Energieffektivitetsplan for Uddannelses- og Forskningsministeriet

Her kan du se energieffektivitetsplan for Uddannelses- og Forskningsministeriet. En energieffektivitetsplan er en beskrivelse af, hvordan ministeriet vil gennemføre energieffektiviseringer i bygninger.

Overordnede mål og indsatser

Uddannelses- og Forskningsministeriet vil frem til 2024 arbejde med energieffektivisering indenfor følgende områder:
  • Andet

Der henvises til beskrivelsen af ministeriets kort- og langsigtede målsætninger nedenfor, herunder den uddybende beskrivelse, som er vedlagt planen.


  • Andet

Detaljeret beskrivelse

Ministeriets kort- og langsigtede målsætninger

De bygninger, som indgår i UFM’s energieffektiviseringsplan er lejemål hos BYGST og hos private udlejere. UFM vil i 2022-2024 afdække de mulige målsætninger for disse bygninger, da mulighederne vil være afhængige af de forskellige lejeforhold.

UFM vil iværksætte og videreføre følgende tiltag vedr. de statslige institutioners benyttede bygninger med det overordnede formål, at ministeriet opnår energibesparelser på mindst 10 pct. i 2030 set i forhold til energiforbruget i 2020 jf. cirkulærets § 7, stk. 2:

  1. Følge op på udviklingen i institutionernes energiforbrug
  2. Følge op på energimærkning af bygninger
  3. Styrke datagrundlagets kvalitet
  4. Udarbejde en redegørelse for frivillige udfasning af gasfyr i individuel opvarmning hos Dansk Dekommissionering
  5. Styrke vejledningen af institutionerne

Indsatsen vil blive afrapporteret for ledelsen en gang årligt.

 

En uddybende beskrivelse af ministeriets kort- og langsigtede målsætninger er vedlagt planen som et bilag.

 

  • Andet

Detaljeret beskrivelse

Der henvises til beskrivelsen af ministeriets kort- og langsigtede målsætninger ovenfor, herunder den uddybende beskrivelse, som er vedlagt planen som et bilag.

Hvordan forventes den løbende evaluering af energispareindsatsen udført?

UFS følger årligt op på udviklingen i institutionernes energiforbrug ved at sammenholde forbrugsdata i OEF-databasen med styrelsens oplysninger om antal årsværk, studerende og areal. UFS har i opfølgningen særligt fokus på bygninger med dårlige energimærker.

Energieffektiviseringsindsatsen og resultaterne forelægges for ledelsen en gang årligt.

Organisering

Uddannelses- og Forskningsministeriet vil frem til 2024 arbejde med energieffektivisering ud fra følgende organisering: Der udpeges en overordnet energiansvarlig i ministeriet

Detaljeret beskrivelse

Uddannelses- og Forskningsministeriets organisering af energispareindsatsen

De statslige og selvejende uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) er omfattet af cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner.

Nærværende energieffektivitetsplan omfatter de bygninger, som de statslige institutioner under UFM benytter, og hvor ansvaret for den enkelte bygning ift. energispareforpligtelsen i cirkulærets § 7, stk. 2 er placeret hos UFM.

UFM har udarbejdet en særskilt energieffektivitetsplan for de selvejende uddannelsesinstitutioner under UFM, som er vedlagt som bilag til nærværende plan.

Opdelingen skyldes, at ministeren ikke har instruksionsbeføjelser over de selvejende institutioner, hvorfor opfølgningen for disse institutioner primært vil være tilsynsmæssig. Den væsentligste volumen i energiforbruget på UFM's område er hos de selvejende institutioner, hvorfor ministeriets energispareindsats også er koncentreret herom.

 

Ministeriets overordnede organisering

Ministeriet har en energiansvarlig koordinerende kontaktperson (MEK), som bl.a. har ansvaret for, at institutionerne på ministerområdet er orienteret om de relevante regler og målsætninger og for at følge op på udviklingen i de enkelte institutioners energiforbrug. MEK-funktionen vil ligeledes forestå at formidle relevant information i samarbejde med Bygningsstyrelsen og Energistyrelsen, og vil kunne gå i dialog med enkeltinstitutioner om opgaven. MEK-funktionen er placeret i Kontoret for Institutionsøkonomi i Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS).

