Om Energirenoveringspuljen

Energirenoveringspuljen er en tilskudsordning administreret af Energistyrelsen.

Tilskudsordningen er sat i verden for at fremme energibesparende forbedringer gennem et økonomisk tilskud til danske boligejere, virksomheder og foreninger, der enten ønsker at isolere deres hus, udskifte vinduer, etablere eller skifte ventilationsanlæg og etablere vandbåret rumvarme.

Du kan også søge tilskud til energimærke op til 24 måneder efter gyldighedsdatoen er trådt i kraft.

Det er Energistyrelsen, der administrerer Energirenoveringspuljen. Energirenoveringspuljen har baggrund i Energiaftalen fra 2018.

Tilskud fra Energirenoveringspuljen dækker både materialer og udførelse af et af de listede energirenoveringsprojekter:

 • Efterisolering af tag, loft og terrændæk 
 • Efterisolering af terrændæk
 • Udvendig isolering af ydervæg 
 • Konvertering fra krybekælder til terrændæk
 • Udskiftning af bestemte vinduestyper – forsatsvinduer, ovenlysvinduer og facadevinduer
 • Etablering af mekanisk ventilationsanlæg
 • Ny-etablering af vandbåret rumvarme
 • Allerede udarbejdet gyldigt energimærke i forbindelse med ansøgning om tilskud

Gå til de specifikke betingelser for tilskud til renoveringsprojekter her

Her kan du få overblik over, hvad du kan søge tilskud til fra Energirenoveringspuljen. Du kan godt søge om tilskud til flere forskellige energiforbedringer.

Energirenoveringspuljen henvender sig til både privatpersoner, private interessentskaber, andelsforeninger, ejerforeninger i etageejendomme, virksomheder, aktieselskaber, anpartsselskaber eller andre selskaber (med undtagelse af I/S), foreninger, legat- og selvejende institutioner, der står registreret som helårsboliger i Bygnings- og Boligregisteret (BBR).

Man kan også søge om tilskud til almene boliger, hvis projektet ikke modtager anden støtte gennem andre offentlige puljemidler og/eller tilskudsordninger. Kommunale og statslige institutioner kan ikke modtage tilsagn om tilskud fra Energirenoveringspuljen.

Tilsagn om tilskud gives kun til danske boliger, der er registreret med energimærket E, F eller G. Det skal være en helårsbolig og ansøger skal selv eje boligen.

Alle tilsagn om tilskud gennem Energirenoveringspuljen beregnes med afsæt i faste tilskudssatser, alt efter hvad der søges om tilskud til. Tilskudssatserne er fastsat på baggrund af den estimerede gennemsnitlige markedspris for et renoveringsprojekt og varierer alt efter, hvilket energimærke din bolig har.

Tilskuddene beregnes på to forskellige måder:

 1. For loft og tag, ydervæg, terrændæk, facadevinduer, forsatsvinduer, ovenlysvinduer, vandbåret rumvarme og etablering af mekaniske ventilationsprojekter (BBR-kode 140-160) udregnes tilskuddet på baggrund af en fast sats og gives per kvadratmeter. Hvor meget du kan få i tilskud til et projekt, finder du ved at gange tilskudssatsen med antallet af kvadratmeter, renoveringsprojektet skal udføres på.
 2. For energimærkning og etablering af balanceret mekanisk ventilationsanlæg (BBR-kode 110-132 samt 185 og 190) er tilskuddet et fastsat beløb. 

Du finder de fastsatte tilskudssatser her

Energistyrelsens formål med Energirenoveringspuljen er at fremme energiforbedringer i danske hjem, der ikke ville blive udført uden tilskud. Minimumsgrænsen for projekter, du kan søge til støtte til, er DKK 5.000.

Nej.

Du kan ikke få tilskud til et renoveringsprojekt, hvis du selv udfører arbejdet. For at få udbetalt tilskud, skal arbejdet udføres af en virksomhed med gyldigt CVR-nummer. Du skal dokumentere det udførte arbejde ved at indsende faktura og dokumentation for betaling, når du søger om udbetaling af tilskuddet. 

Du må gerne selv indkøbe materialerne, så længe en virksomhed udfører arbejdet forbundet med renoveringsprojektet, og du kan dokumentere købet af materialer med en faktura.

Energirenoveringspuljen er åben.

