Stort forbrug - store besparelser

Det store energiforbrug til ovne og smelteprocesser skyldes, at processerne kræver høje temperaturer. Det er investeringstunge anlæg med lang levetid, som ofte holdes kørende, selvom der er produktionsstop andre steder på fabrikken.

På grund af det meget høje energiforbrug er der store gevinster ved at forbedre energieffektiviteten.  

19 % af det samlede energiforbrug i produktionsvirksomheder går til smelte- og støbeprocesser samt brænding og sintring.

Gå systematisk til værks

En vigtig erfaring fra danske virksomheder er, at det er afgørende at gå systematisk til værks. Se på følgende 3 parametre:

 

Reducer behovet

Kan du f.eks. ændre i råvaresammensætningen, så det bliver muligt at undlade en hærdning efter støbningen?

Det kan også være en god idé at udfordre jeres kunders produktkrav. I visse tilfælde kan det give besparelser på energi og omkostninger.

Optimer anlægget

Kan du f.eks. reducere energitabet fra ovnene og eventuelt hjælpeudstyr?

Der kan være store besparelser at hente ved at forbedre isoleringen af ovnene og tætne spjæld. Se også på mulighederne for at udnytte overskudsvarme. Selv meget effektive anlæg kan give overskudsvarme til f.eks. rumvarme. Det kan også være muligt at sælge overskudsvarme til det lokale fjernvarmeselskab.

Kig også på tab i elforsyningen. Nye transformere vil typisk have et lavere tab.

Det kræver investeringer og typisk ekstern rådgivning at optimere anlæg. Til gengæld medfører det ofte andre fordele som f.eks. højere kapacitet.

Optimer driften

Kan du f.eks. optimere produktion og drift, så der bliver færre kassationer?

Sørg for at fjerne flaskehalse i produktionen, og prioriter forebyggende vedligehold på kritisk udstyr. Kig også på mulighederne for at recirkulere flere råstoffer, f.eks. metalskrot, glasskår eller fraskær.

Undgå tomgangstab. Måske kan du forkorte den ugentlige driftstid af ovnen ved at planlægge, så tomgangsperioder mindskes.

Du opnår typisk de nemmeste og billigste energibesparelser ved at optimere driften. Opstil energinøgletal for den samlede proces og følg op dagligt. Du kan som regel optimere driften uden ekstern rådgivning.

Vær ambitiøs med energien ved nyanlæg

Fordi anlæggene ofte har en lang levetid, er det vigtigt at få bygget et energieffektivt anlæg fra starten. Senere kan mange energiforbedringer være urentable. Søg ekstern rådgivning, hvis du planlægger at investere i nye ovnanlæg. 

Få støtte fra Erhvervspuljen

Med Erhvervspuljen kan din virksomhed få tilskud til at sænke energiforbruget og CO2-udledningen. På den måde kan du spare penge og samtidig styrke konkurrenceevnen og din virksomheds grønne profil.

Billede

Kom godt i gang

Energistyrelsen har udgivet et temahæfte om ovne og smelteprocesser. Hæftet indeholder bl.a. en praktisk guide til at komme i gang og en række cases fra virksomheder, som har optimeret anlæggene.

Billede
Energieffektivisering af ovne og smelteprocesser

Temahæfte om ovne og smelteprocesser. Opsamling på erfaringer og best practices fra dansk erhvervsliv.

Hent pdf

Hvad har andre virksomheder gjort?

Tusindvis af danske arbejdspladser er allerede i gang med at spare energi, penge og CO2. Her kan du møde nogle af dem og få inspiration til din egen arbejdsplads.

Se alle erhvervscases

Se alle offentlige cases

Inspiration til projekter

Danske virksomheder har gennemført en lang række projekter med ovne og smelteprocesser. Her kan du finde en liste med eksempler til inspiration.

 • Produktudvikling kan sænke energiforbruget  
  F.eks. ny cementtype hvor 35 % af klinkerne er erstattet af en blanding af kalkfiller og varmebehandlet naturligt puzzolan.
 • Procestrin kan reduceresF.eks. ved at undersøge om et støbejernsprodukt har behov for en hærdning.
 • Genanvendelse af råvarer kan sænke energiforbrugetF.eks. er energiforbruget til smeltning af glasskår væsentligt lavere end ved produktion af nyt glas. På den måde kan energiforbruget sænkes ved at hæve andelen af genbrugsglas og analysere, hvilke krav der skal stilles til leverandørerne for at hæve grænsen yderligere.
 • Spild kan blive til nye produkterF.eks. i mineraluldsproduktion hvor målet er, at al spild, herunder fraskær og deforme batts, skal recirkuleres, hvilket reducerer både råvarebehovet og energiforbruget.
 • Energikrav betaler sig i projekteringProjekteringen er især vigtig i forbindelse med nyanlæg, fordi ovne og smelteanlæg har en lang levetid og kræver store investeringer. Stil derfor også krav om BAT-teknologier (Best Available Technology).
 • Effektive transformere og frekvensomformere sparer energiF.eks. er udstyr til elforsyning af smelteovne blevet mere energieffektivt, og tabet i frekvensomformere og transformere kan reduceres ved udskiftning.
 • Nye ovne holder på varmenVær især opmærksom på, at udviklingen af mere effektiv energioverførelse til smelten og bedre låg gør nye ovne mere energieffektive end gamle.
 • Gamle ovne kan effektiviseresF.eks. ved at anvende mere energieffektive ovnsten, tætne ved spjæld, isolere m.m. En række tiltag er mulige afhængig af ovntype.
 • Varme kan genvindes til fjernvarmeF.eks. ved at udnytte røggas fra rotationsovn til fjernvarme eller erstatning af køletårne med fjernvarmeproduktion.
 • Hjælpeudstyr er blevet energieffektivtDen teknologiske udvikling har gjort motorer, ventilatorer m.m. mere effektive. Ud over optimering af komponenter kan der ofte være betydelige besparelser på systemniveau, eksempelvis ved at implementere et nyt låg-ventilationssystem.
 • Udnyt udstyr mest muligtF.eks. har mange produktionslinjer et betydeligt og uundgåeligt tomgangstab. Derfor er udnyttelsesgraden af udstyret af stor betydning.
 • Energitab ved tomgang kan begrænsesBesparelserne kan f.eks. findes ved en behovsanalyse af driftssituationen. Er det f.eks. muligt at nedsætte ventilation og køling ved tomgangskørsel.
 • Når det kan betale sig at slukkeFordi der er et energitab ved at slukke en ovn eller smelteproces og genstarte den, skal dette tab vejes op mod energitabet pr. tidsenhed ved tomgangskørsel. Dette forhold skal analyseres for at kunne træffe det rette valg.
 • Brancher udvikler energibenchmarkDer er eksempler på, at brancheforeninger udvikler et operativt energibenchmark for medlemmerne.