 

Ministeriets organisering af indsatsen vedr. statsinstitutionernes benyttede bygninger

En stor del af de bygninger, som statsinstitutionerne under UFM benytter, lejes af tredjepart via Bygningsstyrelsen (BYGST). Her har BYGST ansvaret for at udarbejde energieffektiviseringsplanen.

Hovedparten af de øvrige benyttede bygninger lejer institutionerne af BYGST. Her er ansvaret for at sikre, at bygningernes klimaskærm, herunder bygningskonstruktioner, tagbeklædning og facader, har en god energimæssig stand og gennemførelse af rentable energirenoveringer placeret hos BYGST. Det er også BYGST, som har ansvaret for vedligeholdelse af installationer i statsinstitutionernes kontorejendomme.

Det Kongelige Akademi lejer flere bygninger af en privat udlejer, og har derfor ansvaret for at gå i dialog med den private udlejer om bygningernes energiforhold.

Der er udpeget en energiansvarlig i alle statsinstitutioner. Den energiansvarliges rolle er at være styrelsens kontaktperson til institutionen i forbindelse med energieffektiviseringsindsatsen, herunder besvarelse af spørgsmål om institutionens indberetning af energiforbrug og validering af oplysninger i OEF-databasen.

UFS udarbejder på baggrund af det indberettede forbrug samt styrelsens opfølgning årligt et notat over status for udviklingen i institutionernes energiforbrug, som forelægges departementschefen i UFM.  I notatet gives også en vurdering af ministeriets overordnede indsats ift. udviklingen i det samlede energiforbrug.

Udfasning af olie- og gasfyr

Uddannelses- og Forskningsministeriet vil arbejde med forskellige tiltag for udfasning af oliefyr inden 2025 og gasfyr inden 2030. Det er op til de enkelte ministerier, hvorvidt planen for udfasning af olie- og gasfyr implementeres efter indberetning.

Udfasning af oliefyr inden 2025

Der anvendes ikke oliefyr til individuel opvarmning i de bygninger, som de statslige institutioner benytter og som er omfattet af planen. 

For så vidt angår de selvejende institutioner henvises til vedlagt særskilt plan. 

Udfasning af gasfyr inden 2030

Der anvendes gasfyr til individuel opvarmning i to af de bygninger, som de statslige institutioner benytter og som er omfattet af planen. De pågældende bygninger benyttes af Dansk Dekommissionering (B211 og B212).   

UFM planlægger at have en redegørelse for frivillig udfasning af gasfyr i individuel opvarmning mod 2030 klar for de to bygninger inden udgangen af 2022.

For så vidt angår de selvejende institutioner under UFM henvises der til vedlagt særskilt plan.

 

UFS har lagt følgende plan for udarbejdelse af redegørelsen:

UFS vil i perioden september – december 2022 afdække mulighederne for, at der for de pågældende bygninger kan ske en rentabel tilslutning til fjernvarme, alternativt varmepumpe eller biobrændselsanlæg, samt forventet tidspunkt for evt. tilslutning.

En afdækning af ovenstående vil ske i samarbejde med Dansk Dekommissionering og Bygningsstyrelsen, som ejer bygningerne.

 

Status for forbrug og energisparemål

Her kan du se status for ministeriets energisparemål og forbrugstal for de omfattede bygninger, som indgår i ministeriets EEP.

I vejledningen til cirkulæret for energieffektivisering i statens institutioner kan du læse mere om indsatsen og de to energisparemål. Vejledning til cirkulære nr. 9909 af 9. december 2020 om energieffektivisering i statens institutioner

 

Nationalt mål

For bygninger og energiforbrug, som er omfattet af det nationale energisparemål, skal hvert ministerie reducere energiforbruget med 10 pct. fra 2021 til 2030, set i forhold til energiforbruget i 2020.

Udvikling i energiforbrug for Uddannelses- og Forskningsministeriet

(varme + el i MWh)

EED-mål

For alle bygninger der ejes og benyttes af den statslige forvaltning skal der opnås en fælles energibesparelse på mindst 42.480 MWh i 2030, set i forhold til energiforbruget i 2020.

