Energimærkning af bygninger

Energimærkning af bygninger

Energimærkningen viser, hvor meget energi bygningen bruger, og hvor man med fordel kan energiforbedre. Offentlige bygninger på over 250 m2 og andre bygninger på over 1.000 m2 skal altid have en gyldig energimærkning. Alle andre bygninger skal energimærkes ved salg, med mindre de er undtaget.

Hvad er energimærkning af bygninger?

Energimærket viser bygningens energimæssige tilstand. Energimærket har 2 overordnede formål:

 • Synliggøre, hvor meget energi bygningen bruger
 • Vise, hvilke energiforbedringer det kan betale sig at gennemføre, hvad de koster, og hvor meget I kan spare ved at gennemføre dem.

Energimærket vises på en skala fra A til G, hvor A er delt op i A2020, A2015 og A2010. Årstallet henviser til det bygningsreglement, som bygningen opfylder. A2020 er det laveste energiforbrug og G det højeste. Kun de bedste lavenergibygninger kan få A2015 og A2020.

Mærkningsrække

2 typer energimærkning

Bygninger kan energimærkes efter 2 forskellige principper.

Energimærkning af offentlige bygninger

Alle offentlige bygninger skal mærkes – også nyopførte bygninger, før de tages i brug eller meldes færdige. Det er jeres eget ansvar, at jeres bygninger er energimærket. Hele bygningen energimærkes altid samlet.

Hvornår skal offentlige bygninger mærkes?

Reglerne for energimærkning afhænger af bygningens størrelse:

 • 60-250 m2Når bygningen er energimærket 1. gang, behøver I først at få den energimærket igen, hvis den skal sælges eller udlejes.
 • Over 250 m2Bygningen skal altid have en gyldig energimærkning, også selvom den ikke skal sælges eller udlejes. Energimærket udløber efter 7 eller 10 år – afhængig af, hvor mange besparelser energimærket angiver. Forny mærket, inden perioden udløber.
 • Over 1.000 m2Hvis bygningen ikke ændrer anvendelse, er det oplagt at energimærke med faktisk forbrug, hvis kravene herfor er opfyldt.
 • Salg eller udlejningHvis I sælger eller udlejer mere end 25 % af bygningen, skal I altid energimærke med beregnet forbrug.

Synligt energimærke

Jeres energimærke skal opsættes, så det er synligt for brugerne af bygningen. Alle ministerier skal desuden offentliggøre deres energimærker og energimærkningsrapporter for ministerierne på deres hjemmeside.

Energimærket skal desuden være synligt i annoncen, når bygningen skal sælges eller udlejes.

Energimærkning af bygninger til handel og service

Det er jeres eget ansvar, at bygningen er energimærket. Hele bygningen energimærkes altid samlet, ligesom forbedringer af bygningen stort set altid sker på hele bygningen samtidig. Der er ingen krav om, at produktionsbygninger er energimærkede.

Hvornår skal bygninger til handel og service mærkes?

Reglerne for energimærkning afhænger af bygningens størrelse:

 • Alle bygningerHvis I skal sælge eller udleje jeres bygning, skal I kunne fremlægge en gyldig energimærkning af bygningen for køber.
 • Bygninger over 1.000 m2Bygningen skal altid have en gyldig energimærkning, også selvom I ikke skal sælge eller udleje den.
 • Nyopførte bygninger på mindst 60 m2Bygningen skal energimærkes, før den tages i brug eller meldes færdig.
 • Bygninger på over 600 m2, der ofte besøges af offentlighedenBygningen skal have energimærket opsat på et synligt sted.

Mærkets gyldighed

 • Mærker fra 1. sep. 2006 – 31. jan. 2011: 7 år.
 • Mærker fra 1. feb. 2011 og frem: 10 år – dog kun 7 år, hvis rapporten foreslår besparelser med tilbagebetalingstid på under 10 år, der tilsammen udgør mere end 5 % af energiforbruget.

Klagevejledning

I kan som ejere eller købere af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato.

Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering.

Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Find skemaet på ens.dk. Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til jer som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab og købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011.

Find bygningens energimærke

Find energimærket på jeres bygning

Find energimærkningskonsulent
Statistik på energimærker

Find statistik
bygningers energimærker

Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til energimærkning af boliger, så kontakt gerne vores kunderådgivning på EMO-info@ens.dk.