Gå til ansøgningsportal

Energirenoveringspuljen er åben med virkning fra den 10. april 2024. Puljen er forventeligt åben det meste af året. Dog lukker den for ansøgninger, når alle puljemidler er afsat. Der kan komme servicevinduer, hvor puljen kort holdes lukket på grund af opdateringer i og vedligeholdelse af systemer.

Tilskuddene fordeles efter først-til-mølle-princippet blandt de tilskudsberettigede ansøgere. Det betyder, at sagsbehandlingen af ansøgninger sættes i gang i den rækkefølge, de bliver modtaget.

Hvis der er kø til ansøgningsportalen, så sættes den på pause fra kl. 19-08, så du kommer ikke til at skulle sende din ansøgning om natten.

Du beholder din plads i køen over natten, så længe du ikke sletter cookies i din browser. Er du i gang med din ansøgning, når systemet sættes på pause kl. 19, har du 2 timer til at blive færdig med din ansøgning, før systemet lukker ned kl.21.

Kan jeg få tilskud?

Der er fem krav, du og dit hus skal leve op til for at få tilskud til et energirenoveringsprojekt. 

Se kravene her

Nej. Energistyrelsen bruger energimærkningen til at hente tekniske data om dit hus, der danner grundlaget for din ansøgning og skal derfor afspejle de faktiske forhold i de dele af dit hus, hvor der skal udføres et renoveringsprojekt.

Nej. Du kan ikke få tilskud, hvis du allerede er gået i gang med eller har færdiggjort dit renoveringsprojekt. Du kan heller ikke få tilskud, hvis du allerede har indgået en bindende aftale med en leverandør, skrevet under på et tilbud eller indkøbt materialer. 

Du må dog gerne have indhentet et tilbud på arbejdet, lavet en projektbeskrivelse eller have udarbejdet en energimærkning. Men selve arbejdet må først sættes i gang efter Energistyrelsen har givet tilsagn om tilskud, og du må derfor heller ikke have igangsat arbejdet i perioden fra du har søgt til du modtager tilsagn.

Virksomheder og foreninger kan søge tilskud, hvis bygningens hovedanvendelse i BBR er registreret som helårsbeboelse. Her gælder dog andre krav til bygning og dokumentation.

Du kan læse mere her.

Ansøgningsprocessen

Energirenoveringspuljen er åben.

Du finder ansøgningsportalen her

På  Sparenergi.dk/Energirenoveringspuljen kan du finde mere information om Energirenoveringspuljen og vejledning i ansøgningsprocessen. Vær opmærksom på, at det er en god idé at forberede dig godt, inden du søger tilskud – det betaler sig.

Ansøgningsprocessen forløber over tre faser – før, under og efter ansøgning:
 

 • Før ansøgning: God forberedelse betaler sig.

Varm op til at søge tilskud her

Her kan du undersøge, om du opfylder kravene for tilskud og forberede dig grundigt, inden du søger tilskud. Det kan også være, at du skal fremskaffe noget særlig dokumentation, som du skal bruge i selve ansøgningsprocessen. Derfor er det vigtigt, at du i god tid sætter dig ind i, hvad der gælder for netop dig.

 • Under ansøgning: Når tilskudspuljen åbner, skal du sende en ansøgning. 
  På vores ansøgningsportal, finder du også en trin for trin-guide til ansøgningsplatformen og kontaktoplysninger på vores Rådgivningstjeneste, hvis du har spørgsmål eller problemer undervejs.
 • Efter ansøgning: Hvis din ansøgning bliver godkendt, kan du sammen med den leverandør, du har valgt, gå i gang med at energiforbedre dit hus med det projekt, du har søgt om tilskud til. Når arbejdet er udført, og leverandøren er betalt, skal du anmode om at få tilskuddet udbetalt. Husk at du ikke må gå i gang med dine renoveringsprojekter, før du har fået en bekræftelse på tilsagn om tilskud i Ansøgningsportalen.

Ja. Det er en god ide at forberede dig godt, inden du søger tilskud – det betaler sig.

Varm op til at søge tilskud her

Her kan du blandt andet læse mere om kravene for tilskud og blive klogere på, hvordan ansøgningsprocessen fungerer. Det kan også være, at du skal fremskaffe noget særlig dokumentation, som du skal bruge i selve ansøgningsprocessen. Derfor er det vigtigt, at du i god tid sætter dig ind i, hvad der gælder for netop dig.
 