Opsummerede energibesparelser for hele staten fra 2020 til 2030 (i MWh)

(varme + el i MWh)

For alle ministerier omfattet af EED-målet skal der opnås en fælles energibesparelse i den statslige forvaltnings ejede og benyttede bygninger på mindst 42.480 MWh i 2030, set i forhold til energiforbruget i 2020.

Opsummerede energibesparelser for Uddannelses- og Forskningsministeriet fra 2020 til 2030

(varme + el i MWh)

Denne graf viser et vejledende EED-mål for Uddannelses- og Forskningsministeriet baseret på ministeriets areal-andel, set i forhold til hele staten.

Forbrugs- og nøgletal for Uddannelses- og Forskningsministeriet

Forbrugs- og nøgletal for alle bygninger, der er omfattet af ministeriets energieffektivitetsplan.

Varme- og elforbrug
Vandforbrug

Omfattede bygninger er de bygninger, som ministeriet har energispareforpligtelsen for, og som er underlagt et energisparekrav fastsat i cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Ministeriet er ansvarlig for at lave en EEP over de omfattede bygninger for at indfri energisparekravet i perioden 2021-2030.

På SparEnergi.dk/eep kan man se den fulde liste over de omfattede bygninger for de forskellige ministerier.

Uddannelses- og Forskningsministeriet skal lave energieffektivitetsplan for bygningerne på listen.

