Energimærkning boliger

Energimærkning af boliger

Brug energimærkningen til at finde ud af, hvordan din bolig bruger mindre varme, og hvordan du får et sundere hus.

Hvad viser energimærket?

Boligens ernergimærke fortæller om ejendommens energimæssige tilstand ud fra:

 • Samlet vurdering af husets tilstand på en skala fra A til G, hvor A er delt op i A2020, A2015 og A2010
 • Forslag til energiforbedringer, der kan betale sig

Skalaen

A2020 er det laveste energiforbrug og G det højeste. Kun de bedste lavenergibygninger kan få A2015 og A2020. Årstallet henviser til det bygningsreglement, som huset opfylder.

Skala for energimærkning af bygninger

Kender du dit energimærke?

I energimærkningsrapporten kan du se forslag til, hvilke energiforbedringer der kan betale sig for dig.

Gå fra klasse D til B

Hvornår skal du kigge på husets energimærkning?

Hvis du skal købe

Brug boligens energimærkning til at sammenligne energiforbruget på de huse, du kigger på. Du kan bruge den forrige ejers energiforbrug til at lægge budget for dine energiudgifter.

Hvis du skal købe hus, er det en rigtig god idé at låne penge til eventuelle energiforbedringer, samtidig med at du optager lån.

Hvis du skal renovere

I energimærkningsrapporten er der forslag til forbedringer. Kig på dem, og spørg en rådgiver, om der er andre ting, der vil give mening at forbedre samtidig.  Husk, at du fra 2016 kan få fradrag for rådgivning via håndværkerfradraget.

Find dit energimærke

Find energimærket på din bygning

Energimærkning af huse

Boligens energimærke viser, i hvor god energimæssig stand dit hus er. Det er lovpligtigt at få energimærket din bolig, hvis du skal sælge eller udleje.

Energimærket og boligens alder hænger sammen

Jo nyere boligen er, jo bedre er boligens energimærke typisk. Det bliver sværere at opnå et godt energimærke, jo ældre din bolig er.

Hvis din bolig fra 1960’erne har energimærke D, er den i god energimæssig stand. Omvendt vil et D-mærket hus fra 2000 eller derefter være i meget dårlig stand.

Statistisk fordeling af energimærker ud fra byggeår

Husets alder og energimærkning

Fra D til B

Man kan typisk hæve boliger med energimærke D eller dårligere med 1- 2 klasser, hvis man gennemfører energimærkningens forslag, og helt fra G til C, hvis man foretager en gennemgribende energirenovering på et ældre hus. Kun få boliger har et bedre energimærke end B, og det er typisk nybyggede boliger. B svarer til kravene fra Bygningsreglementet 2008 krav eller bedre.
Se, hvor meget du typisk kan rykke dit energimærke

Fra D til B

Se energiforbrug ud fra energimærke

Når energimærkningskonsulenten skal energimærke dit hus, starter han med at vurdere husets isolering, vinduer, varmeinstallationer mv. Ud fra dette beregner han husets energiforbrug.

Dette beregnede forbrug bruger han til at placere huset på energimærkningsskalaen. Se nedenfor, hvilke bogstaver grænseværdierne for det beregnede forbrug svarer til. Grænseværdien er angivet i kWhKWhkWh (kilowatt-time) er måleenheden for elforbrug. 1 kWh koster i gennemsnit 2,2 kr. og svarer ved en konventionel fremstilling af el til ca. 500 gram CO2. kWh regnes ud ved at gange effekt (watt) med den tid, som apparatet er i brug. /m2, og A er det opvarmede etageareal i m2

Energimærke Grænseværdi
A2020 20
A2015 < 30,0 + 1.000/A
A2010 < 52,5 + 1.650/A
B < 70,0 + 2.200/A
C < 110 + 3.200/A
D < 150 + 4.200/A
E < 190 + 5.200/A
F < 240 + 6.500/A
G > 240 + 6.500/A

Sådan regner du energiforbruget ud

Eksempel på, hvad det beregnede energiforbrug er mindre end:
Forudsætninger: Et hus med energimærke C, 140 m2, varmes op med fjernvarme (pris: 0,7 kr./kWh)

 • Energiforbrug pr. m2:
  110 + 3200/140 = 133 kWh/m2 pr. år
 • Årligt energiforbrug i huset:
  140 m2 x 133 kWh/m2 = 18.600 kWh/år
 • Årlig udgift til varme:
  18.600 kWh x 0,7 kr./kWh = 13.020 kr./år

Kender du din energipris?

