Rådgiver

Rådgiver

Rådgiver

Spar energi på byggepladsen

Spar energi på byggepladsen

Få gode råd og inspiration til, hvor du bruger mindre energi på byggepladsen.

Energiforbrug til byggeprocesser ved opførelse af bygninger svarer normalt til 2-4 års fremtidigt varmeforbrug og udgør typisk 0,5-1,5 % af byggesummen. Ved at planlægge og styre byggeprocessen kan næsten alle byggeprojekter kan holde udgifterne til energi på under 0,5 % af byggesummen.

Opvarmning og udtørring er det område, der sluger mest energi. Det udgør gennemsnitligt 80 % af byggeprocessens samlede energiforbrug. 

Fordeling af energiforbrug på byggepladser

Rådgiveren fortæller om muligheder og konsekvenser

Som rådgiver skal du sikre, at bygherren, og andre du rådgiver, har kendskab til muligheder og energimæssige konsekvenser af forskellige afregningsformer, byggemetoder og foranstaltninger. Du skal være med til at sætte energimæssige mål tidligt i projektet, og du skal advare bygherren, hvis målene ikke kan nås.

Den energieffektive ByggepladsDen energieffektive Byggeplads

Billede den-energieffektive-byggeplads_-_04-2014.jpg

Den energieffektive Byggeplads

06.08.2014
2.41 MB
22 SIDER
Denne guide er relevant for alle bygherrer og rådgivere. Uanset hvilken størrelse og type byggeprojekter, skal I gennem de overvejelser, som denne guide gennemgår. Entreprenører, leverandører og håndværkere kan også hente inspiration i guiden.


Spar energi på byggepladsen

Afregningsformer

Afregningsformer

Energiforbruget i en byggeproces påvirkes af, hvilken afregningsform bygherren vælger.

Bygherren vælger en afregningsform til byggeprojektet. Valg af afregningsform har betydning for energiforbruget i byggeprocessen, og bygherren kan med afregningsformen sætte fokus på energiforbruget og skabe incitament blandt byggeriets parter til at optimere energiarbejdet på byggepladsen. Afregningsformer kan skrues sammen på mange forskellige måder.

Vi præsenterer her 3 afregningsformer:

Dokumenteret forbrug   Fast pris   Fælles incitament
Princip
Bygherren betaler for energiforbruget på byggepladsen.
  Princip
Bygherren betaler entreprenøren en fast pris for opvarmning og udtørring af byggeriet og for etablering af de nødvendige foranstaltninger.

Hvis energiforbruget bliver større eller mindre end forventet, får entreprenøren den økonomiske ulempe eller fordel.

  Princip
Entreprenør og bygherre aftaler det forventede energiforbrug for byggeriet. Hvis forbruget bliver større eller mindre end forventet, deles den økonomiske ulempe eller fordel mellem entreprenør og bygherre.
Egner sig godt til
Entrepriseopdelt udbud

 

  Egner sig godt til
Totalentrepriser, hvis der i udbuddet defineres et entydigt tilbudsgrundlag.
  Egner sig godt til
Partnering eller længerevarende samarbejdsrelationer mellem bygherre og entreprenør.
Incitament
Incitamentet for at gøre en ekstra indsats for at opnå energibesparelser er lille hos entreprenøren, da han ikke får en økonomisk fordel. 
  Incitament
Entreprenøren har økonomisk fordel af at handle energieffektivt og skabe gode processer. Det giver større incitament til at tænke i energieffektive løsninger.
  Incitament
Incitamentet er stort hos både bygherre og entreprenør, da begge parter nyder godt af energieffektive løsninger og processer.
   

Sådan vælger du den rigtige afregningsform

  • Hvordan er byggesagen organiseretAfregning af byggeprocessens energiforbrug skal ses i sammenhæng med byggesagens organisering og afregning i øvrigt. Opgave- og ansvarsfordelingen varierer meget fra et byggeri udbudt i fagentrepriser til en ren totalentreprisekontrakt. Det gør den faglige og administrative kapacitet også – fra den lille håndværksmester til en international entreprenørkoncern.
  • Hvor færdig er bygherren ved udbuddetHvor langt bygherren er i sin proces før udbud, kan være afgørende for valg af afregningsform. Projektændringer, manglende afklaring af bygherreleverancer og risiko for forskydninger i tidsplanen taler for at afregne efter dokumenteret forbrug. Ellers kan der være risiko for at skulle bruge mange ressourcer på at udrede de uforudsete ændringer, der ofte opstår i løbet af en byggeproces.
  • Hvordan reguleres afvigelserOvervej grundigt om en fast pris er det rigtige. Afregning efter fast pris skal kombineres med en definition af sædvanligt vejrlig, og af hvordan eventuelle afvigelser skal reguleres. Ellers er entreprenøren nødt til at indregne et risikotillæg for at tage højde for usikkerheden i vejret i byggeperioden, og det vil oftest resultere i en højere pris for bygherren.
Læs mere

