Få støtte fra Erhvervspuljen

Med Erhvervspuljen kan din virksomhed få tilskud til at sænke energiforbruget og CO2-udledningen. På den måde kan du spare penge og samtidig styrke konkurrenceevnen og din virksomheds grønne profil.

Billede

Sådan kan I udnytte overskudsvarmen

Virksomheder kan ofte både tjene penge og spare energi og CO2 ved at udnytte overskudsvarme. Varmen udnyttes på 2 måder: Den kan bruges internt eller sælges eksternt.

Intern udnyttelse

Ved at udnytte jeres overskudsvarme internt kan du genbruge allerede brugt energi fra processer til f.eks. rumvarme, brugsvand eller procesvand. Man kan f.eks. bruge afkastluft fra ovne og tørrerum til at give rumvarme.

Hvis temperaturen er for lav, kan du bruge en varmepumpe til at hæve temperaturen, så overskudsvarmen kan blive udnyttet.

Læs mere om varmepumpetyper i virksomheder

Ekstern udnyttelse

Ved ekstern udnyttelse af overskudsvarme kan du sælge jeres overskudsvarme til det lokale fjernvarmeselskab eller en nærtliggende virksomhed.

Det gavner klimaet, fordi fjernvarmeselskabet ikke selv skal producere så meget varme. Samtidig kan I få en økonomisk fortjeneste ved at sælge overskudsvarmen.

Se regler om priser for salg af overskudsvarme

Tjen penge på overskudsvarme

Ændrede afgifter og tilskud gør det endnu mere attraktivt at udnytte overskudsvarme. Du kan udnytte elbaseret overskudsvarme afgiftsfrit både internt og eksternt.

Få tilskud til at udnytte overskudsvarme internt

Du kan søge tilskud fra Erhvervspuljen til at udnytte overskudsvarmen internt f.eks. med varmegenvinding eller varmepumpe.

Se, hvordan du søger tilskud fra Erhvervspuljen

Afgiftsfrit at sælge fossil overskudsvarme eksternt

Siden 1. januar 2022 er det blevet afgiftsfrit at sælge fossilbaseret overskudsvarme eksternt til fjernvarmeselskaber. Du skal dog deltage i Energistyrelsens energieffektiviseringsordning for overskudsvarme (EFO).

EFO forpligter din virksomhed til løbende energigennemgange og rentable energieffektiviseringer af overskudsvarme med en tilbagebetalingstid på op til 5 år.

Læs mere om EFO her

Kom godt i gang

Energistyrelsen har udgivet et temahæfte om at varmegenvinde og udnytte overskudsvarme. Hæftet indeholder bl.a. en praktisk guide til at komme i gang og en række cases fra virksomheder.

Billede

Hvis I bygger nyt eller bygger varmeanlæg om

Tilknyt en ekstern rådgiver for at sikre, at I får det maksimale udbytte af det nye anlæg.  

Brug vores kravspecifikationer til at stille de rigtige krav til jeres leverandører, når du skal ombygge eller etablere nye varmeanlæg. Så får I et effektivt anlæg med god økonomi.

Billede

Inspiration til projekter

Her er eksempler på tiltag om varmegenvinding og overskudsvarme gennemført i danske virksomheder under Energistyrelsens aftaleordning om energieffektivisering. Måske kan de inspirere til projekter på din arbejdsplads?

 • Udnyt varmen i væsker

  Det sparer energi at udnytte varme i CIP-væsker (rengøringsanlæg) til andre procesvarmeformål.

 • Der er også varme i køling

  En virksomhed har f.eks. sparet energi ved at udnytte varme fra køleanlæg til spædevandsforvarmning i kedelcentral.

 • Luft kan forvarmes i proces

  Etablering af direkte veksling og varmepumpe ved inddamper for forvarmning af luft til tørreanlæg.

 • Pinch-analyse viser muligheder

  En fabrik har f.eks. fået udarbejdet en pinch-analyse af samtlige køle- og opvarmningsbehov for at identificere potentialer og projekter for øget varmegenvinding.

 • Varme fra hærdeprocesser kan udnyttes

  Spildvarme fra hærdeproces kan udnyttes til intern forvarmning.

 • Intern varmekilde

  Etablering af intern varmeveksling på plade- og kassevasker.

 • Optimering af pladevarmevekslere

  Minimering af delta-T på vekslere i regenerativt pasteuriseringanlæg ved isætning af flere plader.

 • Koldere varmtvandskredse kan optage overskudsvarme

  Reduktion af temperatur i varmtvandskreds for øget aftag af overskudsvarme.

 • Tætte systemer giver bedre varmegenvinding

  Udbedring af utætheder giver højere temperatur i afkastluft til varmegenvinding.

 • Styr luftindtaget og udnyt varmen fra ovne

  Optimeret styring af luftindtag i ovn for at øge varmegenvinding.

 • Isolering af ovne forbedrer varmegenvinding

  Isolering af ovn for at øge varmegenvinding via højere afkasttemperatur.

 • Rene varmevekslere forbedrer varmegenvinding

  Rensning af pladevarmevekslere for at øge varmegenvindingsgrad.

 • Opsamling af kondensat

  Øget opsamling af kondensat reducerer varmebehovet til dampproduktion. 

 • Køle- og trykluftanlæg kan bidrage til rumvarme

  Udnyttelse af overskudsvarme fra køle- og trykluftanlæg (olie- og luftkøling) til rumvarmeformål.

 • Rumvarme fra vakuumanlæg

  Etablering af varmegenvinding fra højvakuumanlæg til rumvarmeformål.

 • Rumvarme fra hydraulikanlæg

  Man kan udnytte overskudsvarme fra hydraulikanlæg til rumvarmeformål.

 • Omlægning fra damp til vand udnytter overskudsvarme

  Delvis omlægning af varmeforsyning fra damp til varmt vand med henblik på reduktion af tab og bedre udnyttelse af overskudsvarme.

 • Varmepumpe giver varmt vand

  Etablering af varmepumpe for produktion af varmt vand til rengøringsformål via buffertank.

 • Overvågning sikrer performance

  Overvågning af hvordan overskudsvarmen bliver udnyttet med henblik på at sikre optimal performance.

 • Varme fra proceskøleanlæg

  Udnyttelse af overskudsvarme fra proceskøleanlæg til forvarmning af ventilationsluft i administrationsbygning.

 •  Varme fra kølerør kan blive fjernvarme

  Udnyttelse af overskudsvarme i kølerør til fjernvarmeformål.

 • Varme fra køletårne kan blive fjernvarme

  Udnyttelse af overskudsvarme i køletårne til fjernvarmeformål via varmepumpe.

 • Kortlægning øger varmeeksport

  Omfattende kortlægning af procesanlæg for identificering af fjernvarmeeksportmuligheder.

 • Analyse af fjernvarmevekslere

  Analyse og driftsoptimering af eksisterende fjernvarmevekslere for at øge kapacitet.

 • Ombygning af anlæg giver fjernvarmemuligheder

  Ombygning af destillationsanlæg med nye kondensatorer samt etablering af varmepumper til fjernvarmeformål.

 • Varme fra biomasse kan blive fjernvarme

  Udnyttelse af røggasvarme fra biomassekedel til fjernvarmeformål via varmepumpeanlæg.