Hvis du ikke kender energiprisen, kan du bruge nedenstående tabel som vejledende tal. Så kan du regne på prisen for at varme et hus op.

 • Fjernvarme: 0,7 kr./kWh
 • Naturgas: 0,9 kr./kWh (9,25 kr./m3, gennemsnitlig virkningsgrad)
 • Olie: 1,1 kr./kWh (11,50 kr./liter, gennemsnitlig virkningsgrad)
 • VarmepumpeVarmepumpeVarmepumper flytter energi fra udeluft eller jord til dit opvarmningssystem. Varmepumper leverer ca. 3 kWh varme for hver kWh el. 0,7 kr./kWh
 • Elvarme: 1,75 kr./kWh
 • Biobrændsel (træpiller): 2.200 kr./ton

Hvornår skal du bruge energimærket?

 • Når du skal sælge eller udleje boligHvis dit hus eller rækkehus er over 60 m2, skal det energimærkes, når du skal sælge eller udleje i mere end 4 uger. Sælger eller udlejer betaler for energimærkningen. Sommerhuse skal ikke energimærkes.
  Læs mere i Energimærkning - når du sælger bolig (pdf)
 • Når du skal købe boligSammenlign det beregnede energiforbrug i de boliger, du kigger på, før du køber. Energimærket viser også den tidligere ejers forbrug det seneste år. Husk dog, at dette altid vil være påvirket af bl.a. vejret og den tidligere ejers vaner. Brug også mærket til at lægge budget for dine fremtidige energiudgifter. Og brug det til at få overblik over, hvilke energiforbedringer det kan betale sig at gennemføre. Overvej at låne til energiforbedringerne, samtidig med at du låner til køb af huset.
  Læs mere i Energimærkning - når du køber bolig (pdf)
 • Når du skal bygge nytNyopførte huse eller sommerhuse på over 60 m2 skal energimærkes.

Pris for energimærkning

Prisen afhænger af energimærkningskonsulenten og husets størrelse.

Så længe gælder energimærkningen

Gyldigheden af mærket afhænger af, hvornår det er udarbejdet.

 • Mærker udarbejdet efter den 1. september 2006Mærket er gyldigt i 7 år fra den dag, det er udstedt. Uanset hvad der står på det.
 • Mærker udarbejdet efter den 1. februar 2011Mærket er gyldigt i 10 år. Hvis energikonsulenten finder besparelser, der svarer til mere end 5 % af dit energiforbrug, gælder mærket dog kun i 7 år.

Klagevejledning

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato.

Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Find skemaet på ens.dk.

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab og købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011.

Læs mere

Energimærkning af lejligheder

Energimærkningen viser bl.a., hvor meget energi ejendommen bruger. Ejendommen skal være energimærket, hvis du skal sælge eller udleje din lejlighed.

Energimærket og boligens alder hænger sammen

Jo nyere boligen er, jo bedre er energimærket typisk.

Hvornår skal etageejendomme og flerfamiliehuse energimærkes?

Alle bygninger på over 1.000 m2 og bygninger på 250 m2, der ejes eller bruges af det offentlige, skal have en gyldig energimærkning. 

Det er bygningejerens ansvar, at jeres ejendom er energimærket. Hele ejendommen energimærkes altid samlet, ligesom forbedringer af ejendommen stort set altid sker på hele bygningen samtidig. Udgiften til energimærkningen bliver f.eks. lagt på jeres varmeregnskab. Bygningsejeren er andels- eller ejerforening hvis det er andels- eller ejerlejligheder.

