Energimærkning boliger

Energimærkning boliger

Energimærkning boliger

Energimærkning af boliger

Energimærkning af boliger

Brug energimærkningen til at finde ud af, hvordan din bolig bruger mindre varme, og hvordan du får et sundere hus.

Hvad viser energimærket?

Boligens energimærke fortæller om ejendommens energimæssige tilstand ud fra:

 • Samlet vurdering af husets tilstand på en skala fra A til G, hvor A er delt op i A2020, A2015 og A2010
 • Forslag til energiforbedringer, der kan betale sig

Skala

A2020 er det laveste energiforbrug og G det højeste. Kun de bedste lavenergibygninger kan få A2015 og A2020. Med den nuværende enerigmærkningsskala er der en tydelig sammenhæng mellem bygningsreglementets krav for nyopførte bygninger og energimærkningsskalaen. Er bygningen bygningsklasse 2020, vil energimærket være A2020, mens A2015 og A2010 modsvarer hhv. 2015- og 2010-niveau. Bygninger, der lever op til A2020, er såkaldte lavenergibygninger.

Skala for energimærkning af bygninger

Nyt format fra 2021

Energimærkningsrapporten har fået et nyt format, der skal føre til flere konkrete energiforbedringer. Den nye rapport viser, hvor det kan være mest relevant at energiforbedre, hvad der er gevinsterne for økonomi og klima, og hvordan det konkret kan gøres.

Gyldighed og klager

Mærket er gyldigt i 10 år – regnet fra den dato hvor energimærket blev udstedt.

Hvis du vil klage eller har spørgsmål til dit energimærke, skal du kontakte firmaet, der har udarbejdet energimærkningen.

Energimærkning af boliger

Find dit energimærke

Find energimærket på din bygning

Energimærkning af huse

Energimærkning af huse

Boligens energimærke viser, i hvor god energimæssig stand dit hus er. Det er lovpligtigt at få energimærket din bolig, hvis du skal sælge eller udleje. Et godt energimærke giver en højere salgspris.

Energimærkning af huse

Energimærkning af huse

Energimærkning af huse

Energimærket og boligens alder hænger sammen

Jo nyere boligen er, jo bedre er boligens energimærke typisk. Det bliver sværere at opnå et godt energimærke, jo ældre din bolig er.

Hvis din bolig fra 1960’erne har energimærke D, er den i god energimæssig stand. Omvendt vil et D-mærket hus fra 2000 eller derefter være i meget dårlig stand.

Statistisk fordeling af energimærker ud fra byggeår

Husets alder og energimærkning

Fra D til B

Man kan typisk hæve boliger med energimærke D eller dårligere med 1- 2 klasser, hvis man gennemfører energimærkningens forslag, og helt fra G til C, hvis man foretager en gennemgribende energirenovering på et ældre hus. Kun få boliger har et bedre energimærke end B, og det er typisk nybyggede boliger. B svarer til kravene fra Bygningsreglementet 2008 krav eller bedre.

Fra D til B

Et godt energimærke giver en højere salgspris

Hvis du forbedrer dit energimærke, bliver din bolig mere værd. Den gennemsnitlige stigning på salgsprisen ligger på ca. 500 kr. pr. kvadratmeter, for hvert bogstav et energimærke forbedres. Det svarer til ca. 50.000 kr. for et hus på 100 m2.

Se energiforbrug ud fra energimærke

Når energimærkningskonsulenten skal energimærke dit hus, starter man med at vurdere husets isolering, vinduer, varmeinstallationer mv. Ud fra dette kan man beregne husets energiforbrug.

Dette beregnede forbrug placerer huset på energimærkningsskalaen. Se nedenfor, hvilke bogstaver grænseværdierne for det beregnede forbrug svarer til. Grænseværdien er angivet i kWhKWhkWh (kilowatt-time) er måleenheden for elforbrug. Du kan regne kWh regne ud ved at gange effekt (watt) med den tid, som apparatet er i brug. /m2, og A er det opvarmede etageareal i m2

Energimærke Grænseværdi kWh/m2
A2020 27
A2015 < 30,0 + 1.000/Areal
A2010 < 52,5 + 1.650/Areal
B < 70,0 + 2.200/Areal
C < 110 + 3.200/Areal
D < 150 + 4.200/Areal
E < 190 + 5.200/Areal
F < 240 + 6.500/Areal
G > 240 + 6.500/Areal

Sådan regner du energiforbruget ud

Eksempel på, hvad det beregnede energiforbrug er mindre end:
Forudsætninger: Et hus med energimærke C, 140 m2, varmes op med fjernvarme (pris: 0,7 kr./kWh)

 • Energiforbrug pr. m2:
  110 + 3200/140 = 133 kWh/m2 pr. år
 • Årligt energiforbrug i huset:
  140 m2 x 133 kWh/m2 = 18.600 kWh/år
 • Årlig udgift til varme:
  18.600 kWh x 0,7 kr./kWh = 13.020 kr./år

Kender du din energipris?