Bygning Institution Adresse Sparemål
Akkrediteringsinstitutionen Holbæk Akkrediteringsinstitutionen Tidemandsvej 1,
4300 Holbæk
Nationalt
Arkitektskolen Århus, Ny skole Arkitektskolen Aarhus Exners Plads 7,
8000 Aarhus C
Nationalt
Arkitektskolen Århus, Nørreport Arkitektskolen Aarhus Nørreport 16,
8000 Århus C
Nationalt
Copenhagen Business School Copenhagen Business School - Handelshøjskolen Solbjerg Plads 3,
2000 Frederiksberg
Nationalt
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - Århus Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Helsingforsgade 6A,
8200 Aarhus N
Nationalt
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole - København Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Emdrupvej 72,
2400 København NV
Nationalt
Danmarks Tekniske Universitet Danmarks Tekniske Universitet Anker Engelunds Vej 101A,
2800 Lyngby
Nationalt
Dansk Dekommissionering Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399,
4000 Roskilde
Nationalt
Den frie Lærerskole Den Frie Lærerskole Svendborgvej 15A,
5762 V. Skerninge
Nationalt
Designskolen Kolding Designskolen Kolding Ågade 10,
6000 Kolding
Nationalt
KADK - Esplanaden 34 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Esplanaden 34A,
1263 KBH
Nationalt
KADK - Philip de Langes Allé 10 Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering Philip de Langes Allé 10,
1435 København
Nationalt
Erhvervsakademi Dania - Spettrupvej 7, Hedensted Erhvervsakademi Dania Spettrupvej 7,
8722 Hedensted
Nationalt
Erhvervsakademi Dania - Prinsens Alle 2, Viborg Erhvervsakademi Dania Prinsens Alle 2,
8800 Viborg
Nationalt
Erhvervsakademi Dania - N P Josiassens Vej 44A, Grenaa Erhvervsakademi Dania Århusvej 49,
8500 Grenaa
Nationalt
Erhvervsakademi Dania - Arvikavej 2, Skive Erhvervsakademi Dania Arvikavej 2A,
7800 Skive
Nationalt
Erhvervsakademi Dania - Holmboes Allé 1C, Horsens Erhvervsakademi Dania Holmboes Alle 1C,
8700 Horsens
Nationalt
Erhvervsakademi Dania - Kirketoften 7, Hobro Erhvervsakademi Dania Kirketoften 7,
9500 Hobro
Nationalt
Erhvervsakademi Dania - Bredhøjvej 18, Silkeborg Erhvervsakademi Dania Bredhøjvej 18,
8600 Silkeborg
Nationalt
Erhvervsakademi Dania - Minervavej 63 Erhvervsakademi Dania Minervavej 63,
8960 Randers SØ
Nationalt
Erhvervsakademi Kolding - Trindholmsgade Erhvervsakademi Kolding Trindholmsgade 2,
6000 Kolding
Nationalt
Erhvervsakademi Kolding - Havneparken Erhvervsakademi Kolding Havneparken 1,
6000 Kolding
Nationalt
Erhvervsakademi Midtvest - Herning Erhvervsakademi MidtVest Gl. Landevej 2,
7400 Herning
Nationalt
Erhvervsakademi Midtvest - Holstebro Erhvervsakademi MidtVest Vald Poulsens Vej 4,
7500 Holstebro
Nationalt
Zealand Sjællands Erhvervsakademi Erhvervsakademi Sjælland Bispegade 5,
4800 Nykøbing F
Nationalt
Zealand Sjællands Erhvervsakademi - Køge, Lyngvej Erhvervsakademi Sjælland Lyngvej 21,
4600 Køge
Nationalt
Zealand Sjællands Erhvervsakademi - Næstved, Femøvej Erhvervsakademi Sjælland Femøvej 3,
4700 Næstved
Nationalt
Zealand Sjællands Erhvervsakademi - Slagelse Erhvervsakademi Sjælland Bredahlsgade 1,
4200 Slagelse
Nationalt
Zealand Sjælland Erhvervsakademi- Roskilde, Maglegårdsvej 2 Erhvervsakademi Sjælland Maglegårdsvej 2,
4000 Roskilde
Nationalt
Erhvervsakademi SydVest - Sønderborg Erhvervsakademi SydVest Alsion 2,
6400 Sønderborg
Nationalt
Erhvervsakademi SydVest - Esbjerg Erhvervsakademi SydVest Spangsbjerg Kirkevej 103,
6700 Esbjerg
Nationalt
Erhvervsakademi Århus - Sønderhøj 7G Erhvervsakademi Aarhus Sønderhøj 7G,
8260 Viby J
Nationalt
Erhvervsakademi Århus - Ringvej Syd Erhvervsakademi Aarhus Ringvej Syd 104,
8260 Viby J
Nationalt
Erhvervsakademi Århus - Hasselager Alle Erhvervsakademi Aarhus Hasselager Allé 8,
8260 Viby J
Nationalt
Erhvervsakademi Århus - Sønderhøj 30 Erhvervsakademi Aarhus Sønderhøj 30,
