Tilskud

Tilskud

Tilskud

Få tilskud til at spare energi i kommunale og regionale bygninger

Få tilskud til at spare energi i kommunale og regionale bygninger

Kommuner og regioner kan igen til september få tilskud til energiforbedringsprojekter og digitaliseringsprojekter i kommunale og regionale bygninger. Til september er det sidste chance for ansøgninger, da puljen herefter bliver lukket.

Sidste chance for at søge

Næste gang, puljen åbner for ansøgninger, er mandag d. 26. september 2022 kl. 10.00. Puljen lukker igen fredag d. 7. oktober 2022 kl. 12.00. Herefter lukker ordningen.

Hvem kan søge om tilskud?

Tilskudsordningen er målrettet alle kommuner og regioner, og det er derfor den enkelte kommune eller region, der ansøger om tilskud. Bygningerne, der søges tilskud til, skal både ejes og benyttes af den enkelte kommune eller region. Bygninger til udlejning er altså ikke omfattet.

Så meget kan I få i tilskud

Med henblik på at fremme en geografisk spredning af ordningens midler er der fastsat et loft for, hvor meget tilskud den enkelte kommune eller region kan opnå pr. ansøgningsrunde.

For energiforbedringsprojekter er det samlede tilskudsloft 4 mio. kr., mens loftet er på 1 mio. for digitaliseringsprojekter. Det betyder, at den enkelte kommune eller region kan opnå et samlet tilskud på 5 mio. kr.

Tilskuddet dækker op til 30 % af projektets realiserede omkostninger, dog maksimalt det i tilsagnet opnåede tilskud. Af hensyn til proportionalitet ift. administration er der fastsat et minimumstilskudsbeløb pr. energiforbedringsprojekt på 30.000 kr. og på 100.000 kr. for digitaliseringsprojekter.

Det kan I få tilskud til

Ved energiforbedringsprojekter er tilskudspuljen målrettet bygninger med energimærke i intervallet D-G. Det er også muligt at søge tilskud til fredede bygninger, som er undtaget krav om energimærkning. Projekterne kan bestå af ét eller flere energiforbedrende tiltag.

Det kan f.eks. være:

 • Konvertering af olie- eller gasfyr til varmepumpe eller fjernvarme
 • Udskiftning af facadevinduer
 • Udvendig isolering af ydervæg

Ved digitaliseringsprojekter er tilskudspuljen målrettet digitale projekter, der optimerer bygningens energiforbrug. Det omfatter også projekter, der overvåger bygningens energiforbrug, hvorfra man kan trække konkrete indsigter til optimering.

Det kan f.eks. være:

 • Opsætning af udstyr til målinger
 • Design af energiledelsessystem
 • Kompetenceudvikling ved undervisning relateret til energirigtig drift

Ansøgningsportal

Webinar som forberedelse

Ønsker du at blive klogere på ansøgningsprocessen og kravene til at ansøge, kan du se Energistyrelsens webinar der blev afholdt den 4. april kl. 10.00-11.00. Der afholdes ikke yderligere webinarer.

Få hjælp, når puljen er åben

I puljens åbningsperiode kan du ringe til os, hvis du har brug for hjælp.

 • Periode: 26. september til 7. oktober 2022
 • Telefontider: Mandag-torsdag kl. 12-15, fredag kl. 9-12
 • Tlf.: 51 67 43 75

Sådan søger I om tilskud

Sådan søger I om tilskud

For at få tilskud skal I søge, FØR I sætter gang i et projekt. Her får I et overblik over krav, betingelser og hjælp til ansøgningsprocessen, når I skal søge om tilskud til energiforbedrings- og/eller digitaliseringsprojekter i kommunale og regionale bygninger.

Faser i ansøgningsprocessen

1Forberedelse til ansøgning
2Dokumentation
3Fase 1: Ansøgning
4Fase 2: Afgørelse
5Fase 3: Udbetaling
Forberedelse til ansøgning

Sådan forbereder I ansøgningen

Start med af afklare hvilke projekter, der kunne være relevante at søge tilskud til. Puljen støtter energiforbedringsprojekter i bygninger med gyldig energimærkning D-G, og digitaliseringsprojekter i bygninger med energimærke A-G. Læs mere om kravene herunder.

Hvem kan søge?