Hvis du ikke kender energiprisen, kan du bruge nedenstående som vejledende tal fra 2021. Så kan du regne på prisen for at varme et hus op.

 • Fjernvarme: 0,7 kr./kWh
 • Naturgas: 0,9 kr./kWh (9,75 kr./m3, gennemsnitlig virkningsgrad)
 • Olie: 1,2 kr./kWh (12 kr./liter, gennemsnitlig virkningsgrad)
 • VarmepumpeVarmepumpeVarmepumper flytter energi fra udeluft eller jord til dit opvarmningssystem. Varmepumper leverer ca. 3 kWh varme for hver kWh el. 0,5 kr./kWh (gennemsnitlig effektivitet)
 • Elvarme: 1,5 kr./kWh
 • Biobrændsel (træpiller): 2.000 kr./ton

Pris for energimærkning

Prisen afhænger af energimærkningskonsulenten og husets størrelse.

 

Energimærkning af huse

Læs mere

Energimærkning af lejligheder

Energimærkning af lejligheder

Energimærkningen viser bl.a., hvor meget energi ejendommen bruger. Ejendommen skal være energimærket, hvis du skal sælge eller udleje din lejlighed.

Energimærkning af lejligheder

Energimærkning af lejligheder

Energimærkning af lejligheder

Energimærket og boligens alder hænger sammen

Jo nyere boligen er, jo bedre er energimærket typisk.

Hvornår skal etageejendomme og flerfamiliehuse energimærkes?

Alle bygninger på over 60 m2 skal energimærkes ved salg, udlejning, annoncering og overdragelse. Det gælder både for hele bygningen og enheder deri.

Det er bygningejerens ansvar, at jeres ejendom er energimærket. Hele ejendommen energimærkes altid samlet, ligesom forbedringer af ejendommen stort set altid sker på hele bygningen samtidig. Udgiften til energimærkningen bliver f.eks. lagt på jeres varmeregnskab. Bygningsejeren er andels- eller ejerforening hvis det er andels- eller ejerlejligheder.

Pris for energimærkning

Der er ikke faste priser på energimærkning af etageejendomme og flerfamiliehuse, så det er en god idé at indhente tilbud på det.

Fakta om energimærkning

 • Alle bygninger over 60 mskal energimærkes ved salg, udlejning, annoncering og overdragelse af bygningen eller dele deri.

 • Energimærket gælder 10 år – regnet fra den dato hvor energimærket blev udstedt.
 • Energimærket skal altid være synligt i annoncen, når en lejlighed skal udlejes eller sælges.
Fakta om energimærkning

 

Energimærkning af lejligheder

Læs mere

Typer af energimærkning

Typer af energimærkning

Boliger kan energimærkes efter beregnet forbrug, faktisk forbrug og uden gennemgang af bygningen. Læs mere om principperne her.

Typer af energimærkning

Typer af energimærkning

Typer af energimærkning

Beregnet forbrug

Huset energimærkes ud fra et beregnet forbrug efter bygningens fysiske forhold og en række standardforudsætninger.

Sådan foregår det

Energimærkningskonsulenten måler op, undersøger isolering, vinduer, døre og varmeanlæg. På baggrund af disse data beregner han bygningens energiforbrug ud fra nogle standardforudsætninger og fastsætter energimærket.

Det koster ca. 6.400 kr. at få en energikonsulent til at udarbejde et energimærke for et almindeligt enfamiliehus afhængig af husets størrelse.

Eksempel på energimærkningsrapport (pdf)

Eksempel på energimærkningsrapport for enfamiliehus - beregnet forbrug

 

Faktisk forbrug

Energimærkning efter faktisk (målt) forbrug kan foretages, når du udlejer hele eller dele af en etagebolig, institution eller handel- og servicebygning.

Sådan foregår det

Energimærkningen forudsætter, at der findes en driftsjournal med månedlige aflæsninger af energiforbruget over mindst 1 år. Den skal indeholde månedlige målinger af elforbruget og aflæsninger af:

 1. bygningens forbrug af energi til opvarmning - herunder varmt brugsvand
 2. energiforbrugende installationers driftsforhold
 3. udetemperatur
   

Minimumskrav til driftsjournal

 • Man skal føre driftsjournal den sidste dag i hver måned.
 • Man skal aflevere driftsjournalen til energikonsulenten ved aftale om energimærkning.
 • Første gang, man får energimærket med faktisk forbrug, skal driftsjournalen være udfyldt for mindst 12 måneder, før man indgår aftalen om energimærkning.

