Bygherre

Bygherre

Bygherre

Spar energi på byggepladsen

Spar energi på byggepladsen

Få gode råd og inspiration til, hvor du bruger mindre energi på byggepladsen.

Energiforbrug til byggeprocesser ved opførelse af bygninger svarer normalt til 2-4 års fremtidigt varmeforbrug og udgør typisk 0,5-1,5 % af byggesummen. Ved at planlægge og styre byggeprocessen kan næsten alle byggeprojekter holde udgifterne til energi på under 0,5 % af byggesummen.

Opvarmning og udtørring er det område, der bruger mest energi. Det udgør gennemsnitligt 80 % af byggeprocessens samlede energiforbrug.

Fordeling af energiforbrug på byggepladser

Bygherren sætter rammerne

Som bygherre sætter du rammerne for byggeriets udformning. Det gælder organisationsformen, den overordnede tidsramme, økonomien og de energimæssige mål og ambitioner. Du har et stort ansvar for at skabe et byggeri, der ikke bruger unødig meget energi og for at påvirke de øvrige aktører i byggeprocessen til at planlægge og udføre arbejdet på en energimæssigt fornuftig måde.

Den energieffektive ByggepladsDen energieffektive Byggeplads

Billede den-energieffektive-byggeplads_-_04-2014.jpg

Den energieffektive Byggeplads

06.08.2014
2.41 MB
22 SIDER
Denne guide er relevant for alle bygherrer og rådgivere. Uanset hvilken størrelse og type byggeprojekter, skal I gennem de overvejelser, som denne guide gennemgår. Entreprenører, leverandører og håndværkere kan også hente inspiration i guiden.


Spar energi på byggepladsen

Afregningsformer

Afregningsformer

Energiforbruget i en byggeproces påvirkes af, hvilken afregningsform bygherren vælger.

Bygherren vælger en afregningsform til byggeprojektet. Valg af afregningsform har betydning for energiforbruget i byggeprocessen, og bygherren kan med afregningsformen sætte fokus på energiforbruget og skabe incitament blandt byggeriets parter til at optimere energiarbejdet på byggepladsen. Afregningsformer kan skrues sammen på mange forskellige måder.

Vi præsenterer her 3 afregningsformer:

Dokumenteret forbrug   Fast pris   Fælles incitament
Princip
Bygherren betaler for energiforbruget på byggepladsen.
  Princip
Bygherren betaler entreprenøren en fast pris for opvarmning og udtørring af byggeriet og for etablering af de nødvendige foranstaltninger.

Hvis energiforbruget bliver større eller mindre end forventet, får entreprenøren den økonomiske ulempe eller fordel.

  Princip
Entreprenør og bygherre aftaler det forventede energiforbrug for byggeriet. Hvis forbruget bliver større eller mindre end forventet, deles den økonomiske ulempe eller fordel mellem entreprenør og bygherre.
Egner sig godt til
Entrepriseopdelt udbud

 

  Egner sig godt til
Totalentrepriser, hvis der i udbuddet defineres et entydigt tilbudsgrundlag.
  Egner sig godt til
Partnering eller længerevarende samarbejdsrelationer mellem bygherre og entreprenør.
Incitament
Incitamentet for at gøre en ekstra indsats for at opnå energibesparelser er lille hos entreprenøren, da han ikke får en økonomisk fordel. 
  Incitament
Entreprenøren har økonomisk fordel af at handle energieffektivt og skabe gode processer. Det giver større incitament til at tænke i energieffektive løsninger.
  Incitament
Incitamentet er stort hos både bygherre og entreprenør, da begge parter nyder godt af energieffektive løsninger og processer.
   

Sådan vælger du den rigtige afregningsform

  • Hvordan er byggesagen organiseretAfregning af byggeprocessens energiforbrug skal ses i sammenhæng med byggesagens organisering og afregning i øvrigt. Opgave- og ansvarsfordelingen varierer meget fra et byggeri udbudt i fagentrepriser til en ren totalentreprisekontrakt. Det gør den faglige og administrative kapacitet også – fra den lille håndværksmester til en international entreprenørkoncern.
  • Hvor færdig er bygherren ved udbuddetHvor langt bygherren er i sin proces før udbud, kan være afgørende for valg af afregningsform. Projektændringer, manglende afklaring af bygherreleverancer og risiko for forskydninger i tidsplanen taler for at afregne efter dokumenteret forbrug. Ellers kan der være risiko for at skulle bruge mange ressourcer på at udrede de uforudsete ændringer, der ofte opstår i løbet af en byggeproces.
  • Hvordan reguleres afvigelserOvervej grundigt om en fast pris er det rigtige. Afregning efter fast pris skal kombineres med en definition af sædvanligt vejrlig, og af hvordan eventuelle afvigelser skal reguleres. Ellers er entreprenøren nødt til at indregne et risikotillæg for at tage højde for usikkerheden i vejret i byggeperioden, og det vil oftest resultere i en højere pris for bygherren.
Læs mere

