Energiforbrug til byggeprocesser ved opførelse af bygninger svarer normalt til 2-4 års fremtidigt varmeforbrug og udgør typisk 0,5-1,5 % af byggesummen. Ved at planlægge og styre byggeprocessen kan næsten alle byggeprojekter kan holde udgifterne til energi på under 0,5 % af byggesummen.

Opvarmning og udtørring er det område, der sluger mest energi. Det udgør gennemsnitligt 80 % af byggeprocessens samlede energiforbrug.

Afregningsformer

Energiforbruget i en byggeproces påvirkes af, hvilken afregningsform bygherren vælger.

Bygherren vælger en afregningsform til byggeprojektet. Valg af afregningsform har betydning for energiforbruget i byggeprocessen, og bygherren kan med afregningsformen sætte fokus på energiforbruget og skabe incitament blandt byggeriets parter til at optimere energiarbejdet på byggepladsen. Afregningsformer kan skrues sammen på mange forskellige måder.

Vi præsenterer her 3 afregningsformer:

Dokumenteret forbrug

Princip   
Bygherren betaler for energiforbruget på byggepladsen.

Egner sig godt til   
Entrepriseopdelt udbud.

Incitament   
Incitamentet for at gøre en ekstra indsats for at opnå energibesparelser er lille hos entreprenøren, da han ikke får en økonomisk fordel.

Læs mere

Fast pris

Princip     
Bygherren betaler entreprenøren en fast pris for opvarmning og udtørring af byggeriet og for etablering af de nødvendige foranstaltninger.

Hvis energiforbruget bliver større eller mindre end forventet, får entreprenøren den økonomiske ulempe eller fordel.

Egner sig godt til     
Totalentrepriser, hvis der i udbuddet defineres et entydigt tilbudsgrundlag.

Incitament     
Entreprenøren har økonomisk fordel af at handle energieffektivt og skabe gode processer. Det giver større incitament til at tænke i energieffektive løsninger.

Læs mere

Fælles incitament

Princip  
Entreprenør og bygherre aftaler det forventede energiforbrug for byggeriet. Hvis forbruget bliver større eller mindre end forventet, deles den økonomiske ulempe eller fordel mellem entreprenør og bygherre.

Egner sig godt til  
Partnering eller længerevarende samarbejdsrelationer mellem bygherre og entreprenør.

Incitament  
Incitamentet er stort hos både bygherre og entreprenør, da begge parter nyder godt af energieffektive løsninger og processer.

Læs mere

Sådan vælger du den rigtige afregningsform

 • Hvordan er byggesagen organiseret

  Afregning af byggeprocessens energiforbrug skal ses i sammenhæng med byggesagens organisering og afregning i øvrigt. Opgave- og ansvarsfordelingen varierer meget fra et byggeri udbudt i fagentrepriser til en ren totalentreprisekontrakt. Det gør den faglige og administrative kapacitet også – fra den lille håndværksmester til en international entreprenørkoncern.

 • Hvor færdig er bygherren ved udbuddet

  Hvor langt bygherren er i sin proces før udbud, kan være afgørende for valg af afregningsform. Projektændringer, manglende afklaring af bygherreleverancer og risiko for forskydninger i tidsplanen taler for at afregne efter dokumenteret forbrug. Ellers kan der være risiko for at skulle bruge mange ressourcer på at udrede de uforudsete ændringer, der ofte opstår i løbet af en byggeproces.

 • Hvordan reguleres afvigelser

  Overvej grundigt om en fast pris er det rigtige. Afregning efter fast pris skal kombineres med en definition af sædvanligt vejrlig, og af hvordan eventuelle afvigelser skal reguleres. Ellers er entreprenøren nødt til at indregne et risikotillæg for at tage højde for usikkerheden i vejret i byggeperioden, og det vil oftest resultere i en højere pris for bygherren.

Tommelfingerregler

Få her en række hurtige råd til, hvordan du som rådgiver kan skabe en energieffektiv byggeproces. Listen indeholder de mest centrale anbefalinger til at skabe en byggeproces, hvor der bruges mindre energi.

Mulighederne for at reducere byggeprocessens energiforbrug er størst i de indledende faser. Det er ikke sikkert, at bygherren selv har fokus på det, og derfor er det op til dig at bringe emnet op. Bygherren skal vide, at der findes forskellige afregningsmetoder, som kan bruges til at øge incitamenterne for energirigtig adfærd blandt byggeriets parter. Uanset organisering af byggeriet er det dog bygherren, der i sidste ende skal betale. Du skal også rådgive bygherren om, hvordan udbuddet bliver bedst og mest entydigt, og om hvordan risikoen ved vejrliget håndteres bedst.

Sæt mål for byggeprocessens energiforbrug sammen med bygherren. I den specifikke sag har bygherren brug for at vide, hvilken organisering og hvilke tiltag der skal til for at nå målet. Det skal formuleres entydigt i udbudsmaterialet. Her er det vigtigt, at I vender fordele og ulemper ved de forskellige afregningsformer.

Lav altid en tidsplan for et normalt byggeforløb – dvs. et, hvor håndværkerne kan komme til for hinanden, og hvor der er tid til udtørring af konstruktionerne. Det giver jer et sammenligningsgrundlag, hvis tidsplanen skal komprimeres, og I kan diskutere fordele og ulemper ved begge typer forløb, inden I tager en beslutning. Gør bygherren opmærksom på, hvornår planen bliver så forceret, at det ikke kun koster energi, men også påvirker kvalitet og arbejdsmiljø.

