Betingelser for din renovering

For at få tilskud skal din renovering leve op til nogle energikrav. Få hjælp af en håndværker til at vælge en løsning, der overholder kravene.

Du kan se kravene her:

Billede
Værktøjskasse

Isolering

Du kan søge tilskud til forskellige typer af isoleringsprojekter:

Udvendig isolering af ydervæg

Du kan søge tilskud til udvendig isolering af massiv ydervæg og let ydervæg. Der gives ikke tilskud til kælderydervægge og hulmur.

Før renovering:

Ydervæggen skal have en U-værdi på mindst 0,30 W/m2K.

Efter renovering:

Ydervæggen skal være isoleret med mindst 190 mm mineraluldsisolering eller tilsvarende, alternativt skal det dokumenteres at ydervæggen har en U-værdi på højest 0,18 W/m2K. Ydervæggen skal være isoleret på den udvendige side.

Efterisolering af tag og loft

Du kan søge tilskud til efterisolering af tag og loft, herunder skunkvægge, uopvarmet loftsrum, flade tage og skråvægge direkte mod tag.

Før renovering:

Konstruktionen skal have en U-værdi på mindst 0,30 W/m2K.

Efter renovering:

Konstruktionen skal være isoleret med mindst 300 mm mineraluldsisolering eller tilsvarende.

Efterisolering af terrændæk

Du kan søge tilskud til efterisolering af terrændæk. Terrændæk er betegnelsen for en gulvkonstruktion mod jord. Der gives ikke tilskud til efterisolering af kældergulve eller krybekælder.

Før renovering:

Terrændækket skal have en U-værdi på mindst 0,26 W/m2K.

Efter renovering:

Terrændækket skal være isoleret med mindst 300 mm mineraluld, polystyren eller tilsvarende.

Konvertering af krybekælder til terrændæk

Du kan søge tilskud til at nedlægge din krybekælder og etablere et velisoleret terrændæk i stedet.

Før renovering:

Terrændækket skal have en U-værdi på mindst 0,26 W/m2K.

Efter renovering:

Krybekælder skal ændres til et terrændæk. Nyt terrændæk skal være isoleret med mindst 300 mm mineraluld, polystyren eller tilsvarende.

Vinduer

Du kan søge tilskud til udskiftning af forskellige vinduestyper.

Ovenlysvinduer

Du kan søge tilskud til udskiftning af eksisterende ovenlysvinduer. Der gives ikke tilskud til at etablere nye ovenlysvinduer.

Før renovering:

Der skal være et ovenlysvindue med UW ikke lavere end 2,0 W/m2K.

Efter renovering:

Vinduet skal leve op til Eref, ovenlys (= 345 x gw – 90,36 x Uw) krav på minimum 20 kWh/m2/år.

Forsatsvinduer

Du kan søge tilskud til udskiftning af eksisterende eller etablering af nye forsatsrammer. Forsatsramme er betegnelsen for en, to eller tre-lags-ruder, der er monteret på indersiden af facadevinduet. Du kan også vælge at udskifte hele vinduet til et vindue med koblet ramme.

Før renovering:

Der skal være et vindue med UW ikke lavere end 2,0 W/m2K.

Efter renovering:

Ruden i forsatsrammen eller den indvendige rude i vinduet med koblet ramme skal opfylde følgende krav: Ug (rudens U-værdi) maksimalt 1,2 W/m2K, g-værdi (solvarmetransmittans) minimum 0,5. Ruden kan ikke bestå af et enkelt lag glas.

Facadevinduer

Du kan søge tilskud til at udskifte eksisterende facadevinduer. Der gives ikke tilskud til at etablere nye facadevinduer.

Før renovering:

Der skal være et vindue med UW ikke lavere end 2,0 W/m2K.