8260 Viby J
Nationalt
Cphbusiness Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy Landemærket 11,
1119 København K
Nationalt
Fredericia Maskinmesterskole Fredericia Fredericia Maskinmesterskole Købmagergade 86,
7000 Fredericia
Nationalt
Fredericia Maskinmesterskole Esbjerg Fredericia Maskinmesterskole Niels Bohrs Vej 3,
6700 Esbjerg
Nationalt
Danmarks Grundforskningsfond Grundforskningsfonden Holbergsgade 14,
1057 København K
Nationalt
IT-Universitetet i København IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7,
2300 København S
Nationalt
Københavns Erhvervsakademi - Lygten 37 Københavns Erhvervsakademi (KEA) Lygten 37,
2400 København NV
Nationalt
Københavns Erhvervsakademi - Frederikkevej Københavns Erhvervsakademi (KEA) Frederikkevej 8,
2900 Hellerup
Nationalt
Københavns Erhvervsakademi - Lygten 16 Københavns Erhvervsakademi (KEA) Lygten 16,
2400 København NV
Nationalt
Københavns Erhvervsakademi - Prinsesse Charlottes Gade Københavns Erhvervsakademi (KEA) Prinsesse Charlottes Gade 38,
2200 København N
Nationalt
Københavns Erhvervsakademi - Guldbergsgade Københavns Erhvervsakademi (KEA) Guldbergsgade 29,
2200 København N
Nationalt
KP Campus Bornholm Københavns Professionshøjskole Minervavej 1,
3700 Rønne
Nationalt
KP Kanalholmen Københavns Professionshøjskole Kanalholmen 14A,
2650 Hvidovre
Nationalt
KP Haraldsgade Københavns Professionshøjskole Haraldsgade 6,
2200 København N
Nationalt
KP Campus Nordsjælland Københavns Professionshøjskole Carlsbergvej 14,
3400 Hillerød
Nationalt
KP Nyelandsvej Københavns Professionshøjskole Nyelandsvej 25,
2000 Frederiksberg
Nationalt
KP Kronprinsesse Sofies Vej Københavns Professionshøjskole Kronprinsesse Sofies Vej 35,
2000 Frederiksberg
Nationalt
KP Tagensvej 18 Københavns Professionshøjskole Tagensvej 18,
2200 København N.
Nationalt
KP Tagensvej 86 Københavns Professionshøjskole Tagensvej 86,
2200 København N
Nationalt
KP Sigurdsgade Københavns Professionshøjskole Sigurdsgade 26,
2200 København N
Nationalt
KP Campus Carlsberg Københavns Professionshøjskole Humletorvet 3,
1799 København V
Nationalt
Københavns Universitet Københavns Universitet Nørregade 10,
1165 København K
Nationalt
Marstal Navigationsskole Marstal Navigationsskole Ellenet 10,
5960 Marstal
Nationalt
MARTEC Havnen MARTEC - Maritime and Polytechnic University College Fiskerihavnsgade 32,
9900 Frederikshavn
Nationalt
Martec - Aalborg MARTEC - Maritime and Polytechnic University College Hjulmagervej 28,
9000 Aalborg
Nationalt
MARTEC Skagen Skipperskole MARTEC - Maritime and Polytechnic University College Kuttervej 13,
9990 Skagen
Nationalt
MARTEC - Kragholmen MARTEC - Maritime and Polytechnic University College Kragholmen 180,
9900 Frederikshavn
Nationalt
MARTEC - Hånbækvej MARTEC - Maritime and Polytechnic University College Hånbækvej 54,
9900 Frederikshavn
Nationalt
Maskinmesterskolen København Maskinmesterskolen København Gyrithe Lemches Vej 20,
2800 Kgs. Lyngby
Nationalt
Absalon - Helix Lab Professionshøjskolen Absalon Campus Kalundborg 3,
4400 Kalundborg
Nationalt
ABSALON - J Hagemann-Petersens Alle Professionshøjskolen Absalon J Hagemann-Petersens Alle 4,
4400 Kalundborg
Nationalt
ABSALON - Slagelsevej 7 (administration) Professionshøjskolen Absalon Slagelsevej 7A,
4180 Sorø
Nationalt
ABSALON - Ingemannsvej 17 Professionshøjskolen Absalon Ingemannsvej 17,
4200 Slagelse
Nationalt
Absalon, Campus Kalundborg 4 Professionshøjskolen Absalon Campus Kalundborg 4,
4400 Kalundborg
Nationalt
Absalon - Sorø Udlånssamlingen Professionshøjskolen Absalon Juliesmindevej 12,
4180 Sorø
Nationalt
ABSALON - Bispegade Professionshøjskolen Absalon Bispegade 5,
4800 Nykøbing F.
Nationalt
ABSALON - Parkvej Professionshøjskolen Absalon Parkvej 190,
4700 Næstved
