Energiforbrug til byggeprocesser ved opførelse af bygninger svarer normalt til 2-4 års fremtidigt varmeforbrug og udgør typisk 0,5-1,5 % af byggesummen. Ved at planlægge og styre byggeprocessen kan næsten alle byggeprojekter kan holde udgifterne til energi på under 0,5 % af byggesummen.

Opvarmning og udtørring er det område, der sluger mest energi. Det udgør gennemsnitligt 80 % af byggeprocessens samlede energiforbrug.

Afregningsformer

Energiforbruget i en byggeproces påvirkes af, hvilken afregningsform bygherren vælger.

Bygherren vælger en afregningsform til byggeprojektet. Valg af afregningsform har betydning for energiforbruget i byggeprocessen, og bygherren kan med afregningsformen sætte fokus på energiforbruget og skabe incitament blandt byggeriets parter til at optimere energiarbejdet på byggepladsen. Afregningsformer kan skrues sammen på mange forskellige måder.

Vi præsenterer her 3 afregningsformer:

Dokumenteret forbrug

Princip 
Bygherren betaler for energiforbruget på byggepladsen.

Egner sig godt til 
Entrepriseopdelt udbud

Incitament 
Incitamentet for at gøre en ekstra indsats for at opnå energibesparelser er lille hos entreprenøren, da han ikke får en økonomisk fordel.

Læs mere

Fast pris

Princip  
Bygherren betaler entreprenøren en fast pris for opvarmning og udtørring af byggeriet og for etablering af de nødvendige foranstaltninger.

Hvis energiforbruget bliver større eller mindre end forventet, får entreprenøren den økonomiske ulempe eller fordel.

Egner sig godt til  
Totalentrepriser, hvis der i udbuddet defineres et entydigt tilbudsgrundlag.

Incitament  
Entreprenøren har økonomisk fordel af at handle energieffektivt og skabe gode processer. Det giver større incitament til at tænke i energieffektive løsninger.

Læs mere

Fælles incitament

Princip  
Entreprenør og bygherre aftaler det forventede energiforbrug for byggeriet. Hvis forbruget bliver større eller mindre end forventet, deles den økonomiske ulempe eller fordel mellem entreprenør og bygherre.

Egner sig godt til  
Partnering eller længerevarende samarbejdsrelationer mellem bygherre og entreprenør.

Incitament  
Incitamentet er stort hos både bygherre og entreprenør, da begge parter nyder godt af energieffektive løsninger og processer.

Læs mere

Sådan vælger du den rigtige afregningsform

 • Hvordan er byggesagen organiseret

  Afregning af byggeprocessens energiforbrug skal ses i sammenhæng med byggesagens organisering og afregning i øvrigt. Opgave- og ansvarsfordelingen varierer meget fra et byggeri udbudt i fagentrepriser til en ren totalentreprisekontrakt. Det gør den faglige og administrative kapacitet også – fra den lille håndværksmester til en international entreprenørkoncern.

 • Hvor færdig er bygherren ved udbuddet

  Hvor langt bygherren er i sin proces før udbud, kan være afgørende for valg af afregningsform. Projektændringer, manglende afklaring af bygherreleverancer og risiko for forskydninger i tidsplanen taler for at afregne efter dokumenteret forbrug. Ellers kan der være risiko for at skulle bruge mange ressourcer på at udrede de uforudsete ændringer, der ofte opstår i løbet af en byggeproces.

 • Hvordan reguleres afvigelser

  Overvej grundigt om en fast pris er det rigtige. Afregning efter fast pris skal kombineres med en definition af sædvanligt vejrlig, og af hvordan eventuelle afvigelser skal reguleres. Ellers er entreprenøren nødt til at indregne et risikotillæg for at tage højde for usikkerheden i vejret i byggeperioden, og det vil oftest resultere i en højere pris for bygherren.