Tilskudsordningen er målrettet kommuner og regioner, og det er derfor kommunen eller regionen, der søger tilskuddet. Bygningerne, der søges om tilskud til, skal både ejes og benyttes af den enkelte kommune eller region.

For at opnå tilskud er det en forudsætning, at der i bygningen kun foregår aktiviteter, som ikke udgør økonomisk aktivitet, jf. Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF), artikel 107, stk. 1.

Eksempler på aktiviteter, der typisk ikke betragtes som økonomiske aktiviteter:

 • Offentlige sundhedstjenester eller uddannelser
 • Ældrepleje eller pasning og aktivering af børn og unge i offentligt regi
 • Aktiviteter på socialområdet i offentligt regi, herunder dag- og botilbud til handicappede
 • Aktiviteter i offentligt regi inden for teknik, miljø og planlægning
 • Beskæftigelsesaktiviteter i offentligt regi
 • Integrationsaktiviteter i offentligt regi

Er der undtagelser?

Bygninger, der huser idræts- og fritidsaktiviteter, og hvor økonomisk aktivitet ikke kan afvises, vil kunne indgå i et tilskudsberettiget projekt efter en konkret vurdering. Hvis aktiviteten i bygningen ikke påvirker samhandlen på det indre marked, kan der søges tilskud. Det kan f.eks. dreje sig om sports- og svømmehaller, hvor idrætsaktiviteterne ikke kun indgår som led i offentlig undervisning.

Er der krav til energimærkning?

Der stilles med få undtagelser krav om, at de omfattede bygninger har gyldig energimærkning. Fredede bygninger energimærkes ikke og er derfor undtaget krav om energimærkning.

Energiforbedringsprojekter

For energiforbedringsprojekter stilles der krav om, at bygningerne har gyldig energimærkning fra en bygningsgennemgang udarbejdet tidligst 1. oktober 2012.

For energiforbedringsprojekter der kun omfatter konvertering af varmekilde, skal der blot foreligge gyldig energimærkning fra en bygningsgennemgang (max. 10 år gammelt).

For alle energiforbedringsprojekter er tilskuddet målrettet bygninger med energimærke D-G.

Digitaliseringsprojekter

For digitaliseringsprojekter kræves det, at der foreligger gyldig energimærkning fra en bygningsgennemgang (max. 10 år gammelt). Bygninger på 250 m2 eller derunder er undtaget krav om energimærkning.

Hvilke typer forbedringer kan man få tilskud til?

Energiforbedringsprojekter

Energiforbedringsprojekterne kan bestå af et eller flere energiforbedringstiltag, som gennemføres i én bygning. Det kan f.eks. være:

 • Konvertering fra olie- eller gasfyr til varmepumpe eller fjernvarme
 • Udskiftning af facadevinduer
 • Udvendig isolering af ydervæg

Digitaliseringsprojekter

Ved digitaliseringsprojekter er tilskudspuljen målrettet digitale projekter, der optimerer energiforbruget i bygningen gennem databaseret energiledelse. Det omfatter også projekter, der overvåger bygningens energiforbrug, hvorfra man kan trække konkrete indsigter til optimering. Et digitaliseringsprojekt kan omfatte flere bygninger og kan f.eks. indebære:

 • Opsætning af udstyr til målinger
 • Design af energiledelsessystem
 • Kompetenceudvikling ved undervisning relateret til energirigtig drift

Hvor meget dækker tilskuddet?

Tilskuddet dækker op til 30 % af projektets realiserede omkostninger, dog maksimalt det i tilsagnet opnåede tilskud. Af hensyn til proportionalitet ift. administration er der fastsat et minimumstilskudsbeløb pr. energiforbedringsprojekt på 30.000 kr. og på 100.000 kr. for digitaliseringsprojekter.

Forberedelse til ansøgning

Få styr på dokumentationen

For at få tilskud skal I opfylde en række betingelser og efterleve krav til dokumentation omkring f.eks. ansøger, bygning, projekter og beslutningsgrundlag. 

Hvilke krav stilles der til dokumentation?