Pris for energimærkning

Der er ikke faste priser på energimærkning af etageejendomme og flerfamiliehuse, så det er en god idé at indhente tilbud på det.

Fakta om energimærkning

 • Alle bygninger på 1.000 m2 eller mere skal have en gyldig energimærkning. Ejeren af bygningen har pligt til at forny den.
 • Energimærket gælder 10 år – dog kun 7 år, hvis rapporten foreslår besparelser med en tilbagebetalingstid på under 10 år, der tilsammen udgør over 5 % af energiforbruget.
 • Energimærket skal altid være synligt i annoncen, når en lejlighed skal udlejes eller sælges.
Fakta om energimærkning

Hvornår skal energimærkningen fornyes?

Hvis jeres energimærke er fra Skal det fornyes
Før  1. sep 2006 2011
1. sep - 31. dec 2006 2013
2007 2014
2008 2015
2009 2016
2010 2017
Før 1. feb. 2011 2018
1. feb. - 31. dec. 2011 2018 eller 2021*
2012 2019 eller 2022*
2013 2020 eller 2023

* Afhænger af gyldighed, se den på forsiden af rapporten.

Klagevejledning

Du kan som ejer eller køber af ejendommen klage over faglige og kvalitetsmæssige forhold vedrørende energimærkningen. Klagen skal i første omgang rettes til det certificerede energimærkningsfirma, der har udarbejdet mærkningen, senest 1 år efter energimærkningsrapportens dato.

Hvis bygningen efter indberetningen af energimærkningsrapporten har fået ny ejer, skal klagen være modtaget i det certificerede firma senest 1 år efter den overtagelsesdag, som er aftalt mellem sælger og køber, dog senest 6 år efter energimærkningsrapportens datering. Klagen skal indgives på et skema, som er udarbejdet af Energistyrelsen. Du finder skemaet på ens.dk.

Det certificerede energimærkningsfirma behandler klagen og meddeler skriftligt sin afgørelse af klagen til dig som klager. Det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af en klage kan herefter påklages til Energistyrelsen. Dette skal ske inden 4 uger efter modtagelsen af det certificerede energimærkningsfirmas afgørelse af sagen.

Klagen kan i alle tilfælde indbringes af bygningens ejer, herunder i givet fald en ejerforening, en andelsforening, anpartsforening eller et boligselskab, ejere af ejerlejligheder, andelshavere, anpartshavere og aktionærer i et boligselskab, samt købere eller erhververe af energimærkede bygninger eller lejligheder.

Reglerne fremgår af §§ 41 og 42 i bekendtgørelse nr. 61 af 27. januar 2011.

Læs mere

Typer af energimærkning

Huse kan energimærkes efter enten beregnet eller faktisk forbrug. Læs mere om principperne her.

Beregnet forbrug

Mærkningen er baseret på en gennemgang af bygningen og et beregnet forbrug. Da mærket bygger på beregnet forbrug, vil det ikke blive påvirket af adfærd og drift af varmeanlæg.

Sådan foregår det

Energimærkningskonsulenten måler op, undersøger isolering, vinduer, døre og varmeanlæg. På baggrund af disse data beregner han bygningens energiforbrug ud fra nogle standardforudsætninger og fastsætter energimærket.

Det koster ca. 6.400 kr. at få en energikonsulent til at udarbejde et energimærke for et almindeligt enfamiliehus afhængig af husets størrelse.

Eksempel på energimærkningsrapport (pdf)

Eksempel på energimærkningsrapport for enfamiliehus - beregnet forbrug

Faktisk forbrug

Mærkningen er baseret på faktiske oplysninger om energiforbruget. Adfærd og drift af varmeanlæg har indflydelse på mærket.

Sådan foregår det

Hvis du bor i enfamiliehus, skal du udfylde et skema fra energikonsulenten. Flerfamiliehuse og etageejendomme skal kunne fremlægge en driftsjournal. Energimærkningskonsulenten udarbejder mærket på baggrund af de indsamlede oplysninger.

Mærkningen koster maks. 1.046 kr. inkl. moms.