Hvis du søger tilskud på vegne af en anden, en virksomhed eller forening (ansøgninger med fuldmagt) skal du udfylde og vedhæfte nogle dokumenter til din ansøgning. Når du har udfyldt dokumenterne til din ansøgning, er det vigtigt, at du husker at underskrive dem.

Det kan du gøre på to måder: 

 1. Print og underskriv dokumentet i hånden, hvorefter du scanner eller fotografere dokumentet, så du kan vedlægge det som en fil til din ansøgning
 2. Anvend en mobilapp til iPhone og Android, hvor du kan underskrive elektronisk. Appen tillader, at du kan åbne en fil eller tage et billede af en papirformular, hvorefter du kan udfylde, underskrive og sende den fra din telefon eller tablet-enhed til din computer. På den måde får du et underskrevet dokument, som du kan vedlægge din ansøgning.

Hent appen her

Hvis du opfylder kriterierne for at modtage tilskud, din ansøgning er rigtigt udfyldt, og der stadig er flere midler i puljen, kan du forvente at modtage tilsagn om tilskud i løbet af 4 måneder. Afslag kan komme senere hen.

Svartiden på tilsagn eller afslag vil dog variere fra ansøgning til ansøgning, fordi den afhænger af, hvor kompleks ansøgningen er.

Når du sender din ansøgning, får du adgang til en portal, hvor du løbende kan følgende med i, hvor langt vi er i behandlingen af din ansøgning.

Nej.

Hvis din ansøgning bliver godkendt, får du i første omgang det vi kalder et tilsagn om tilskud. Et tilsagn om tilskud er en bekræftelse på, at du vil få udbetalt et tilskud, når du er færdig med at udføre dit renoveringsprojekt. 

Tilskuddet udbetales først, når dit projekt er afsluttet i overensstemmelse med oplysningerne i din ansøgning, og du har ansøgt om udbetaling med den rigtige dokumentation inden for tidsfristen, som er 60 dage efter dit projekt er afsluttet. 

Herefter kan du forvente sagsbehandlingstid på udbetaling af tilskuddet på op til fem måneder.

Hvis du har lavet en fejl i din ansøgning, kan du forvente at få afslag på din ansøgning til dit energirenoveringsprojekt. Du kan søge tilskud igen ved den næste puljeåbning, hvis du altså ikke allerede er begyndt på dit projekt.

Hvis din ansøgning bliver afvist, er det fordi, vi har vurderet, at din bolig ikke lever op til kravene, eller at du har indsendt en ufuldstændig ansøgning.

De fire typiske grunde er:

 1. Du opfylder ikke kriterierne for at modtage tilskud. Du kan søge tilskud igen ved den næste puljeåbning, hvis du altså ikke allerede er begyndt på dit projekt.
 2. Du har forkerte data stående i BBR. Hvis de data, vi får fra BBR strider imod de fem krav for tilskud, får du afslag. Du kan søge tilskud igen ved næste puljeåbning, men vi anbefaler, at du tjekker og retter fejl i oplysningerne, inden du søger igen.
 3. Hvis du har erklæret dig uenig i nogle af de data, vi har trukket om din bolig, men ikke vedhæftet fyldestgørende dokumentation for, at det er fejlagtige data, vil du få afslag.
 4. Du har ikke et gyldigt energimærke knyttet til din bolig i din ansøgning.

Hvis din ansøgning bliver afvist, er det fordi, vi har vurderet, at din bolig ikke lever op til kravene, eller at du har indsendt en ufuldstændig ansøgning. Det kan også være, at vi har modtaget flere ansøgninger, end der er afsat midler til – i så fald er midlerne uddelt efter først-til-mølle-princippet.

Du kan søge tilskud igen ved den næste puljeåbning, hvor vi vil anbefale, at du forbereder dig grundigt. Det øger dine chancer for at få din ansøgning godkendt. 

Læs mere på Sparenergi.dk/Energirenoveringspuljen

Fandt du ikke svar på dit spørgsmål i FAQ'en?

Kontakt vores rådgivere på info@sparenergi.dk eller telefon 31 15 90 00, hvis der opstår spørgsmål, eller du får brug for hjælp.

Træffetider

Mandag-fredag: kl. 9-15

Vær opmærksom på, at vores rådgivere kun kan svare på generelle spørgsmål. De har ikke adgang til informationer om præcis dine muligheder eller din ansøgning.

Har du tekniske problemer, kan du kontakte Energistyrelsen på: energirenoveringspuljen@ens.dk 

Billede