Entreprenør

Entreprenør

Entreprenør

Spar energi på byggepladsen

Spar energi på byggepladsen

Få gode råd og inspiration til, hvor du bruger mindre energi på byggepladsen.

Energiforbrug til byggeprocesser ved opførelse af bygninger svarer normalt til 2-4 års fremtidigt varmeforbrug og udgør typisk 0,5-1,5 % af byggesummen. Ved at planlægge og styre byggeprocessen kan næsten alle byggeprojekter kan holde udgifterne til energi på under 0,5 % af byggesummen.

Opvarmning og udtørring er det område, der sluger mest energi. Det udgør gennemsnitligt 80 % af byggeprocessens samlede energiforbrug.

Fordeling af energiforbrug på byggepladser

Entreprenøren planlægger, styrer og overvåger

Som entreprenør har du et stort ansvar for, at aftalte energimål nås. Du er med din store praktiske erfaring en vigtig part i planlægningen af energieffektive arbejdsgange, og du har ansvaret for, at arbejdet på byggepladsen udføres energieffektivt.

Den energieffektive ByggepladsDen energieffektive Byggeplads

Billede den-energieffektive-byggeplads_-_04-2014.jpg

Den energieffektive Byggeplads

06.08.2014
2.41 MB
22 SIDER
Denne guide er relevant for alle bygherrer og rådgivere. Uanset hvilken størrelse og type byggeprojekter, skal I gennem de overvejelser, som denne guide gennemgår. Entreprenører, leverandører og håndværkere kan også hente inspiration i guiden.


Spar energi på byggepladsen

Afregningsformer

Afregningsformer

Energiforbruget i en byggeproces påvirkes af, hvilken afregningsform bygherren vælger.

Bygherren vælger en afregningsform til byggeprojektet. Valg af afregningsform har betydning for energiforbruget i byggeprocessen, og bygherren kan med afregningsformen sætte fokus på energiforbruget og skabe incitament blandt byggeriets parter til at optimere energiarbejdet på byggepladsen. Afregningsformer kan skrues sammen på mange forskellige måder.

Vi præsenterer her 3 afregningsformer:

Dokumenteret forbrug   Fast pris   Fælles incitament
Princip
Bygherren betaler for energiforbruget på byggepladsen.
  Princip
Bygherren betaler entreprenøren en fast pris for opvarmning og udtørring af byggeriet og for etablering af de nødvendige foranstaltninger.

Hvis energiforbruget bliver større eller mindre end forventet, får entreprenøren den økonomiske ulempe eller fordel.

  Princip
Entreprenør og bygherre aftaler det forventede energiforbrug for byggeriet. Hvis forbruget bliver større eller mindre end forventet, deles den økonomiske ulempe eller fordel mellem entreprenør og bygherre.
Egner sig godt til
Entrepriseopdelt udbud

 

  Egner sig godt til
Totalentrepriser, hvis der i udbuddet defineres et entydigt tilbudsgrundlag.
  Egner sig godt til
Partnering eller længerevarende samarbejdsrelationer mellem bygherre og entreprenør.
Incitament
Incitamentet for at gøre en ekstra indsats for at opnå energibesparelser er lille hos entreprenøren, da han ikke får en økonomisk fordel. 
  Incitament
Entreprenøren har økonomisk fordel af at handle energieffektivt og skabe gode processer. Det giver større incitament til at tænke i energieffektive løsninger.
  Incitament
Incitamentet er stort hos både bygherre og entreprenør, da begge parter nyder godt af energieffektive løsninger og processer.
   

Sådan vælger du den rigtige afregningsform

  • Hvordan er byggesagen organiseretAfregning af byggeprocessens energiforbrug skal ses i sammenhæng med byggesagens organisering og afregning i øvrigt. Opgave- og ansvarsfordelingen varierer meget fra et byggeri udbudt i fagentrepriser til en ren totalentreprisekontrakt. Det gør den faglige og administrative kapacitet også – fra den lille håndværksmester til en international entreprenørkoncern.
  • Hvor færdig er bygherren ved udbuddetHvor langt bygherren er i sin proces før udbud, kan være afgørende for valg af afregningsform. Projektændringer, manglende afklaring af bygherreleverancer og risiko for forskydninger i tidsplanen taler for at afregne efter dokumenteret forbrug. Ellers kan der være risiko for at skulle bruge mange ressourcer på at udrede de uforudsete ændringer, der ofte opstår i løbet af en byggeproces.
  • Hvordan reguleres afvigelserOvervej grundigt om en fast pris er det rigtige. Afregning efter fast pris skal kombineres med en definition af sædvanligt vejrlig, og af hvordan eventuelle afvigelser skal reguleres. Ellers er entreprenøren nødt til at indregne et risikotillæg for at tage højde for usikkerheden i vejret i byggeperioden, og det vil oftest resultere i en højere pris for bygherren.
Læs mere

Tommelfingerregler

Tommelfingerregler

Få her en række hurtige råd til, hvordan du som entreprenør kan skabe en energieffektiv byggeproces. Listen indeholder de mest centrale anbefalinger til at skabe en byggeproces, hvor der bruges mindre energi.