Ansøgningen skal indsendes af den kontaktperson, som er udpeget af den enkelte kommune eller region. Dokumentation for udpegelse som kontaktperson skal ledelsespåtegnes. Kontaktpersonen er herefter ansvarlig for al kommunikation med Energistyrelsen vedrørende de pågældende projekter.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Oplysninger om ansøger, herunder CVR-nummer, adresse, kontaktperson m.v.
 • Oplysninger om bygningen eller bygningerne, hvori projektet vil gennemføres, herunder areal, beliggenhed, benyttelse, energimæssig tilstand m.v.
 • Oplysninger om det ansøgte projekt, herunder de nærmere tiltag, projektbudget, estimeret tidspunkt for projektets færdiggørelse samt oplysninger om støtte modtaget efter anden lovgivning m.v.
 • Dokumentation for at kommunalbestyrelsen, formanden for kommunalbestyrelsen, regionsrådet eller regionsrådsformanden har godkendt projektets igangsættelse under forudsætning af, at der opnås tilskud. Forventer I, at betingelsen om godkendelse først kan opfyldes kort tid efter ansøgningsfristen, kan Energistyrelsen efter en konkret vurdering meddele tilsagn betinget af, at dokumentation for godkendelsen indsendes efter en given frist. Tilsagnets opretholdelse vil være betinget af, at fristen overholdes. M.a.o. overholdes fristen for indsendelse af dokumentation for politisk godkendelse ikke, vil tilsagnet bortfalde.

Ved ansøgninger til et digitaliseringsprojekt skal man også indsende en beskrivelse af projektets gennemførelse. Beskrivelsen skal indsættes i Energistyrelsens skabelon og uploades i ansøgningsportalen.

Hvilke betingelser skal projektet opfylde?

Der er i bekendtgørelsen fastsat et antal betingelser, som skal opfyldes for at få tilsagn om tilskud. Nedenstående er nogle af disse betingelser, men skal ikke ses som en udtømmende liste:

 • 1 tilskud pr. tiltagDer kan ikke ydes tilskud til samme energiforbedringstiltag flere gange. Hvis der f.eks. er tale om en renovering i etaper, kan den samme bygningsdel ikke opnå tilskud mere end én gang, uanset om denne udskiftes eller renoveres flere gange.
 • Ikke ved salg eller udlejningProjektet må ikke gennemføres med henblik på salg eller udlejning af en omfattet bygning. Der må heller ikke forud for projektet være planlagt salg eller udlejning af den omfattede bygning.
 • Kun godkendte projekterKommunalbestyrelsen, formanden for kommunalbestyrelsen, regionsrådet eller regionsrådsformanden skal have godkendt projektets igangsættelse under forudsætning af, at der opnås tilskud.
 • Gyldigt energimærkeBygningerne skal som udgangspunkt have gyldig energimærkning. Energimærkningen skal være udarbejdet ved en bygningsgennemgang, der senest skal være foretaget den 1. oktober 2012. Sidstnævnte gælder ikke for projekter vedr. konvertering af varmekilde og ved digitaliseringsprojekter. Her skal der blot foreligge et gyldigt energimærke. Krav om energimærkning gælder dog ikke fredede bygninger, endvidere gælder kravet ikke for bygninger på 250 m2 eller derunder, som indgår i et digitaliseringsprojekt.
 • Ikke påbegyndte projekterDer kan ikke gives tilsagn om tilskud, hvis arbejdet er påbegyndt før tilsagn meddeles.

Den samlede liste over betingelser kan findes i bekendtgørelsen.

Fase 1: Ansøgning

Fase 1: Ansøg via ansøgningsportalen 

Alle ansøgninger skal indsendes via en ansøgningsportal. Puljen åben for ansøgninger fra d. 20. april kl. 10.00 til og med d. 11. maj kl. 23.59. I kan kun ansøge om tilskud, hvis I søger FØR I sætter projektet i gang.

Ansøgningsportal

Hvornår kan man ansøge?

I 2022 vil puljen være åben for ansøgninger fra d. 20. april kl. 10.00 til og med d. 11. maj kl. 23.59. Det forventes, at der vil være endnu en ansøgningsrunde til efteråret 2022.

For at opnå tilsagn om tilskud skal I ansøge om midler, før I sætter et projekt i gang.

Hvordan sender man en ansøgning?

Der er udviklet en ansøgningsportal til tilskudsordningen, hvor ansøgningen kan indsendes.

Energistyrelsen anbefaler, at I gennemgår vores trin for trin-guide, inden I påbegynder ansøgningen. Den findes både i videoformat og på skrift. Det er også en god idé at tilgå den undervejs i ansøgningsprocessen, hvis I støder på problemer eller har behov for flere informationer til at komme videre med jeres ansøgning.

Har I problemer med ansøgningen?