Tommelfingerregler

Tommelfingerregler

Få her en række hurtige råd til, hvordan du som rådgiver kan skabe en energieffektiv byggeproces. Listen indeholder de mest centrale anbefalinger til at skabe en byggeproces, hvor der bruges mindre energi.

Tommelfingerregler

Tommelfingerregler

Tommelfingerregler

Rådgiv bygherren om energimæssige og økonomiske konsekvenser af beslutninger

Mulighederne for at reducere byggeprocessens energiforbrug er størst i de indledende faser. Det er ikke sikkert, at bygherren selv har fokus på det, og derfor er det op til dig at bringe emnet op. Bygherren skal vide, at der findes forskellige afregningsmetoder, som kan bruges til at øge incitamenterne for energirigtig adfærd blandt byggeriets parter. Uanset organisering af byggeriet er det dog bygherren, der i sidste ende skal betale. Du skal også rådgive bygherren om, hvordan udbuddet bliver bedst og mest entydigt, og om hvordan risikoen ved vejrliget håndteres bedst.

Sæt energimæssige mål sammen med bygherren og få dem med i udbuddet

Sæt mål for byggeprocessens energiforbrug sammen med bygherren. I den specifikke sag har bygherren brug for at vide, hvilken organisering og hvilke tiltag der skal til for at nå målet. Det skal formuleres entydigt i udbudsmaterialet. Her er det vigtigt, at I vender fordele og ulemper ved de forskellige afregningsformer.

Lav en detaljeret tidsplan og advar bygherren hvis energimål ikke kan holdes

Lav altid en tidsplan for et normalt byggeforløb – dvs. et, hvor håndværkerne kan komme til for hinanden, og hvor der er tid til udtørring af konstruktionerne. Det giver jer et sammenligningsgrundlag, hvis tidsplanen skal komprimeres, og I kan diskutere fordele og ulemper ved begge typer forløb, inden I tager en beslutning. Gør bygherren opmærksom på, hvornår planen bliver så forceret, at det ikke kun koster energi, men også påvirker kvalitet og arbejdsmiljø.

Skab motivation for at begrænse energiforbruget

Overvej, hvordan alle byggeprocessens aktører bedst kan motiveres til at begrænse energiforbruget. Udpeg en energiansvarlig, som skal drive arbejdet, og sørg for, at hans/hendes arbejdsbetingelser er gode. Det kræver, at energiforhold bliver en integreret del af byggeprocessen – f.eks. på byggemøder og i andre samarbejdsrelationer.

Tommelfingerregler

Læs mere

Andres erfaringer

Andres erfaringer

Få inspiration til at arbejde med energibesparende tiltag på byggepladsen.
Overdækning

Overdækning

Udgiften til total overdækning udlignes af de mange fordele, bl.a. lavere energiforbrug, ingen vejrligsdage og en mere effektiv byggeproces.

Selvudtørrende beton

Selvudtørrende beton

Det er dyrere end almindelig beton, men kan ofte betale sig fordi energiomkostningerne bliver markant mindre.

Interrimsvinduer

Interrimsvinduer

Med interrimsvinduer følger kortere tørretid og bedre arbejdsmiljø.

Skurby

Skurvogne

En samlet skurby med styr på energiforbruget giver både en mindre energiudgift og bedre forhold for folkene på pladsen.

Adfærd

Adfærd

Fokus på adfærden kan både have stor betydning for energi- og ressourceforbruget på byggepladsen.

Energiledelse

Energiledelse

Der kommer styr på energiforbruget med energiledelse, men samtidig kan det bruges til at gøre fremtidige byggerier mere effektive og bæredygtige.

Andre cases

 

Andres erfaringer

Rådgiver