Tommelfingerregler

Tommelfingerregler

Tommelfingerregler

Indarbejd energitiltag i indretningen af byggepladsen

Indarbejd energitiltag i indretningen af byggepladsen, når I udarbejder ”Plan for sikkerhed og sundhed”. Vinterforanstaltninger, store afdækninger og udtørringsarbejder skal integreres i planlægningen, fordi de alle påvirker pladsens indretning, adgangsveje og montageforhold. Det sikrer, at byggeriet kan gennemføres med et godt arbejdsmiljø. Det kan også være et værktøj til at definere underentreprenørers ydelser.

Lav fælles foranstaltninger på byggepladsen

Lav fælles foranstaltninger på byggepladsen, fremfor at hver underentreprenør selv skal finde en løsning – det vil på de fleste byggepladser være billigere. For eksempel vil en fælles sammenbygget skurby til al mandskab have et meget mindre varmebehov end enkeltvogne. Sammenbygget i to etager vil overfladearealet i forhold til gulvarealet blive reduceret til ca. 1/3. Det vil også give meget mere plads til andre aktiviteter på byggepladsen.

Vælg energirigtigt materiel og efterspørg dokumentation for energiforbrug

Efterspørg det materiel, der samlet set giver den laveste udgift. For at finde det bedste køb, skal den forventede energiudgift i afskrivningsperioden som minimum medregnes. Efterspørg dokumentation for energiforbrug fra leverandørerne ved køb af maskiner. Ved leje skal der laves en vurdering for lejeperioden. Eksempelvis er skurvogne med varmepumper en god ide i fyringssæsonen, fordi merlejen er mindre end besparelsen i el.

Få styr på opbevaring af materialer og stil krav til leverandører

Sørg for, at materialer og komponenter, der er tørre ved leveringen til pladsen, ikke bliver unødigt fugtige. Det er en unødvendig udgift, hvis de skal udtørres igen efter indbygning. Noget kan klares med god planlægning og levering på det rette tidspunkt eller simple afdækninger på byggepladsen. Andet kan opnås ved at stille krav til leverandøren om, at materialerne lagres tørt og er beskyttet under transport.

Udpeg en energiansvarlig

Sørg for, at de energimæssige mål og krav, der er stillet i udbudsmaterialet, bliver videreført til underentreprenørerne på en entydig måde, så de hver især kender deres del af opgaven. Udpeg en energiansvarlig for byggeriet, som skal følge op på mål og krav i dagligdagen, og som skal udarbejde et energiregnskab ved byggeriets afslutning. Et energiregnskab synliggør hvilke processer, der bruger meget energi, og løbende målinger af forbruget kan afdække uhensigtsmæssige arbejdsgange. Et energiregnskab er et godt grundlag for god energiadfærd på byggepladsen.

Tommelfingerregler

Læs mere

Andres erfaringer

Andres erfaringer

Få inspiration til at arbejde med energibesparende tiltag på byggepladsen.
Overdækning

Overdækning

Udgiften til total overdækning udlignes af de mange fordele, bl.a. lavere energiforbrug, ingen vejrligsdage og en mere effektiv byggeproces.

Selvudtørrende beton

Selvudtørrende beton

Det er dyrere end almindelig beton, men kan ofte betale sig fordi energiomkostningerne bliver markant mindre.

Interrimsvinduer

Interrimsvinduer

Med interrimsvinduer følger kortere tørretid og bedre arbejdsmiljø.

Skurby

Skurvogne

En samlet skurby med styr på energiforbruget giver både en mindre energiudgift og bedre forhold for folkene på pladsen.

Adfærd

Adfærd

Fokus på adfærden kan både have stor betydning for energi- og ressourceforbruget på byggepladsen.

Energiledelse

Energiledelse

Der kommer styr på energiforbruget med energiledelse, men samtidig kan det bruges til at gøre fremtidige byggerier mere effektive og bæredygtige.

Andre cases

 

Andres erfaringer

Entreprenør