Få støtte fra Erhvervspuljen

Med Erhvervspuljen kan din virksomhed få tilskud til at sænke energiforbruget og CO2-udledningen. På den måde kan du spare penge og samtidig styrke konkurrenceevnen og din virksomheds grønne profil.

Billede

Spar 3 steder med 1 indsats

Køle-, trykluft- og vakuumanlæg er centrale forsyningsanlæg med mange fællestræk. Det gør det oplagt at spare energi med en indsats på tværs af de 3 teknologier. 

Alene på trykluft har danske produktionsvirksomheder i gennemsnit et besparelsespotentiale på ca. 22 % med investeringer med op til 4 års tilbagebetalingstid.

Gå systematisk til værks

En af de vigtigste erfaringer fra danske virksomheder er, at det er afgørende at gå systematisk til værks. Se på følgende 3 områder:

 

Reducer behovet

Kan du f.eks. revurdere designkriterierne, så kritiske processer stiller knap så strenge krav til tryk, temperaturer m.m.?

Måske kan du bruge energieffektive alternativer til trykluft, f.eks. blæser, eldreven aktuator eller elektromotor.

Optimer anlæggene

Kan du f.eks. reducere tryktab, bruge mere effektive kompressorer og systemer eller udnytte overskudsvarme fra anlæggene?

Brug en ekstern rådgiver til at kortlægge og analysere forsyningskrav og opbygning af anlæg. Det vil ofte afdække store potentialer for at spare energi.

Optimer driften

Kan du f.eks. tilpasse driften af anlæggene bedre til jeres behov over døgn, uge eller år?

Simple indgreb kan ofte give store besparelser på energiregningen. Det kan f.eks. være at stoppe lækager, rense varmevekslere og lukke eller sektionere dele af forsyningsnettet uden for arbejdstiden. Du kan som regel optimere driften uden ekstern rådgivning.


Du kan selv danne dig et overblik over mulighederne med nedenstående tjeklister - eller få en specialist til at efterse jeres anlæg.
 

Hent tjeklister

Billede
Tjekliste for køling

Brug tjeklisten, eller få en specialist til at lave et energieftersyn af jeres køleanlæg.

Download pdf

Billede
Tjekliste for trykluft

Brug tjeklisten, eller få en specialist til at lave et energieftersyn af jeres trykluft.

Download pdf

Billede
Energieffektivisering af køle-, trykluft og vakuumanlæg

Temahæfte om energieffektivisering af køle-, trykluft og vakuumanlæg. Opsamling på erfaringer og best practices fra dansk erhvervsliv.

Download pdf

Inspiration til projekter

Danske virksomheder har gennemført en lang række projekter med køle-, trykluft- og vakuumanlæg. Her kan du finde en liste med eksempler til inspiration.

 • Kortlægning af behov giver den rigtige størrelse anlæg

  Kortlægning af temperaturkrav og behovsstørrelse for køleanlæg for samlet fabrik med det formål at udvikle en ny og mere effektiv forsyningsstruktur.

 • Det sparer energi at sektionere trykluftnettet

  Sektioneringen sikrer nedlukning af procesafsnit uden for driftstid og herved lavere niveau af lækager.

 • Pistoler kan renblæse med lavere tryk

  Indkøb af renblæsningspistoler med lavere trykkrav.

 • Trykket kan sænkes ved at fjerne kritiske forbrugere

  Kortlægning og eliminering af kritiske trykluftforbrugere med henblik på at sænke trykluftstryk.

 • Det sparer energi at køle med varmere vand

  Afdækning af kritiske køleforbrugere med henblik på at øge kølevandstemperatur i centralt køleanlæg fra 14 til 18°C.

 • Analyse af forbrug afdækker sparepotentialer

  ”Løgdiagram”-analyse af samlet trykluftanlæg med henblik på at afdække optimeringspotentialer.

 • Det kan begrænse luftforbruget at måle det

  Måling af luftforbrug og iltprocenter i bioreaktor med henblik på at minimere luftforbrug gennem bedre styring af beluftning.

 • En køletørrer kan tørre bedre

  Optimering af procestrin i køletørrer for at øge kølevandstemperatur fra ammoniakanlæg.

 • Temperaturforskelle kan afsløre sparepotentiale

  Analyse identificerer kritiske pladevarmevekslere i proceskøleanlæg for at øge areal med henblik på at øge temperatur af kølevand fra centralt køleanlæg (delta-T-analyse).