Eksempel på energimærkningsrapport (pdf)

Eksempel på energimærkningsrapport for etagebolig - beregnet forbrug

 

 

Hvornår må du ikke bruge faktisk forbrug?

Du skal bruge beregnet forbrug når:

 • Bygningen er nyopført og ikke tidligere energimærket
 • Energimærket skal bruges i forbindelse med salg af hele etagebygningen
 • Energimærket skal bruges i forbindelse med udlejning af kontorarealer, som udgør mere end 25 % af bygningens areal
Faktisk forbrug

Energimærkning uden gennemgang

Huse under 25 år kan energimærkes uden gennemgang af bygningen, hvis visse forudsætninger er opfyldt.

Sådan foregår det

Din boligs energimærke afhænger af husets opførselsår og varmeforsyning.

Huset skal svare til en gennemsnitsbygning fra samme årstal og med samme forsyningsform. Derfor må der ikke være foretaget bygningsændringer siden opførslen, der har væsentlige påvirkninger på husets energimæssige ydeevne.

Energimærket tildeles på baggrund af oplysninger fra BBR.

Bemærk

Det er begrænset, hvad der kan klages over med denne metode. Det skyldes, at energimærket alene baserer sig på et tilsvarende hus, der opfyldte kravene i bygningsreglementet på det tidspunkt, huset blev opført.

Typer af energimærkning

Læs mere

Energimærkning af nybyggeri

Energimærkning af nybyggeri

En nybygget bolig skal altid være energimærket. Energimærkningen viser husets energimæssige stand og skal bekræfte, at huset lever op til energikravene i det nuværende Bygningsreglement.

Energimærkning af nybyggeri

Energimærkning af nybyggeri

Energimærkning af nybyggeri

Nybyggeri skal leve op til Bygningsreglementet

Når et nybygget hus er færdigbygget, skal det færdigmeldes til kommunen, før du må flytte ind i det. Før det kan ske, skal huset energimærkes, og kommunen skal have modtaget og godkendt energimærket.

Det er bygningsejer, der sørger for at få en energimærkningskonsulent ud og energimærke huset.

Energimærkningen skal vise, at huset lever op til energikravene i det nuværende Bygningsreglement. Hvis det ikke er tilfældet, vil kommunen kræve, at bygningsejer udbedrer de forhold i huset, der ikke lever op til kravene, og får udarbejdet et nyt, tilfredsstillende energimærke.

Hvis huset endnu ikke er blevet energimærket, når du underskriver slutseddel eller lejekontrakt, skal bygningsejer betale for, at det sker.

Flyt ikke ind inden færdigmelding

Hvis du flytter ind, inden boligen er færdigmeldt, kan du blive politianmeldt og få en bøde. Kommunen kan også bede dig om at flytte ud igen.

Energimærkning af nybyggeri

Læs mere

I tvivl om energimærkning?

I tvivl om energimærkning?

Telefon- og mailrådgivning til private

Hvad kan du spørge om?

Vi rådgiver gratis private husstande om energibesparelser. Vi kan bl.a. svare på dine spørgsmål om

 • Tilskud til energibesparelser i din bolig
  Læs om tilskudsordningen
 • Udskiftning af oliefyr
 • Viden om varmepumper
 • Isolering af boligen

Vi hjælper dig også videre, hvis du er i tvivl om f.eks. køb af hårde hvidevarer, hvordan du finder en god LED-pære, eller hvordan du finder den bedste håndværker eller rådgiver til din renoveringsopgave.

Sådan får du fat i os

Tlf.: 31 15 90 00 eller info@sparenergi.dk

Telefontider:

 • Mandag - torsdag: kl. 8-17
 • Fredag: kl. 8-15

Facebook

Vi sidder også klar på Facebook til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål om energien i din bolig. Skriv en besked på væggen, så sidder vores energirådgivere klar til at svare på dine spørgsmål.

Vi svarer som oftest på din henvendelse inden for et par timer, hvis du stiller dit spørgsmål i vores åbningstid. Hvis du stiller et spørgsmål uden for åbningstiden, får du svar førstkommende hverdag.

Vi vil også gerne høre dine ideer og feedback om, hvordan vi kan gøre vores Facebookside bedre og mere relevant for dig.

SparEnergi.dk på Facebook

 

Energimærkning boliger