Nationalt
Absalon Slagelse 2 Professionshøjskolen Absalon Sdr. Stationsvej 30,
4200 Slagelse
Nationalt
ABSALON - Trekroner Forskerpark Professionshøjskolen Absalon Trekroner Forskerpark 4A,
4000 Roskilde
Nationalt
ABSALON - Kuskevej Professionshøjskolen Absalon Kuskevej 1A,
4760 Vordingborg
Nationalt
UCL – Videnbyen Professionshøjskolen Lillebælt University College Cortex Park 26E,
5230 Odense M
Nationalt
UCL - Skræddermaen CFU forsendelsen Professionshøjskolen Lillebælt University College Skræddermaen 2,
5220 Odense SØ
Nationalt
UCL - Anderupvej (Anderup Kollegiet) Professionshøjskolen Lillebælt University College Anderupvej 40A,
5270 Odense N
Nationalt
UCL - Klostervænget 2-4 Professionshøjskolen Lillebælt University College Klostervænget 2-4,
5700 Svendborg
Nationalt
UCL - Boulevarden 25 Professionshøjskolen Lillebælt University College Boulevarden 25,
7100 Vejle
Nationalt
UCL - Vestre Engvej 51C Professionshøjskolen Lillebælt University College Vestre Engvej 51C,
7100 Vejle
Nationalt
UCL - Stationsvej 4 Professionshøjskolen Lillebælt University College Stationsvej 4,
7300 Jelling
Nationalt
UCL - Seebladsgade 1 Professionshøjskolen Lillebælt University College Seebladsgade 1,
5000 Odense C
Nationalt
UCL - Niels Borhs Allé 1 Professionshøjskolen Lillebælt University College Niels Bohrs Allé 1,
5230 Odense M
Nationalt
UCS - Langagervej 5 Professionshøjskolen UC Syddanmark Langagervej 5C,
6630 Rødding
Nationalt
UCS - Stengårdsvej Professionshøjskolen UC Syddanmark Stengårdsvej 144,
6705 Esbjerg
Nationalt
UCS - Campus Aabenraa Professionshøjskolen UC Syddanmark Campusalle 20,
6200 Aabenraa
Nationalt
UC Syd, Dyrehavevej Professionshøjskolen UC Syddanmark Dyrehavevej 116,
6000 Kolding
Nationalt
UCS - Lembckesvej Professionshøjskolen UC Syddanmark Lembckesvej 7A,
6100 Haderslev
Nationalt
UCS - Degnevej Professionshøjskolen UC Syddanmark Degnevej 16,
6705 Esbjerg
Nationalt
UCN, Mylius Erichsens Vej 164 Aalborg Professionshøjskolen University College Nordjylland Mylius Erichsens Vej 164,
9210 Aalborg SØ
Nationalt
UCN, Håndsbækvej 144 Hjørring Professionshøjskolen University College Nordjylland Håndsbækvej 144,
9740 Jerslev
Nationalt
UCN, Langagervej 44 Hjørring Professionshøjskolen University College Nordjylland Langagervej 44,
9800 Hjørring
Nationalt
UCN, Ny Kærvej 2A Aalborg Professionshøjskolen University College Nordjylland Ny Kærvej 2A,
9000 Aalborg
Nationalt
UCN, Skolevangen 39 Hjørring Professionshøjskolen University College Nordjylland Skolevangen 39,
9800 Hjørring
Nationalt
UCN, Lerpyttervej 43 Thisted Professionshøjskolen University College Nordjylland Lerpyttervej 43,
7700 Thisted
Nationalt
UCN, Sofiendalsvej 60 Aalborg Professionshøjskolen University College Nordjylland Sofiendalsvej 60,
9200 Aalborg SV
Nationalt
UCN, Selma Lagerløfsvej 2 Aalborg Professionshøjskolen University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2,
9220 Aalborg Ø
Nationalt
UCN, Hobrovej 85 Aalborg Professionshøjskolen University College Nordjylland Hobrovej 85,
9000 Aalborg
Nationalt
UCN, Mylius Erichsens Vej 137 Aalborg Professionshøjskolen University College Nordjylland Mylius Erichsens Vej 137,
9210 Aalborg SØ
Nationalt
UCN, Skolevangen 45 Hjørring Professionshøjskolen University College Nordjylland Skolevangen 45,
9800 Hjørring
Nationalt
VIA - Mejlgade Professionshøjskolen VIA University College Mejlgade 39B,
8000 Århus C
Nationalt
VIA - Birk Centerpark 99 Professionshøjskolen VIA University College Birk Centerpark 99,
7400 Herning
Nationalt
VIA - Sønderport Professionshøjskolen VIA University College Sønderport 10,
8500 Grenaa
Nationalt
VIA - Ammunitionsvej Professionshøjskolen VIA University College Ammunitionsvej 1,
8800 Viborg
Nationalt
VIA - Birk Centerpark 28 Professionshøjskolen VIA University College Birk Centerpark 28,
