigelser om energitilstanden og energisparepotentialer i bygninger, der ikke er energimærket.

Erfaringer fra projektet vil blive formidlet til andre kommuner og boligselskaber.

Der sigtes efter, at energicenteret udvider de realiserede energibesparelser med 15 %, at centerets omkostninger pr. realiseret kWh-besparelse i boliger ikke overstiger den gennemsnitlige omkostning med med mere end 20 %, og at ét boligselskab, én større bygningsejer med erhvervslejemål og kommunen anvender data fra energimærkningen som del af grundlaget for energirenovering.

Partnerskabet

 • Aalborg Energicenter A/S (tilskudsansøger)
 • Aalborg Kommune
 • Andelsboligforeningen Himmerland
 • Nørresundby Grundejerforening

 

 

 

Krav til projekter og aktiviteter

Krav til projekter og aktiviteter

Puljen har ydet støtte til lokale partnerskaber og til aktiviteter, som direkte eller indirekte bidrager til at fremme energieffektivisering af bygninger i et lokalområde. Aktiviteterne kan enten være et selvstændigt program eller en delaktivitet inden for rammerne af allerede eksisterende programmer.

Krav til projekter og aktiviteter

Krav til projekter og aktiviteter

Krav til projekter og aktiviteter

Krav til aktiviteter

For at en aktivitet har kunnet modtage støtte, har det skullet omfatte et eller flere af følgende elementer:

 • Aktivering af målgruppenProjektet skal aktivere og understøtte bygningsejere eller -lejere i at energieffektivisere – f.eks. via information, brugerinddragelse eller andre metoder.
 • Udvikling af organisationsmodellerProjektet skal udvikle og afprøve organisationsmodeller til etablering af lokale partnerskaber, der inddrager kommuner, evt. andre myndigheder, bygningsejere, lejere, erhvervsorganisationer, borgergrupper, grønne organisationer m.fl. i indsatsen for at fremme energieffektiviseringer i bygninger.
 • Udvikling af forretningsmodellerProjektet skal udvikle og afprøve forretningsmodeller for, hvordan aktiviteter, der understøtter bygningsejere til at gennemføre energieffektiviseringer, kan finansieres på markedsvilkår.
 • Udvikling af faglige værktøjerProjektet skal udvikle og afprøve faglige værktøjer til at planlægge aktiviteter, der fremmer energieffektivisering i bygninger – f.eks. værktøjer til at beregne potentialet for effektivisering, omkostninger m.v.
 • Smart anvendelse af dataDer er etableret store dataregistre med data om bygninger og energiforbrug, som kan effektivisere indsatsen for at energieffektivisere. Det er derfor et særskilt formål at undersøge, hvordan data kan bruges til at fremme indsatsen.

Hvem har kunnet modtage støtte?

Puljen har ydet støtte til lokale partnerskaber. Et lokalt partnerskab er defineret som et samarbejde, der inddrager en eller flere kommuner og andre organisationer.

Eksempler på samarbejdspartnere

Der har ikke været særlige krav til, hvilke type organisationer der har kunnet indgå i partnerskaber udover kommuner. Parter, der har kunnet indgå i partnerskabet, har f.eks. været:

 • Erhvervsorganisationer eller erhvervsnetværk- f.eks. organiserer virksomheder, der arbejder med renovering af bygninger eller energibesparelser. Det kan  være brancheforeninger, erhvervsråd og lignende, som organiserer håndværkere, entreprenører, byggevirksomheder, rådgivende ingeniører mv.
 • Bygningsejere og -lejere- f.eks. boligselskaber, andelsboligforeninger, ejerforeninger, grundejerforeninger, administrationsselskaber mv.
 • Borgerforeninger, græsrodsorganisationer eller andre foreningen- f.eks. organisationer der samler borgere i aktiviteter, der bidrager til skabe energieffektiviseringer i bygninger.
 • Finansielle institutter– f.eks. banker, pensionskasser, realkreditinstitutter mv.
 • Forsyningsselskaber (inden for alle forsyningstyper)

Krav til samarbejdsformen

Der har ikke været særlige krav til samarbejdsformen i partnerskabet. 

Hvilke udgifter har det været muligt at søge støtte til?

 • Udgifter til løn til personale, der er beskæftiget med projektet, herunder sekretariatsbistand til projektstyring og regnskabsaflæggelse mv.
 • Udgifter til leje af lokaler
 • Udgifter til konsulentbistand og tilsvarende tjenester til brug for projektets aktiviteter eller formidling af projektets resultater
 • Udgifter til udvikling og formidling af informationsmateriale til målgrupperne
 • Udgifter til rapportering om og publicering af projektets resultater
 • Andre udgifter afledt direkte af projektet - herunder møde- og rejseaktivitet

Om ansøgninger

Krav til projekter og aktiviteter

Læs mere

Har I spørgsmål?

Har I spørgsmål?

Spørgsmål vedrørende puljen kan rettes til Renato Ezban på re@ens.dk eller tlf: 33 92 77 23.

Partnerskaber om energieffektive bygninger