Overvej, hvordan alle byggeprocessens aktører bedst kan motiveres til at begrænse energiforbruget. Udpeg en energiansvarlig, som skal drive arbejdet, og sørg for, at hans/hendes arbejdsbetingelser er gode. Det kræver, at energiforhold bliver en integreret del af byggeprocessen – f.eks. på byggemøder og i andre samarbejdsrelationer.

Skurvogne

Energiforbrug til skurbyer og containere udgør ca. 10 % af det samlede energiforbrug i byggeprocessen. Du kan spare energiudgifter og få bedre komfort med energieffektive skurvogne.

Skurvogne

Som ansvarlig for opbygning af skurbyer, kan du stille en række krav til indretning og opbygning, der vil gøre skurbyen mere energieffektiv og give en bedre totaløkonomi:

 • Varmepumpe i stedet for elradiatorer
 • Ventilation med varmegenvinding
 • Forbedret isolering
 • Bevægelsescensorer og anden styring
 • Natsænkning af varme
 • Sammenbygning af skurvogne og lukning mellem dem med skørter og isolering

Brug varmepumper

Skurvogne med varmepumper bruger mindre energi end skurvogne med elradiatorer.

Eksempel på udgifter til skurvogn med varmepumpe vs. elradiator i et år
Elradiatorer 6.000 kWh/år 7.800 kr./år
Varmepumpe 1.200 kWh/år 1.560 kr./år
Elbesparelse 4.800 kWh/år 6.240 kr./år
Merleje af skurvogn med varmepumpe   4.240 kr./år
Nettobesparelse pr. skurvogn   2.000 kr./år

Forudsætninger: Elpris 1,30 kr/kWh

Byg skurene sammen

Du kan spare energi ved at tætne mellem skurene eller bygge dem mere permanent sammen. Det er oplagt, hvis de skal stå på pladsen i længere tid. Når skurene står tæt sammen, holder de bedre på varmen, fordi meget af arealet ikke eksponeres til det fri.

En sammenbygning vil næsten halvere energiforbruget for skure, der kun lever op til Arbejdstilsynets minimumskrav.

Brug velisolerede pavilloner

Det betaler sig at vælge en velisoleret pavillon frem for en traditionel skurvogn, hvis skurbyen skal bruges i 2-3 år.

Pavilloner kan isoleres, så varmeforbruget næsten bliver halveret sammenlignet med traditionelle skurvogne, der kun lever op til Arbejdstilsynets minimumskrav. Merisolerede pavillonener sparer derfor mange penge i energiudgifter, selvom de er dyrere i leje.

Eksempler på besparelser i skurvogne med forskellig isoleringsgrad
  Skurvogn - minimumskrav Pavillon - ekstra isolering Pavillon - med varmepumpe
Elforbrug (kWh/m2 pr. år) 200 108 40
Udgift til el (kr./m2 pr. år) 260 140 52
Samlet udgift (kr./år) 7.800 4.212 1.560

Forudsætninger: Elpris 1,3 kr./kWh, skurvognsareal 30 m2

Overdækning og interrimsvinduer

Opvarmning og udtørring udgør 80 % af byggeprocessens energiforbrug. Spar energi ved at overdække byggepladsen og lukke den tidligt med interrimsvinduer.

Overdækning af byggepladser sparer energi, fordi byggeperioden er kortere og mere effektiv, og fordi man undgår fugtige materialer, der skal tørres med opvarmning. Omkostningerne til udtørring under et byggeri kan være op til 1.000 kr./m2.

Tænk overdækning ind fra starten af planlægningsfasen for at få mest mulig gavn af den. Overvej, om totaloverdækning kan være en hjælp for byggeriet.

Der findes overordnet 3 typer overdækning til byggepladser:

 • Telte mv.

  Overdækning af materialer eller mindre arbejdssteder i kortere tid.

 • Tagoverdækning

  Bruges ved tagrenovering og er den mest udbredte type byggepladsoverdækning. Den består af typisk af ståspær overdækket med presenninger fra det ene facadestillads til det andet, så der kan arbejdes frit med taget.

 • Totaloverdækning

  Store byggepladser kan totaloverdækkes ved hjælp af løsninger med indbyggede kraner og belysning. Totaloverdækning er også oplagt til mange renoveringer, f.eks. opbygning og udskiftning af tagetager og tage, hvor der er risiko for tab af værdier som følge af vejrforhold. Overdækningen sikrer værdierne, og at byggeriet kan fortsætte uanset vejret. Det sparer også daglige arbejdstimer med klargøring af pladsen om morgenen og afdækning før fyraften.

 • Case: Overdækning af byggeplads gav mange fordele

Brug interrimsvinduer til at lukke byggeriet, før du kan montere de permanente vinduer. Det sparer energi til opvarmning og udtørring. Det sparer også tid i byggeprocessen, fordi apterings- og malerarbejder hurtigere kan komme i gang.

Interrimsvinduer består typisk af en plastplade i en plastramme, der kan genbruges flere gange. Interrimsvinduer mere end halverer energiforbruget ift. at lukke med plast på lægter.

Lukning med U-værdi*
Et lag plast på lægter 5,8
Interrimsvinduer 2,8
Permanente vinduer 0,9

*Typiske U-værdier, jo lavere U-værdi jo bedre.