Efter renovering:

Vinduet skal leve op til minimumskravene:

Eref, facadevindue ≥ 6 kWh/m2/år (= 196,4 x gw – 90,36 x Uw)

UW ≤ 0,76 W/m2K (for referencevinduet)

Se listen over vinduer, som er godkendt til tilskud

Ventilationsanlæg

Du kan søge tilskud til at etablere et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis der i forvejen er etableret mekanisk udsugning uden varmegenvinding, eller hvis der ikke er et ventilationsanlæg. 

Før renovering:

Huset har naturlig ventilation (intet ventilationsanlæg) eller mekanisk ventilation uden varmegenvinding.

Efter renovering:

Den mekaniske ventilation skal være udført i overensstemmelse med kravene i kapitel 22 i BR18. Anlægget skal have en varmegenvinding med en tør temperaturvirkningsgrad på minimum 80 pct.

For bygninger med BBR kode 130, 131 samt 132 kan der regnes med ét anlæg pr. boligenhed. En boligenhed er i denne henseende at forstå som én bolig med et selvstændigt køkken.

For bygninger med BBR koder 110, 120, 121, 122, 185 samt bygninger med BBR kode 190 med sammenlagt 300 m2 ansøgt ventileret areal og derunder: Der kan ikke regnes med mere end ét anlæg pr. bygning. En bygning er en enkeltstående konstruktion med vægge og tag, der i Bygnings- og Boligregistret (BBR) er angivet som en bygning.

Minimum 75 % af bygningens opvarmede bruttoareal ekskl. kælder skal være ventileret.

For decentrale/vægbaserede ventilationsanlæg gælder:
 

For decentrale/vægbaserede ventilationsanlæg gælder:

  • Ventilationsmængden skal være balanceret og styret, således der samtidigt blæses luft ind og suges luft ud af den samme ventilationszone.  
  • Såfremt ventilationsenheden kun kan enten blæse ind eller suge ud, skal der installeres to enheder pr. zone, så den ene enhed blæser ind i zonen, samtidigt med at den anden suger ud fra samme zone.
  • Køkken, badeværelse, toilet samt bryggers er at forstå som én zone hver især. Luft fra disse rum må ikke slippe ud til beboelsesrummene.
  • Der må max. være to beboelsesrum i den samme zone, såfremt der er en åbning (f.eks. en døråbning) imellem, og der ventileres mellem rummene. Gangarealerne er at tælle som beboelsesrum.

Vandbåret rumvarme

Du kan søge om tilskud til at etablere vandbåret rumvarme, hvis du ikke har et fordelingsanlæg i forvejen. Der gives ikke tilskud til at udskifte et eksisterende fordelingsanlæg baseret på vandbåret rumvarme, men kun til at etablere det fra ny. Tilskuddet gives typisk, hvis du går fra at opvarme dit hus med el-radiatorer eller el-gulvvarme til en vandbåret løsning. 

Før renovering:

Der må ikke findes et fordelingsanlæg med vandbåret rumvarme.

Efter renovering:

Der er etableret et fordelingsanlæg med vandbåret rumvarme, der erstatter elvarmesystemet. Varmeforsyningen skal efter energiforbedringstiltaget være konverteret til en eldreven varmepumpe eller fjernvarme. 

Tilskud til energimærke

Dit hus skal have et gyldigt energimærke i kategorien E, F eller G. Det vil sige, at energimærket maks. må være 10 år gammelt og skal være baseret på en bygningsgennemgang.

Du kan søge tilskud til dit energimærke, hvis:

  • Du søger og får tilskud til et eller flere af de andre tiltag, der gives tilskud til
  • Dit samlede tilskud fra Energirenoveringspuljen er mellem 5.000 kr. til 10.000 kr.
  • Du selv har betalt for energimærkningen. Det skal dokumenteres ved at vedhæfte faktura med samlet beløb og dato for betaling
  • Energimærket maks. er 24 måneder gammelt fra ansøgningstidspunktet
  • Energimærket er udarbejdet med en bygningsgennemgang.

Find energimærke