Eksempel på energimærkningsrapport (pdf)

Eksempel på energimærkningsrapport for etagebolig - beregnet forbrug

Bemærk

Denne metode er velegnet til enfamilieshuse, der er yngre end 25 år, hvor der typisk ikke er så meget at spare. Men huset må ikke være ombygget eller ændret sådan, at de energimæssige egenskaber er væsentligt forringet.

Særligt for etageejendomme

Salg eller udlejning af kontor

Man må ikke bruge faktisk forbrug til energimærkning af flerfamiliehuse eller etageejendomme, hvis hele ejendommen skal sælges, eller hvis der skal udlejes kontorarealer, som udgør mere end 25 % af bygningens areal.

Faktisk forbrug

Minimumskrav til driftsjournal

 • Man skal føre driftsjournal den sidste dag i hver måned.
 • Man skal aflevere driftsjournalen til energikonsulenten ved aftale om energimærkning.
 • Første gang, man får energimærket med faktisk forbrug, skal driftsjournalen være udfyldt for mindst 12 måneder, før man indgår aftalen om energimærkning.
Læs mere

Energimærkning af nybyggeri

En nybygget bolig skal altid være energimærket. Energimærkningen viser husets energimæssige stand og skal bekræfte, at huset lever op til energikravene i det nuværende Bygningsreglement.

Nybyggeri skal leve op til Bygningsreglementet

Når et nybygget hus er færdigbygget, skal det færdigmeldes til kommunen, før du må flytte ind i det. Før det kan ske, skal huset energimærkes, og kommunen skal have modtaget og godkendt energimærket.

Det er bygningsejer, der sørger for at få en energimærkningskonsulent ud og energimærke huset.

Energimærkningen skal vise, at huset lever op til energikravene i det nuværende Bygningsreglement. Hvis det ikke er tilfældet, vil kommunen kræve, at bygningsejer udbedrer de forhold i huset, der ikke lever op til kravene, og får udarbejdet et nyt, tilfredsstillende energimærke.

Hvis huset endnu ikke er blevet energimærket, når du underskriver slutseddel eller lejekontrakt, skal bygningsejer betale for, at det sker.

Flyt ikke ind inden færdigmelding

Hvis du flytter ind, inden boligen er færdigmeldt, kan du blive politianmeldt og få en bøde. Kommunen kan også bede dig om at flytte ud igen.

Læs mere

Energimærkning af sommerhuse

Alle nybyggede sommerhuse skal energimærkes. Mærkningen er bevis for, at sommerhuset overholder Bygningsreglementets energikrav.

Energimærket før og nu

Der har været forskellige regler for energimærkning over de sidste år:

 • Reglerne nuNyopførte sommerhuse på over 60 m2 skal energimærkes, inden byggeriet færdigmeldes af kommunen. Det har været reglen siden den 1. februar 2011. 

  Energimærkning af nyopførte sommerhuse adskiller sig fra energimærkning af eksisterende sommerhuse ved, at der ikke regnes på energiforbruget. Denne type kontrollerer, om Bygningsreglementet og byggetilladelsen er overholdt.

  Se krav til sommerhuse på bygningsreglementet.dk

 • Reglerne 2010-2011Fra den 27. okt. 2010 til den 31. jan. 2011 skulle sommerhuse slet ikke energimærkes – heller ikke nyopførte.
 • Reglerne 2006-2010Fra den 1. jan. 2006 til den 26. okt. 2010 skulle alle sommerhuse energimærkes ved opførelse eller salg. 

Er sommerhuset energimærket?

Hvis dit sommerhus har et energimærke, kan du finde det på boligejer.dk.

Energimærk sommerhuset som helårshus

Du kan godt energimærke dit ældre sommerhus – men det skal ske efter samme regler som for helårshuse.

Et bedre energimærke gør det bl.a. nemmere at udleje sommerhuset. Og det gør sommerhuset mere attraktivt på boligmarkedet den dag, det skal sælges.

Læs mere
Find energimærkningskonsulent
Kontakt

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Har du spørgsmål til energimærkning af boliger, så kontakt gerne vores kunderådgivning på EMO-info@ens.dk.