Har du problemer eller spørgsmål, som ikke kan besvares ved hjælp af ansøgningsvejledningen eller videomaterialet, kan du kontakte Energistyrelsen på tlf.: +45 51 67 43 75 fra d. 20. april til 11. maj. Derudover kan Energistyrelsen altid kontaktes på komreg@ens.dk.

Fase 1: Ansøgning

Fase 2: Afgørelse fra Energistyrelsen 

Når ansøgningsportalen lukker for nye ansøgninger klokken 23:59 d. 11. maj 2022, gennemgår Energistyrelsen de indsendte ansøgninger og afgør, om de hver især er rettidige, fyldestgørende og i øvrigt overholder bekendtgørelsens regler og betingelser for tilskud.

Sådan vurderes ansøgningerne

Bliver der samlet set ansøgt om flere midler end tilskudspuljens økonomiske ramme, foretages en prioritering. Her vil de ansøgte energiforbedringsprojekter blive prioriteret ud fra størst beregnet energibesparelse over projektets levetid i kWh pr. estimeret tilskudskrone og år.

Ansøges der om flere midler til digitaliseringsprojekter, end der er afsat, vil ansøgninger blive udvalgt til tilsagn gennem en lodtrækning blandt de projekter, der overholder kravene i bekendtgørelsen.

Afslag

Der gives afslag på ufyldestgørende ansøgninger og ansøgninger, som ikke overholder bekendtgørelsens regler. Ansøgninger, som ikke er rettidige, samt ansøgninger, der er indsendt af andre end den kontaktperson, der er udpeget af kommunen eller regionen, afvises.

Hvad nu, hvis projektet ændrer sig?

Har I fået tilsagn om tilskud, og der opstår forhold, som betyder, at projektet ikke kan gennemføres som forudsat, skal I anmode Energistyrelsen om tilladelse til at foretage ændringerne. Dette gælder f.eks. også ved overskridelser af frister fastsat i tilsagnet.

Når Energistyrelsen vurderer, om det meddelte tilsagn kan ændres, lægges der bl.a. vægt på, om ændringen skyldes forhold, som det ikke kan forventes, at ansøger kunne have taget højde for ved ansøgningen. Endvidere lægges der på i hvilket omfang, ændringen vil føre til en afvigelse fra det ansøgte projekt. Mindre ændringer vil behandles mindre restriktivt. Der kan f.eks. efter begrundet ansøgning ansøges om udskydelse af fristen for projektets afslutning eller om, at et energiforbedringstiltag i projektet ændres til et andet. Det kunne f.eks. være, hvis projektet ønskes ændret til at omfatte udskiftning af vinduer i stedet for isolering af ydervæg. I så fald skal der indsendes et opdateret projektbudget, som vil indgå i Energistyrelsens vurdering af, om ændringsanmodningen kan imødekommes.

Energistyrelsen kan i forbindelse med projektændringer nedjustere det tilskudsbeløb, der følger af det oprindelige tilsagn. Ændring af tilsagn vil ikke kunne medføre et større tilsagnsbeløb.

Ændringsanmodninger skal indsendes via ansøgningsportalen.

Fase 3: Udbetaling

Ansøg om udbetaling når projektet er afsluttet 

Projektet skal være udført inden for den frist, der fremgår af tilsagnet. Når projektet afsluttes, har man 3 mdr. til at ansøge om udbetaling af tilskud, medmindre andet fremgår af vilkår fastsat i tilsagnet.

Ansøgningsportal

Hvordan får man udbetalt tilskuddet?

Når I har indsendt en ansøgning om udbetaling, træffer Energistyrelsen afgørelse om udbetaling af tilskud. Udbetalingen er betinget af, at det tilskudsberettigede projekt er gennemført i overensstemmelse med tilsagnet og reglerne i tilskudsordningens bekendtgørelse. Tilskuddet nedsættes, hvis de endelige projektomkostninger er lavere end de estimerede projektomkostninger, eller hvis projektet ikke er gennemført i det omfang, som er forudsat i tilsagnet.

1 of 5

Du kan også hente vores kvikguide:

Dokumenter til ansøgning

Dokumenter til ansøgning

Her kan du finde de dokumenter der skal bruges til ansøgning om tilskud til kommunale og regionale bygninger.

Trin for trin-guides til ansøgningsportalen

Ansøgning

Udbetaling

Skabeloner til ansøgningen

Love og regler

Tilskud