Tommelfingerregler

Få her en række hurtige råd til, hvordan du som energiansvarlig kan skabe en energieffektiv byggeproces. Listen indeholder de mest centrale anbefalinger til at skabe en byggeproces, hvor der bruges mindre energi.

Udform organisationen på byggepladsen, så energiledelse bliver en naturlig del af byggepladsledelsen. Det sikrer, at energimæssige spørgsmål og afvigelser behandles ligeværdigt på byggemøder eller i andre sammenhænge, hvor byggeledelse finder sted.

Opføres skurbyen som foreskrevet? Bliver materialer leveret beskyttet mod regn som aftalt? Bliver afdækninger vedligeholdt? Er både arbejdslys og orienteringslys tændt om natten? Spørgsmålene er mange, og kan kun besvares positivt med løbende opfølgning på pladsen.

Et energiregnskab eller grønt regnskab er et godt redskab til at synliggøre resultaterne af energiarbejdet i byggeprocessen. Hvis der i forvejen skal måles for at foretage afregning af energiomkostningerne, kan et energiregnskab laves, uden at det kræver særligt meget ekstra tid. Ellers kan du anbefale at sætte bimålere op for at opnå viden om energiforbruget og støtte en energibevidst adfærd. Energiregnskabet kan også bruges til at opbygge viden, som sikrer bedre energiledelse i fremtidige byggeprojekter.

Skurvogne

Energiforbrug til skurbyer og containere udgør ca. 10 % af det samlede energiforbrug i byggeprocessen. Du kan spare energiudgifter og få bedre komfort med energieffektive skurvogne.

Skurvogne

Som ansvarlig for opbygning af skurbyer, kan du stille en række krav til indretning og opbygning, der vil gøre skurbyen mere energieffektiv og give en bedre totaløkonomi:

 • Varmepumpe i stedet for elradiatorer
 • Ventilation med varmegenvinding
 • Forbedret isolering
 • Bevægelsescensorer og anden styring
 • Natsænkning af varme
 • Sammenbygning af skurvogne og lukning mellem dem med skørter og isolering

Brug varmepumper

Skurvogne med varmepumper bruger mindre energi end skurvogne med elradiatorer.

Eksempel på udgifter til skurvogn med varmepumpe vs. elradiator i et år
Elradiatorer 6.000 kWh/år 7.800 kr./år
Varmepumpe 1.200 kWh/år 1.560 kr./år
Elbesparelse 4.800 kWh/år 6.240 kr./år
Merleje af skurvogn med varmepumpe   4.240 kr./år
Nettobesparelse pr. skurvogn   2.000 kr./år

Forudsætninger: Elpris 1,30 kr/kWh

Byg skurene sammen

Du kan spare energi ved at tætne mellem skurene eller bygge dem mere permanent sammen. Det er oplagt, hvis de skal stå på pladsen i længere tid. Når skurene står tæt sammen, holder de bedre på varmen, fordi meget af arealet ikke eksponeres til det fri.

En sammenbygning vil næsten halvere energiforbruget for skure, der kun lever op til Arbejdstilsynets minimumskrav.

Brug velisolerede pavilloner

Det betaler sig at vælge en velisoleret pavillon frem for en traditionel skurvogn, hvis skurbyen skal bruges i 2-3 år.

Pavilloner kan isoleres, så varmeforbruget næsten bliver halveret sammenlignet med traditionelle skurvogne, der kun lever op til Arbejdstilsynets minimumskrav. Merisolerede pavillonener sparer derfor mange penge i energiudgifter, selvom de er dyrere i leje.

Eksempler på besparelser i skurvogne med forskellig isoleringsgrad
  Skurvogn - minimumskrav Pavillon - ekstra isolering Pavillon - med varmepumpe
Elforbrug (kWh/m2 pr. år) 200 108 40
Udgift til el (kr./m2 pr. år) 260 140 52
Samlet udgift (kr./år) 7.800 4.212 1.560

Forudsætninger: Elpris 1,3 kr./kWh, skurvognsareal 30 m2