7400 Herning
Nationalt
VIA - Fanøvej Professionshøjskolen VIA University College Fanøvej 9B,
8800 Viborg
Nationalt
VIA - Filmbyen 4 Professionshøjskolen VIA University College Filmbyen 4,
8000 Aarhus C
Nationalt
VIA - A. I. Holms Vej Professionshøjskolen VIA University College A.I. Holms Vej 97,
7400 Herning
Nationalt
VIA - Bøgildvej Professionshøjskolen VIA University College Bøgildvej 10,
7430 Ikast
Nationalt
VIA - Jens Otto Krags Plads Professionshøjskolen VIA University College Jens Otto Krags Plads 3,
8900 Randers
Nationalt
VIA - Kasernevej Professionshøjskolen VIA University College Kasernevej 5,
8800 Viborg
Nationalt
VIA - Prinsens Allé Professionshøjskolen VIA University College Prinsens Alle 2,
8800 Viborg
Nationalt
VIA - Dalgas Alle Professionshøjskolen VIA University College Dalgas Alle 20,
7800 Skive
Nationalt
VIA - Banegårdsgade 2, Horsens Professionshøjskolen VIA University College Banegårdsgade 2,
8700 Horsens
Nationalt
VIA - Nattergalevej Professionshøjskolen VIA University College Nattergalevej 1,
8600 Silkeborg
Nationalt
VIA - Gl.Struervej 1 Professionshøjskolen VIA University College Gl Struervej 1A,
7500 Holstebro
Nationalt
VIA - Chr.M.Østergaardsvej Professionshøjskolen VIA University College Chr M Østergaards Vej 4,
8700 Horsens
Nationalt
VIA - Birk Centerpark 5 Professionshøjskolen VIA University College Birk Centerpark 5,
7400 Herning
Nationalt
VIA - Svinget Professionshøjskolen VIA University College Svinget 5,
7620 Lemvig
Nationalt
VIA - Campus C Professionshøjskolen VIA University College Ceresbyen 24,
8000 Aarhus C
Nationalt
VIA - Hedeager 2 Professionshøjskolen VIA University College Hedeager 2,
8200 Århus N
Nationalt
Roskilde Universitet Roskilde Universitet Universitetsvej 1D,
4000 Roskilde
Nationalt
Stiftelsen Georg Stages Minde Stiftelsen Georg Stages Minde Krudtløbsvej 73B,
1439 København K
Nationalt
Studenterrådgivningen - Ryesgade Studenterrådgivningen Ryesgade 23,
8000 Aarhus C
Nationalt
SIMAC - Østre havnevej Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Østre Havnevej 25,
5700 Svendborg
Nationalt
SIMAC - Graaesvej Svendborg International Maritime Academy, SIMAC Graaesvej 27,
5700 Svendborg
Nationalt
SIMAC - A.P. Møllers Vej Svendborg International Maritime Academy, SIMAC A P Møllers Vej 37A,
5700 Svendborg
Nationalt
Svendborg Søfartsskole Svendborg Søfartsskole Overgade 6A,
5700 Svendborg
Nationalt
Syddansk Universitet Syddansk Universitet Campusvej 55,
5230 Odense M
Nationalt
Aalborg Universitet Aalborg Universitet Fredrik Bajers Vej 5,
9220 Aalborg Øst
Nationalt
Aarhus Maskinmesterskolen i Viborg Aarhus Maskinmesterskole Erik Ejegods vej 16,
8800 Viborg
Nationalt
Aarhus Maskinmesterskole Mejlgade Aarhus Maskinmesterskole Mejlgade 39A,
8000 Aarhus C
Nationalt
Aarhus Maskinmesterskole Mindet Aarhus Maskinmesterskole Mindet 2,
8000 Aarhus C
Nationalt
Aarhus Maskinmesterskole (Navitas) Aarhus Maskinmesterskole Inge Lehmanns Gade 10,
8000 Århus C
Nationalt
Aarhus Universitet Aarhus Universitet Nordre Ringgade 1,
8000 Århus C
Nationalt

Energimærker i de omfattede bygninger

Fordeling af energimærker i de bygninger, som er omfattet af ministeriets energieffektivitetsplan.

Visningen er vejledende, da en del arbejdssteder udgøres af en bygningsmasse, der har forskellige energimærker, eller hvor der mangler information om bygningernes energimærke.

Opvarmningsform i de omfattede bygninger

Fordeling af opvarmningsformer i de bygninger, som er omfattet ministeriets energieffektivitetsplan.

Visningen er vejledende, da en del arbejdssteder udgøres af en bygningsmasse, der har forskellige opvarmningsformer.

Vedhæftede dokumenter

Uddybende beskrivelser af Uddannelses- og Forskningsministeriet arbejde med energieffektivisering.