Tommelfingerregler

Tommelfingerregler

Få her en række hurtige råd til, hvordan du som bygherre kan skabe en energieffektiv byggeproces. Listen indeholder de mest centrale anbefalinger til at skabe en byggeproces, hvor der bruges mindre energi.

Tommelfingerregler

Tommelfingerregler

Tommelfingerregler

Spørg rådgiverne til råds om energiforbrug

Som bygherre er det dig, der sætter rammerne for byggeriets udformning, den overordnede tidsramme, organisationsformen og de energimæssige mål. Det er de færreste bygherrer, som bygger kontinuerligt. Derfor er det vigtigt at spørge de tilknyttede rådgivere, hvilken betydning de enkelte valg har for byggeprocessens energiforbrug og dermed de samlede byggeomkostninger.

Skab klarhed over roller og ansvar tidligt

Skab klarhed fra starten over, hvilke opgaver i et projekt, der skal løses af hvem. Det giver de bedste muligheder for, at byggeriet kan gennemføres med et lavt energiforbrug. Afklar med rådgiverne på forhånd, hvilke konstruktioner og installationer der med fordel enten kan detaljeprojekteres eller funktionsudbydes. Sørg for at løse betydelig problemstillinger tidligt i byggeforløbet – det mindsker risikoen for, at byggeriet bliver dyrere og af dårligere kvalitet end forventet.

Sæt en realistisk tidsramme

En stram tidsplan for byggeriet kan være nødvendig, men bliver den for stram, resulterer det ofte i et højere energiforbrug og en forringelse af kvalitet og arbejdsmiljø. Vær også opmærksom, hvis de indledende faser er blevet forsinkede, og tidsplanen ønskes indhentet under selve opførelsen af byggeriet. Bed rådgiverne om et overslag over omkostninger til forceret udtørring mv., før den endelige tidsramme bliver lagt fast.

Skab fælles incitament til at reducere energiforbrug

Vær bevidst om, hvordan byggeriets parter bliver motiveret til en energibevidst adfærd. Organisering, kontrakter og afregningsmodeller påvirker beslutningsprocessen i byggeforløbet, og samarbejdet mellem byggeriets parter bliver bedre, hvis der er en fælles interesse i at reducere energiomkostningerne. Vær opmærksom på, at hvis en anden part f.eks. har risikoen ved vejrliget og derfor skal dække den risiko ind i tilbuddet, så giver det et usikkert tilbudsgrundlag. Det betyder, at du ikke nødvendigvis får den billigste eller bedste løsning.

Tommelfingerregler

Læs mere

Andres erfaringer

Andres erfaringer

Få inspiration til at arbejde med energibesparende tiltag på byggepladsen.
Overdækning

Overdækning

Udgiften til total overdækning udlignes af de mange fordele, bl.a. lavere energiforbrug, ingen vejrligsdage og en mere effektiv byggeproces.

Selvudtørrende beton

Selvudtørrende beton

Det er dyrere end almindelig beton, men kan ofte betale sig fordi energiomkostningerne bliver markant mindre.

Interrimsvinduer

Interrimsvinduer

Med interrimsvinduer følger kortere tørretid og bedre arbejdsmiljø.

Skurby

Skurvogne

En samlet skurby med styr på energiforbruget giver både en mindre energiudgift og bedre forhold for folkene på pladsen.

Adfærd

Adfærd

Fokus på adfærden kan både have stor betydning for energi- og ressourceforbruget på byggepladsen.

Energiledelse

Energiledelse

Der kommer styr på energiforbruget med energiledelse, men samtidig kan det bruges til at gøre fremtidige byggerier mere effektive og bæredygtige.

Andre cases

 

Andres erfaringer

Bygherre