 • Man kan begrænse kølebehov ved at ændre produktet

  Ændring af slutkondition (temperatur og restfugt) af produkt for at reducere kølebehov.

 • "Vandtåge"-køling kan erstatte ammoniak

  ”Vandtåge”-køling kan bruges i varme produktionsområder som alternativ til traditionel køling af indeluft med ammoniakkøleanlæg.

 • Hævet temperatur i kølekar

  Hævet temperatur i kølekar i fiberafdeling.

 • Nye dyser har lavere krav til lufttryk

  Indkøb af nye trykluftdyser med lavere trykkrav.

 • Isolering af varmeanlæg minimerer kølebehov

  Reduktion af varmebelastning i produktionsområder gennem øget isolering af procesanlæg og rørinstallationer for herigennem at minimere kølebehov.

 • Opdelt trykluftnet giver færre lækager

  Opsplitning af centralt trykluftnet i 2 net med individuelle tryk og kortere distributionsafstande og dermed færre lækager.

 • Grundvandskøling kan erstatte ammoniakanlæg

  Etablering af grundvandskøling som erstatning for ammoniakkøleanlæg.

 • Etablering af separat luftkompressor

  Etablering af separat luftkompressor til mølleri.

 • Særlig trykluftkompressor kan effektivisere driften

  Etablering af VSD-trykluftkompressor for at opnå mere effektiv drift under varierende behov.

 • Frikølere kan supplere køleanlæg

  Etablering af frikølere som supplement til eksisterende køleanlæg.

 • Højtryksventilator kan erstatte trykluftanlæg

  Erstatning af køleluft fra trykluftanlæg med køleluft fra højtryksventilatorer.

 • Man kan spare energi ved justere kondensatortryk efter temperaturen

  Variabelt kondensatortryk for ammoniakanlæg etableret for at kunne tilpasse trykket til variationer i omgivelsestemperatur i stedet for konstant tryk.

 • Varmepumpe og lagre giver integreret kulde- og varmeproduktion

  Etablering af ”energivandssystem” i centrale processer som alternativ til separate køleanlæg og kedelanlæg.

 • Centralt vakuumanlæg skaber overblik

  Beslutningsgrundlag for etablering af centralt styret vakuumanlæg som erstatning for individuelle vakuumpumper.

 • Man kan udnytte varmen fra køleanlæg

  Udnyttelse af overskudsvarme fra centralt køleanlægs oliekøling, overhedningsvarme og kondensator til rumvarmeformål.

 • Variabelt vandflow giver muligheder

  Etablering af variabelt vandflow i kølevandssystem.

 • Udeluft kan dække kølebehov

  Etablering af udeluftkøling af serverrum.

 • Smøreolie køler maskiner

  Etablering af central smøreoliekøling på alle bearbejdningsmaskiner.

 • Køletårnes overskudsvarme kan blive fjernvarme

  Udnyttelse af overskudsvarme i køletårne til fjernvarmeformål via varmepumpe. 

 • "Air purging" effektiviserer kondensator i køleanlæg

  Afluftning af kondensatoranlæg, såkaldt ”air purging”, for at fjerne opbygget luft og øge kondensatorens effektivitet og dermed sænke køleanlæggets kondenseringstemperatur.

 • Køleanlæg kan udskille olie, luft og vand automatisk

  Etablering af automatiske olie-, luft- og vandudskillere i centrale ammoniakkøleanlæg.

 • Systematisk jagt på lækager sparer energi

  Etablering af procedurer for systematisk halvårlig lækagesøgning af trykluftnet og aktuatorer m.m. i større trykluftnet.

 • Nøgletal til overvågning optimerer driften

  Etablering af operationelle nøgletal for systematisk online overvågning af køle- og trykluftanlæg (COP).

 • Rutinemæssig opfølgning giver effektive processer

  Etablering af rutiner for opfølgning på, om varmegenvinding fra større ammoniakkøleanlæg og produktion af varmt vand til rengøringsformål fungerer optimalt.

 • Rensning af luftkølere

  Rensning af luftkølere i procesområde.

 • Analyse giver den bedste kombination af kompressionsanlæg og frikøling

  Analyse af optimalt skæringspunkt for samkøring af kompressions- og frikøleanlæg til proceskøleformål.

 • Lækagejagt forbedrer vakuumkolonner

  Lækagesøgning på vakuumkolonner på større inddamperanlæg.

 • Fjernkøling kan være bedre

  Feasibility-studie for udnyttelse af fjernkølefaciliteter frem for drift af egne køleanlæg.